Voorwaarden voor de Schadeafkoop- en Brand-/Diefstalregeling
voor schade aan of diefstal van gehuurde goederen

Indu-Tools B.V.
Inschrijving kamer van koophandel nr. 24383521

De algemene verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Indu-Tools B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verhuren en leveringen van diensten door Indu-Tools B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 24383521,hierna te noemen: “Indu-Tools”)  aan huurder gedaan en op alle door Indu-Tools en de aan haar gelieerde vennootschappen in het kader daarvan in opdracht van huurder verrichte werkzaamheden. De huurder heeft de algemene verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de “ALV”) voor of tijdens de totstandkoming van de huurovereenkomst ontvangen. De ALV kunt u bovendien voor latere raadpleging nog eens naslaan op de website van Indu-Tools onder Terms and Conditions; https://www.indu-tools.com/termsandconditions/. De ALV zijn daar ook te downloaden en te printen.

Overeenkomstig de ALV is huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, schade door het gehuurde en schade in verband met het gehuurde.

Zoals opgenomen onder artikel 4.m van de ALV kan huurder deze risico’s grotendeels afkopen onder de voorwaarden zoals hieronder opgenomen.

Met deze regelingen beoogt Indu-Tools huurder een mogelijkheid te bieden om contractuele aansprakelijkheid deels te beperken. Een eigen risico blijft per gehuurd goed gelden. Huurder kan tegen een procentuele toeslag bovenop de overeengekomen bruto huurprijs, zijn contractuele aansprakelijkheid voor onverwachte schade aan verlies of diefstal van het gehuurde gedeeltelijk beperken middels het gebruik van één dan wel beide regelingen. Mogelijke andere (mede-) aansprakelijke partijen en/of derden, waaronder verzekeraars, kunnen geen aanspraak doen op deze regelingen.   Als Indu-Tools  en huurder een van deze regelingen overeenkomen, gaat/gaan deze regeling(en) bij strijdigheid voor op de ALV, die in dat geval wel aanvullend van kracht blijven.

De in de overeenkomst vermelde dekking, uitsluitingen of specifieke aanwijzingen met betrekking tot preventie van schade, verlies of diefstal maken ook deel uit van de onderstaande regelingen.

Als er sprake is van schade, verlies of diefstal dient huurder te allen tijde schriftelijk, waaronder mede te verstaan per e-mail (info@indu-tools.nl), een beroep te doen op de onderstaande regeling(en) en dient deze de toepasselijkheid van de regeling(en) schriftelijk en met wettig en overtuigend bewijs aan te tonen.

Algemene voorwaarden bij schadeafkoopregeling en brand-/diefstalregeling

 Artikel I. Begrippen

 1. Algemene verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden
  Alle definities die in de regelingen worden gebruikt en die ook reeds in de ALV zijn gebruikt, hebben dezelfde betekenis als daaraan in de ALV is gegeven
 2. Huurtarief
  Onder Huurtarief wordt verstaan het begrip zoals beschreven in art. 7b van de ALV. Volledigheidshalve is de tekst van voornoemd artikel hieronder cursief opgenomen: “De in catalogi, website of anderszins vermelde weekprijzen zijn gebaseerd op een minimale huurtermijn van één (1) week. Na deze eerste week zal de prijs gebaseerd zijn op de dagprijs, zijnde het 1/5 deel van de weekprijs. NB: één (1) week = vijf (5) opeenvolgende werkdagen.Goederen met een urenteller worden verhuurd met een maximum van 50 gebruiksuren per week. Indien uit registratie van de urenteller blijkt, dat huurder deze goederen langer dan 50 gebruiksuren week heeft gebruikt wordt er een toeslag berekend. Het continu tarief voor compressoren is twee (2) maal het weektarief en voor aggregaten anderhalf (1,5) maal het weektarief.Voor huurtermijnen langer dan vier weken kan een afzonderlijke prijs op aanvraag worden aangeboden en overeengekomen, zulks ter beoordeling van Indu-Tools. NB: De vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, exclusief toeslag voor de schadeafkoop-, brand- en diefstalregelingen.”
 3. Materiële Schade
  Onder Materiële Schade wordt verstaan, schade die direct in geld is uit te drukken, zijnde de dagwaarde van en de schade aan de gehuurde goederen en de direct met de schade samenhangende kosten van (nood-)reparatie, expertise-, bergings-, transport-, onderzoeks-, repatriëring, bereddings- en (buiten)gerechtelijke kosten en huurderving, enz. Schade als gevolg van verdriet, pijn of verlies van levensvreugde wordt hier expliciet niet onder verstaan en is uitgesloten van deze regelingen.
 4. Dagwaarde
  Onder Dagwaarde wordt verstaan de oorspronkelijke catalogusprijs, waarvan de lineaire afschrijvingen over 120 maanden (rekening houdend met een restwaarde van 10%) van de oorspronkelijke catalogusprijs worden afgetrokken. De Dagwaarde wordt bovendien berekend op grond van de Dagwaarde van het gehuurde goed als geheel.
 5. Onvoldoende Zorg, Onzorgvuldig Gebruik, Handelen Of Nalaten
  Met Onvoldoende Zorg en Onzorgvuldig Gebruik, door Handelen of Nalaten wordt onder meer, maar niet uitsluitend, gedoeld op: bediening door niet-gekwalificeerde of (wettelijk) niet gecertificeerde/onbevoegde personen, niet tijdig bijvullen van of onjuist gebruik van brandstof, olie, smeermiddelen, antivries, onjuist of niet-gebruiken van stempels, overbelasting of -belading, vervoer van aanhangers en/dan wel ander aan een motorvoertuig koppelbaar materieel door een bestuurder die niet over de juiste rijbewijscategorie beschikt voor een voertuigcombinatie, verrichten van reparaties, uitschakelen van (veiligheids-) voorzieningen en/dan wel andere (deel)systemen, kantelen vanwege een te grote hellingshoek of oneffen of anderszins ongeschikt terrein of ondergrond, handelen in strijd met de aanwijzingen van Indu-Tools en/of fabrikant en/of de meegeleverde handleiding en/of op of bij de overeenkomst specifiek afgedrukte aanwijzingen, onjuist, onveilig of ongeschikt transport, verticaal transport, veroorzaken van “bovenhoofdse” schade (schade boven of met aangrijppunt boven 1.90 meter, gemeten vanaf terrein of wegdek) tijdens transport en/dan wel verkeersdeelname, niet afdoende treffen van maatregelen tegen het achterblijven van beton-, cement-, verf-, vuil- of spuitresten, niet treffen van afdoende maatregelen ter voorkoming van schade in geval van aangekondigde storm, onweer, hagel, vorst of (andere) extreme weersomstandigheden (zoals een code oranje of code rood afgegeven door het KNMI), niet of niet aantoonbaar opvolgen van de specifieke en schriftelijke bij of op de overeenkomst of de bijbehorende gebruikershandleiding gestelde gebruiks- en/dan wel preventie-aanwijzingen, handelen in strijd met een wettelijke plicht of (plaatselijke) verordening.

 Artikel II. Toepasselijkheid

 1. Geldingsduur regelingen
  De regelingen gelden enkel tijdens de overeengekomen huurperiode, huurder kan ook enkel tijdens deze periode een beroep doen op deze regelingen. Een beroep op deze regelingen is alleen mogelijk, onverminderd dekkingsbeperkingen, uitsluitingen of andere voorwaarden in de ALV, in het geval dat:- voor de aanvang van de huurperiode een geldige huurovereenkomst is aangegaan, inclusief deze regelingen, en
  – huurder alle uit de overeenkomst, de ALV en deze regelingen voortvloeiende verplichtingen aantoonbaar en tijdig is nagekomen.
 2. Type schade
  Deze regelingen zijn van toepassing op Materiële Schade berekend aan de hand van het Huurtarief. Ten aanzien van de direct met de schade samenhangende kosten vallen deze onder de regelingen, voor zover aan de noodreparatie, berging of het transport een schriftelijke opdracht van verhuurder ten grondslag ligt. Huurderving, valt ook onder deze regelingen, de huurderving wordt berekend op basis van het Huurtarief.Voor verhaal met betrekking tot de kosten van vaststelling van de schade geldt dat de kosten uitsluitend worden beperkt indien de schadevaststelling door de Technische Dienst van verhuurder wordt verricht. Art. III a. regelt verder de schadevaststelling.
 3. Toepassingsgebied van de regelingen
  De regelingen zijn uitsluitend van toepassing op en er wordt dus alleen dekking geboden voor schadevoorvallen binnen Nederland, België, en Duitsland.

 Artikel III. Dekking regeling

 1. Wijze van schadevaststelling
  De technische dienst van Indu-Tools stelt de schade vast. Huurder wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de schadevaststelling door de technische dienst, tenzij huurder binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de door Indu-Tools verstrekte opgave of indicatie van de schade of, indien deze niet verstrekt worden, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schadefactuur gemotiveerd bezwaar aantekent. Als de huurder een contra-expertise verlangt, moet de huurder binnen vijf (5) werkdagen, vanaf het moment dat huurder op de hoogte was van het schadevoorval, een contra-expert benoemen en dient huurder Indu-Tools daarvan op de hoogte te stellen. Indien huurder dit niet doet mag Indu-Tools aannemen dat een contra-expertise achterwege blijft en de schadevaststelling als definitief beschouwen.
 2. Verplichtingen in geval van schade
  Zodra huurder op de hoogte is van een schadevoorval, of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, is hij verplicht om:
  – Indu-Tools onmiddellijk te berichten over de gebeurtenis;
  – alle mogelijke medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, zoals onder meer de aanwijzingen van Indu-Tools op te volgen, te overleggen met Indu-Tools, de gevraagde inlichtingen en stukken (waaronder een compleet ingevuld en ondertekend schadeformulier met een omschrijving van de toedracht van de schade) te verschaffen en zich te onthouden van enigerlei handelingen die de belangen van verhuurder mogelijk kunnen schaden;
  – als er sprake is van diefstal of enig ander misdrijf met schade tot gevolg onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en om vervolgens een afschrift van het proces-verbaal van de aangifte aan Indu-Tools te overhandigen.
 3. Algemene uitsluitingen voor beide regelingen
  Indien niet of niet volledig aan één of meer van de verplichtingen van art. III.b. van deze regelingen is voldaan kan de huurder geen beroep doen op deze regeling.

  Daarnaast gelden deze regelingen niet als de schade, verlies en/of de diefstal is ontstaan uit, veroorzaakt door of de kans daarop vergroot door, of is opgetreden bij:
  – terrorisme, gewapend conflict, burgeroorlog, pandemie, opstand, staking, binnenlandse onrust en twisten, oproer of muiterij, aardbeving, overstroming, vulkanische uitbarsting dan wel atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
  – opzet of roekeloosheid van huurder, en/of door diens personeel en/of door hulppersonen;
  – het betrachten van Onvoldoende Zorg, en/dan wel Onzorgvuldig Gebruik, door Handelen of Nalaten van huurder en/of diens personeel en/of door hulppersonen;

  Bovendien zijn deze regelingen niet van toepassing:
  – indien huurder bij het schadevoorval rechten kan ontlenen aan enige vorm van verzekering of andere voorziening of daaraan rechten had kunnen ontlenen indien de schadeafkoop- en/ of brand-/diefstalregeling niet bestond(en).
  – indien huurder het gehuurde heeft door- of onderverhuurd of anderszins aan derden (werknemers van huurder gelden expliciet niet als derden) ter beschikking heeft gesteld zonder daarover vooraf Indu-Tools te hebben ingelicht én schriftelijke toestemming van Indu-Tools te hebben verkregen;
  – indien huurder de gehuurde goederen en/of meegeleverde hulpmiddelen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indu-Tools buiten de landsgrenzen brengt van de landen waarvoor deze regelingen gelden zoals beschreven in art. 2.c. van deze regeling;
  – indien huurder het gehuurde gebruikt of gebruikte, (of anderen heeft doen of laten gebruiken) voor andere doeleinden dan waarvoor het gehuurde oorspronkelijk bestemd is;
  – als een specifieke in de overeenkomst of de ALV vermelde uitsluiting van toepassing is;
  – indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen ter voorkoming van schade of diefstal, gesteld in de overeenkomst of de ALV, of in de handleiding van het gehuurde, niet aantoonbaar door huurder zijn opgevolgd.

  Art. IV Overige rechten Indu-Tools

  1. Eigendom gehuurde
   Al het gehuurde blijft onbetwist eigendom van Indu-Tools. De eventuele toepassing van de schadeafkoop- of de brand-/ diefstalregeling doet hier niets aan af. Facturatie en/of betaling van de schade of een eigen risico houdt nadrukkelijk geen eigendomsoverdracht aan huurder in.
  2. Opname van de regelingen als voorwaarde
   Indu-Tools heeft het recht het aangaan van de schadeafkoop- en/of brand-/diefstalregeling als voorwaarde te stellen voor het aangaan van een huurovereenkomst. Indu-Tools behoudt het recht om opname van de schadeafkoop- en/of de brand-/diefstalregeling te allen tijde en zonder opgaaf van reden te weigeren.
  3. Vergoedingen en claims huurder
   De regelingen beperken, onder de voorwaarden gesteld in deze regelingen, de aansprakelijkheid van huurder, maar zullen nooit aanleiding geven tot het doen van enige betaling of het verlenen van enige vergoeding of restitutie van de huurprijs aan de huurder.

  Specifieke voorwaarden bij schadeafkoopregeling

  Artikel 1. Strekking van de schadeafkoopregeling
  Er kan een beroep worden gedaan op de schadeafkoopregeling mits voldaan is aan de eerder en hieronder nog te noemen voorwaarden, in gevallen van Materiële Schade.

  Artikel 2. Artikelen waarop de regeling van toepassing kan zijn
  Deze specifieke regeling is van toepassing op de artikelen waarvoor dit bij de artikelbeschrijving op de overeenkomst/orderbevestiging met een “ja” is aangegeven in de kolom Schadeafkoopregeling (SA).

  Artikel 3. Specifieke uitsluitingen
  De schadeafkoopregeling is niet van toepassing:

  1. als de schade het gevolg is van of veroorzaakt is door brand, verduistering, (gedeeltelijke) diefstal, inbraak, vermissing, verdwijning, quarantaine of inbeslagname door een overheidsinstituut;
  2. met betrekking tot kosten voor de schoonmaak van gehuurde goederen en/of schade door vervuiling
  3. als er sprake is van schade aan banden van gehuurde goederen;
  4. als een algemene uitsluiting van toepassing is (zie art. 3.c en 3.d ALV).

  Artikel 4. Eigen risico schadeafkoopregeling Voor de schadeafkoopregeling geldt per gebeurtenis en per gehuurd goed een eigen risico. In de overeenkomst staat bij elk gehuurd goed aangegeven, of de schadeafkoopregeling daarop wel of niet van toepassing is, zoals beschreven in artikel 2 van deze specifieke regeling.. Aan de hand van de objectwaarde kan in onderstaande tabel het eigen risico voor de schadeafkoopregeling worden afgelezen.

  Specifieke voorwaarden bij brand-/diefstalregeling

  Artikel 1. Strekking van de brand-/diefstalregeling
  Er kan een beroep worden gedaan op de brand-/diefstalregeling, mits voldaan aan de eerder en hieronder nog te noemen voorwaarden, in gevallen van plotselinge en onvoorziene Materiële Schade als gevolg van brand, inbraak of diefstal na braak.

  Artikel 2. Artikelen waarop regeling van toepassing kan zijn
  Deze specifieke regeling is van toepassing op de artikelen waarvoor dit bij de artikelbeschrijving op de overeenkomst/orderbevestiging met een “ja” is aangegeven in de kolom Brand-/diefstalregeling (BD).

  Artikel 3. Specifieke uitsluitingen
  De brand-/diefstalregeling is niet van toepassing indien:

  1. de schade veroorzaakt is door of het gevolg is van verduistering, vermissing, inventarisatieverschil, verdwijning, quarantaine of inbeslagname door een overheidsinstituut;
  2. een algemene uitsluiting van toepassing is (zie VII en VIII van de regelingen);
  3. niet aan de aanvullende voorwaarden is voldaan (zie art. 5 specifieke voorwaarden bij brand-/diefstaldekking).

  Artikel 4. Aanvullende voorwaarden voor diefstaldekking
  Er kan alleen een beroep worden gedaan op de diefstalregeling als er sprake is van dekking en er geen sprake is van alle eerder genoemde algemene en specifieke uitsluitingen én indien aantoonbaar is voldaan aan alle onderstaande voorwaarden en omstandigheden:

  1. het gehuurde is buiten werktijden opgeslagen of geplaatst in een afgesloten ruimte of, indien dat fysiek onmogelijk is, op een beveiligd dan wel op een door middel van degelijk afgesloten hekwerk omheind buitenterrein of bouwplaats;
  2. machines moeten daar waar mogelijk beveiligd worden met een slot en mogen alleen tijdens het vervoer op een oplegger of aanhangwagen zijn geplaatst. De sloten moeten zichtbaar gebruikt zijn; als huurder niet alle destijds overhandigde sleutels retourneert, wordt aangenomen dat de huurder niet aan deze eis heeft voldaan;
  3. dat er is sprake van braak aan pand, container, hekwerk of keet. Er zal alleen verondersteld worden dat er sprake is van braak als er uitwendig duidelijk zichtbare tekenen zijn van braak. Voor handgereedschappen, (lichtmast-) aggregaten, compressoren en gedemonteerde steigers en toebehoren geldt nog een aanvullende voorwaarde. Namelijk dat verhaal van Indu-Tools alleen beperkt wordt als er sprake is van diefstal na braak van een correct afgesloten pand of een goed veilig afgesloten deel van een pand, onder pand wordt expliciet niet verstaan een container, werk- of directiekeet;
  4. aanhangers en andere machines met dissel die geschikt zijn voor vervoer achter een motorrijtuig, moeten als die niet in een afgesloten pand, maar op een afgebakende kavel zijn geplaatst, op zijn minst aan onroerend goed vastgeketend zijn en bovendien met een disselslot beveiligd zijn.

  Artikel 5. Eigen risico brand-/diefstalregeling

  Voor de brand-/diefstalregeling geldt per gebeurtenis en per gehuurd goed een eigen risico. In de overeenkomst staat bij elk gehuurd goed aangegeven, of de brand-/diefstalregeling daarop wel of niet van toepassing is, zoals beschreven in artikel 2 van deze specifieke regeling. Aan de hand van de objectwaarde kan in onderstaande tabel het eigen risico voor de schadeafkoopregeling worden afgelezen.

  © Indu-Tools B.V. versie juli 2020