ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 2022
VERSIE JUNI 2022
Indu-Tools B.V., I-Rental N.V., I-Rental SAS

Artikel 1. BEGRIPPEN

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.

Indu-Tools: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Indu-Tools B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en onder andere kantoorhoudende aan de Driemanssteeweg 62 te (3084 CB) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met kenmerk 24383521, en alle aan haar gelieerde vennootschappen, de naamloze vennootschap I-Rental N.V., statutair gevestigd aan de Noorderlaan 485 te (2030) Antwerpen, ingeschreven in het handelsregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0826.662.803 en alle aan haar gelieerde vennootschappen en I-Rental SAS statutair gevestigd aan de Voie des Sarcelles te (76430) Sandouville, met SIREN-nummer 751658113, en alle aan haar gelieerde vennootschappen;

1.2.

AIV: de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden van Indu-Tools;

1.3.

Opdrachtnemer: de wederpartij van Indu-Tools bij offerteaanvragen, offertes, aanbiedingen, mededelingen en Overeenkomsten met Indu-Tools waarbij de wederpartij aan Indu-Tools een dienst en/of goed aanbiedt of levert;

1.4.

Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Indu-Tools en Opdrachtnemer met betrekking tot de inkoop van goederen en/of diensten door of namens Indu-Tools, het tot stand brengen van een werk, het uitvoeren van een opdracht en/of het verrichten van diensten, hoe dan ook genaamd, ten behoeve van Indu-Tools, waarop de AIV van toepassing zijn verklaard;

1.5.

Partij(en): Indu-Tools en/of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context;

1.6.

Schriftelijk: hieronder wordt ook verstaan elektronische communicatie, zoals per e-mail.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1.

De AIV van Indu-Tools zijn steeds van toepassing op alle offerteaanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, Overeenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten aan Indu-Tools.

2.2.

De AIV gelden eveneens voor eventuele nadere en/of opvolgende Overeenkomsten tussen Indu-Tools en Opdrachtnemer.

2.3.

Deze AIV gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige Overeenkomst betrokken Partijen, ongeacht de plaats waar de Overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer (had) moeten worden gelegd.

2.4.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van (andere) algemene voorwaarden van Opdrachtnemer uitgesloten, ook als deze zijn vermeld op de offerte van Opdrachtnemer.

2.5.

De bepalingen van de Overeenkomst gaan, bij tegenstrijdigheid, boven de bepalingen van deze AIV.

2.6.

Indu-Tools is bevoegd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze AIV. Deze wijzigingen zullen van kracht worden dertig (30) dagen nadat Indu-Tools Opdrachtnemer schriftelijk op de wijzigingen heeft gewezen. Indien Opdrachtnemer deze wijzigingen niet accepteert en hier uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk melding van maakt bij Indu-Tools, wordt dit als een opzegging van de Overeenkomst gezien, waarbij de Overeenkomst per direct wordt beëindigd. Voor het overige zijn afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst uitsluitend geldig indien zij door Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.7.

Wanneer Opdrachtnemer in een andere dan de Nederlandse taal van deze AIV kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van door de tekst ingegeven interpretatieverschillen, prevaleert de Nederlandstalige versie boven de vertaling daarvan.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1.

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn onherroepelijk, zoals bedoeld in artikel 6:219 lid 1 BW.

3.2.

Een Overeenkomst tussen Indu-Tools en Opdrachtnemer komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de offerte, aanbieding of mededeling van Opdrachtnemer door Indu-Tools.

3.3.

Indien de offerte of aanbieding van Opdrachtnemer voorbehouden of wijzigingen bevat ten opzichte van de offerteaanvraag of het verzoek van Indu-Tools dient Opdrachtnemer Indu-Tools expliciet op deze voorbehouden of wijzigingen te wijzen, ook indien de offerte of aanbieding slechts op ondergeschikte punten afwijkt. Indien Opdrachtnemer de informatieverplichting genoemd in dit artikellid niet nakomt, komt, in afwijking van lid 2 van dit artikel de Overeenkomst pas tot stand als Indu-Tools expliciet schriftelijk akkoord is gegaan met de voorbehouden of wijzigingen die zijn opgenomen ten opzichte van de offerteaanvraag.

3.4.

Alleen de directie en – indien van toepassing – personen die door de directie daartoe uitdrukkelijk zijn gemachtigd kunnen en mogen namens Indu-Tools Overeenkomsten sluiten.

3.5.

Alle bij een offerte of aanbieding van Opdrachtnemer verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven en zijn voor Opdrachtnemer bindend. Indu-Tools mag van de juistheid van de verstrekte informatie uitgaan.

Artikel 4. WIJZIGINGEN

4.1.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst of van deze AIV, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Indu-Tools of namens Indu-Tools gedaan door inkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere hulppersonen van Indu-Tools, binden Indu-Tools slechts, indien deze door Indu-Tools schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.

Artikel 5. ALGEMENE VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

5.1.

Opdrachtnemer draagt zorg voor een tijdige en volledige nakoming van de Overeenkomst conform de wensen van Indu-Tools.

5.2.

Als de Overeenkomst of door Indu-Tools verstrekte informatie fouten, gebreken, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden bevat die Opdrachtnemer kende of behoorde te kennen, moet Opdrachtnemer Indu-Tools hiervoor zo spoedig mogelijk waarschuwen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor schade die Indu-Tools daardoor lijdt.

5.3.

Als in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zaken van de Indu-Tools gebruikt moeten worden, zal Opdrachtnemer deze zorgvuldig behandelen en beheren (“als een goed huisvader”).

 

Artikel 6. PRIJZEN/TARIEVEN, FACTURERING EN BETALINGEN

6.1.

Alle overeengekomen prijzen of tarieven zijn vastgesteld in euro’s, exclusief omzetbelasting en inclusief alle kosten en (overige) belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

6.2.

Indien Opdrachtnemer diensten verricht op basis van nacalculatie, zal het daarbij gehanteerde uurtarief vooraf worden vastgesteld.

6.3.

Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van offertes, monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen voor rekening van Opdrachtnemer.

6.4.

Verhoging van de tarieven vindt hooguit één (1) maal per jaar plaats, maar niet binnen één (1) jaar na ondertekening van de Overeenkomst en wordt ten minste één (1) maand voor de ingangsdatum door Opdrachtnemer schriftelijk aan Indu-Tools mede gedeeld onder vermelding van de grondslag en berekeningswijze. Het wijzigingspercentage zal echter maximaal de CBS indexering consumenten huishoudens (CPI) zijn. Verlaging van tarieven kan altijd worden doorgevoerd.

6.5.

Facturering geschiedt op de wijze beschreven in de Overeenkomst. Facturering en betaling vindt plaats in euro’s.

6.6.

Verschuldigde facturen zullen worden betaald binnen zestig (60) dagen na de op de factuur vermelde datum.

6.7.

Indien betaling door Indu-Tools niet plaatsvindt binnen de in artikel 6.6 gestelde termijn, en Indu-Tools dit ook nalaat na verloop van een redelijke door Opdrachtnemer gestelde ingebrekestellingstermijn, is Indu-Tools over het verschuldigde bedrag, krachtens artikel 6:119a lid 8 BW een rente verschuldigd van 2% per jaar.

6.8.

Kosten van maatregelen die Indu-Tools in of buiten rechte maakt in verband met het tekortschieten van Opdrachtnemer in de nakoming van verplichtingen jegens Indu-Tools, komen geheel voor rekening van Opdrachtnemer. Dit houdt onder meer in dat Opdrachtnemer de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig aan Indu-Tools vergoedt. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van vijfhonderd (500) Euro.

Artikel 7. LEVERTIJD

7.1.

De uiterste leverdatum wordt in de Overeenkomst opgenomen.

7.2.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden in de Overeenkomst opgenomen termijnen als fatale termijnen.

7.3.

Indien Opdrachtnemer enige leveringsdatum, -data of -termijn(en) overschrijdt, is Opdrachtnemer onmiddellijk in verzuim en is Indu-Tools bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de Opdrachtnemer een boete op te leggen van één (1) % van de prijs van de levering per kalenderweek of een deel van een kalenderweek dat de overschrijding voortduurt, tot maximaal tien (10) % van de waarde van de Overeenkomst, welke boete onmiddellijk opeisbaar zal zijn. De verschuldigdheid van deze boete laat het recht op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst onverlet, zodat het recht om betaling van deze boete te vorderen naast voornoemde rechten kan worden uitgeoefend door Indu-Tools. Indu-Tools heeft het recht om deze boete te verrekenen met de (koop)prijs van de Overeenkomst.

7.4.

Behalve indien Indu-Tools daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven, is levering vóór de leveringsdatum niet toegestaan. In geval van te vroege levering heeft Indu-Tools het recht de goederen of diensten zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtnemer en voor diens rekening en risico te retourneren, dan wel te weigeren. Indien Indu-Tools te vroege levering van goederen of diensten aanvaardt, zijn eventuele daardoor optredende kosten voor rekening van Opdrachtnemer. Eerdere aflevering leidt niet tot wijziging in het overeengekomen tijdstip van betaling.

7.5.

Indien Indu-Tools verwacht dat zij niet in staat zal zijn het geheel of een gedeelte van de goederen c.q. diensten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, stelt zij Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. In dat geval zal Opdrachtnemer de goederen opslaan. Opslag gedurende de eerste twee (2) maanden geschiedt zonder kosten voor Indu-Tools. Vanaf twee (2) maanden na de geplande leverdatum is Opdrachtnemer gerechtigd redelijke opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 8. AFLEVERING

8.1.

De goederen zullen door Opdrachtnemer worden afgeleverd op de plaats, wijze en tijdstip zoals in de Overeenkomst is vermeld. Indien de Overeenkomst op dit punt niets vermeldt, dan levert Opdrachtnemer de goederen DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2020) bij de hoofdvestiging van Indu-Tools.

8.2.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd om in gedeelten te leveren, tenzij daarvoor van geval tot geval voorafgaande schriftelijke toestemming door Indu-Tools is gegeven.

8.3.

Eventuele (technische) documentatie en/of handleidingen met betrekking tot de goederen of ter zake programmatuur en onderhoud zullen gelijktijdig met de levering daarvan aan Indu-Tools ter beschikking worden gesteld.

8.4.

Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 11 geldt als tijdstip van levering het moment waarop de goederen bij het bedrijf/magazijn van Indu-Tools of op de door Indu-Tools opgegeven locatie in goede orde in ontvangst zijn genomen, waarbij het risico van de goederen alsdan op Indu-Tools overgaat.

Artikel 9. INSPECTIE EN ACCEPTATIE

9.1.

Indu-Tools zal de afgeleverde goederen c.q. de geleverde diensten zo spoedig mogelijk (doen) inspecteren.

9.2.

Indien Indu-Tools naar aanleiding van deze inspectie het geheel of een gedeelte van de goederen of (het resultaat van) de geleverde diensten afkeurt, stelt zij Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis. De goederen of diensten gelden dan als niet afgeleverd.

9.3.

Na melding van afkeuring van het geheel of gedeelte van de goederen of diensten aan Opdrachtnemer, zorgt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk voor kosteloze vervanging van de afgekeurde goederen tegen terugname van de afgekeurde goederen, dan wel voor het verrichten van verdere werkzaamheden c.q. herstelwerkzaamheden zonder verdere kosten voor Indu-Tools.

9.4.

Zolang Opdrachtnemer niet voor vervanging of het uitvoeren van herstellende werkzaamheden heeft zorg gedragen is Indu-Tools bevoegd haar verplichting tot betaling van de (koop)prijs op te schorten voorzover deze betrekking heeft op de afgekeurde goederen c.q. diensten. Alsdan is zij geen rente over het betreffende bedrag verschuldigd.

9.5.

De goederen c.q. diensten worden als geaccepteerd beschouwd, als Indu-Tools de goederen c.q. diensten heeft geïnspecteerd en goedgekeurd conform het bepaalde in dit Artikel 9.

9.6.

Indien geaccepteerde goederen op een zodanige wijze met afgekeurde goederen samenhangen, dat de geaccepteerde een verminderde waarde voor Indu-Tools vertegenwoordigen, is Indu-Tools tevens bevoegd haar verplichting tot betaling van de (koop)prijs van de geaccepteerde goederen pro rata op te schorten.

Artikel 10. WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE VAN INDU-TOOLS

10.1.

Voor zover werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van Indu-Tools, zal Opdrachtnemer er voor zorgdragen dat de daar geldende gedragsregels bekend zijn bij zijn personeelsleden en de eventueel voor hem werkzame derden en dat deze stipt worden nageleefd. Indu-Tools zal deze gedragsregels voor de aanvang van de werkzaamheden aan Opdrachtnemer verstrekken.

10.2.

Indien een personeelslid van Opdrachtnemer of een voor hem werkzame derde naar het oordeel van Indu-Tools niet voldoet, dan zal Indu-Tools hierover in overleg treden met Opdrachtnemer. Op verzoek van Indu-Tools zal Opdrachtnemer dit personeelslid of deze derde zo spoedig mogelijk vervangen. Deze vervanger zal qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen persoon of derde en zal niet tot een kostenverhoging voor Indu-Tools leiden.

10.3.

Opdrachtnemer meldt de komst van personeelsleden en voor hem werkzame derden op een locatie van Indu-Tools bij de verantwoordelijke functionaris van Indu-Tools. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat deze personeelsleden en voor hem werkzame derden beschikken over een document, waaruit blijkt dat deze persoon voor of namens Opdrachtnemer werkzaam is.

10.4.

Indu-Tools is gerechtigd een ieder de toegang te ontzeggen, hetgeen mede de bevoegdheid inhoudt om een ieder van de locatie te verwijderen.

10.5.

Indien een personeelslid van Opdrachtnemer of een voor hem werkzame derde, die regelmatig locaties van Indu-Tools bezoekt, om welke reden dan ook niet meer voor of namens Opdrachtnemer werkzaam zal zijn, meldt Opdrachtnemer dit schriftelijk bij de verantwoordelijke functionaris van Indu-Tools. Indien er sprake is van ontslag op staande voet of Opdrachtnemer anderszins problemen verwacht, zal Opdrachtnemer daarvan onverwijld melding doen.

10.6.

Indien en voor zover de uitvoering van de Overeenkomst op enigerlei wijze hinder of schade kan veroorzaken op een locatie van Indu-Tools zal Opdrachtnemer voorafgaand hiervan melding doen aan Indu-Tools. Opdrachtnemer zal dan zijn werkzaamheden verrichten met inachtneming van de door Indu-Tools gegeven aanwijzingen.

Artikel 11. EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

11.1.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaat de eigendom van de goederen op Indu-Tools over op het moment van aflevering of op het moment van betaling van de betreffende goederen, welk moment het eerste is, tenzij de goederen door Indu-Tools overeenkomstig artikel 9 worden afgekeurd.

11.2.

Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, ontwerpen, modellen, vormen, films, matrijzen, kalibers of specifieke gereedschappen, nodig voor de uitvoering van de levering, die door Indu-Tools aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, of op kosten van Indu-Tools worden vervaardigd of aangeschaft, zijn, blijven of worden eigendom van Indu-Tools.

Artikel 12. SERVICEVERLENING

12.1.

Onder serviceverlening wordt verstaan het beantwoorden van gebruiksvragen, het verhelpen van defecten, hieronder mede begrepen het zo nodig vervangen en/of repareren van onderdelen.

12.2.

Defecten dienen gemeld te worden aan de in de Overeenkomst opgegeven servicedienst van Opdrachtnemer. De melding dient te bevatten:

a)             een duidelijke beschrijving van het probleem;

b)             de locatie waar de goederen zich bevinden.

12.3.

Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na de melding van het defect een aanvang maken met het herstel ervan. Valt te voorzien, dat herstel niet op dezelfde werkdag kan geschieden, dan zal Opdrachtnemer, op verzoek van Indu-Tools, zonder kosten gelijksoortige goederen ter beschikking stellen totdat het defect hersteld is.

12.4.

Onderdelen welke vervangen dienen te worden, zullen slechts vervangen worden door functioneel gelijke en technische gelijkwaardige onderdelen.

12.5.

Reparatiekosten na afloop van de garantieperiode en reparatiekosten tijdens de garantieperiode als gevolg van normale slijtage of abnormaal gebruik, worden apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven van Opdrachtnemer.

Artikel 13. MEER- EN MINDERWERK

13.1.

Indu-Tools is gerechtigd de inhoud en de omvang van de Overeenkomst te wijzigen, ook indien dit meer- of minderwerk oplevert. Indien Opdrachtnemer in redelijkheid meent dat de wijziging gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs of levertijd, zal hij Indu-Tools onverwijld en schriftelijk hiervan op de hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de termijn die hieraan zijn verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden.

13.2.

Meerwerk zal door Opdrachtnemer niet eerder dan na schriftelijke opdracht van Indu-Tools worden uitgevoerd. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die Opdrachtnemer had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer.

Artikel 14. LEVERING DIENSTEN DOOR ZELFSTANDIGEN

14.1.

Indien sprake is van zelfstandigen die voor Indu-Tools diensten verrichten onder de Overeenkomst gelden de volgende bepalingen:

14.1.1.

Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verplicht om naast Indu-Tools, meerdere opdrachtgevers te hebben.

14.1.2.

Opdrachtnemer is verplicht als zelfstandig beroepsbeoefenaar ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Opdrachtnemer verricht als zodanig voor eigen rekening en risico betaalde werkzaamheden in opdracht van anderen, niet zijnde het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van goederen, het uitgeven van werken, of het vervoeren of doen vervoeren van personen of goederen.

14.1.3.

Indu-Tools en Opdrachtnemer zijn de Overeenkomst aangegaan waaronder Opdrachtnemer in zijn hoedanigheid van zelfstandig beroepsbeoefenaar diensten verricht voor Indu-Tools, waarbij voor Indu-Tools géén sprake is van een plicht om loonheffingen (inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en loonbelasting/premie volksverzekering) in te houden en/of af te dragen/te voldoen.

14.1.4.

Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin de arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe de Overeenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

Artikel 15. OVERDRAAGBAARHEID EN INZET DERDEN

15.1.

Opdrachtnemer kan de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Indu-Tools.

15.2.

Voor zover van toepassing op de uitvoering van diensten is Opdrachtnemer een onafhankelijke contractant van Indu-Tools en zal de relatie tussen Indu-Tools en Opdrachtnemer niet worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst, agentuurovereenkomst, of joint venture.

15.3.

Bij het uitvoeren van de Overeenkomst kan Opdrachtnemer slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Indu-Tools gebruik maken van de diensten van derden. Indu-Tools zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden, maar kan wel voorwaarden aan de toestemming verbinden.

Artikel 16. ONDERAANNEMING VAN WERK

16.1.

Indien er sprake is van onderaanneming van werk behoren tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer:

a)             het op verzoek tonen van voldoende bewijs van een geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging;

b)             het op verzoek overhandigen van een goede (loon)administratie van alle werknemers die door hem van week tot week ten behoeve van het werk zijn ingezet;

c)             het op verzoek inzage geven in de loonstaten;

d)            het op verzoek tonen van een originele verklaring van betalingsgedrag van de belastingdienst, niet ouder dan drie maanden, zoals bedoeld in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid, die deel uitmaakt van de Invorderingswet 1990, en enige uitvoeringsregelingen (meer in het bijzonder de Uitvoeringsregeling inleners-, keten-, en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004).

16.2.

Opdrachtnemer dient te beschikken over een G-rekening. Indu-Tools is steeds gerechtigd de ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting, aan Opdrachtnemer te voldoen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

16.3.

In voorkomend geval is Indu-Tools gerechtigd het gedeelte van de contractsom dat betrekking heeft op de voor medewerkers van Opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de Belastingdienst en desbetreffende uitkeringsinstanties over te maken.

16.4.

Indien Indu-Tools aansprakelijk wordt gesteld voor belasting en premies (inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en loonbelasting en premies volksverzekeringen) die niet door Opdrachtnemer of contractanten van Opdrachtnemer zijn afgedragen, zal Opdrachtnemer Indu-Tools vrijwaren voor alle aanspraken in verband met de inhouding en betaling van loonheffingen, waaronder begrepen boetes van de Belastingdienst of uitkeringsinstanties.

Artikel 17. OVERMACHT

17.1.

In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

17.2.

Onder overmacht wordt niet gerekend het niet of niet tijdig nakomen ten gevolge van het feit dat een derde die jegens een der Partijen de verplichtingen op zich heeft genomen niet (tijdig) nakomt, tenzij de desbetreffende Partij aantoont dat het niet of niet tijdig nakomen door die derde te wijten is aan overmacht van die derde en van de desbetreffende Partij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat deze in dat geval haar goederen of diensten van een ander dan die derde betrekt.

Artikel 18. OPSCHORTING EN ONTBINDING

18.1.

Indien Opdrachtnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Indu-Tools gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de afname van de goederen resp. diensten op te schorten.

18.2.

Opdrachtnemer is in zijn relatie met Indu-Tools niet gerechtigd op te schorten en/of te verrekenen.

18.3.

Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en – indien en voor zover het een tekortkoming betreft die ongedaan kan worden gemaakt en een schriftelijke ingebrekestelling is vereist – ook na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gegund de verplichtingen alsnog na te komen, in het verzuim volhardt, is Indu-Tools gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en al dan niet in combinatie met een schadevergoeding hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij volledige nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

18.4.

Indu-Tools is bevoegd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtnemer reeds in verzuim verkeert of een boete onder de Overeenkomst onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van Opdrachtnemer wordt aangevraagd (al dan niet via eigen aangifte), indien (voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd, indien met betrekking tot Opdrachtnemer een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de van toepassingsverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, (indien Opdrachtnemer een natuurlijk persoon is) bij overlijden van Opdrachtnemer, of indien Opdrachtnemer zijn bedrijf staakt en/of beslag onder Opdrachtnemer wordt gelegd dat niet binnen dertig (30) dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of ingeval van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden.

18.5.

Indu-Tools is geen schadevergoeding verschuldigd als zij de Overeenkomst in overeenstemming met het bepaalde in deze AIV opschort en/of (gedeeltelijk) ontbindt.

18.6.

Voor zover Indu-Tools de Overeenkomst geheel ontbindt, zullen de eventueel reeds afgeleverde goederen door Indu-Tools op kosten van Opdrachtnemer worden geretourneerd en is Opdrachtnemer gehouden Indu-Tools de daarvoor gedane betaling(en) te restitueren. Mocht Indu-Tools verkiezen de reeds afgeleverde goederen geheel of gedeeltelijk te behouden, dan zal Indu-Tools daarvoor een redelijk deel van de overeengekomen (koop)prijs betalen. Indien Indu-Tools ervoor kiest de Overeenkomst ten aanzien van de nog niet geleverde diensten gedeeltelijk te ontbinden, dan zal Indu-Tools voor de wel geleverde diensten onder de Overeenkomst de daarvoor overeengekomen (koop)prijs betalen. Voor zover Indu-Tools nakoming van de Overeenkomst verkiest, is Opdrachtnemer verplicht de goederen of diensten alsnog af te leveren, dan wel, naar keuze van Indu-Tools, de afgekeurde goederen of diensten voor zijn rekening en risico te vervangen/herstellen of daaraan de nodige verbeteringen aan te brengen of alsnog uit te voeren. Ingeval een vervanging of verbetering door Opdrachtnemer niet binnen een door Indu-Tools te bepalen redelijke termijn naar behoren wordt uitgevoerd, dan wel met het oog op de veiligheid en de continuïteit van de dienstverlening/productie van Indu-Tools niet voldoende gelegenheid bestaat de verbetering door Opdrachtnemer te laten uitvoeren, alsmede in geval na ingebrekestelling door Indu-Tools voortdurende vertraging in de nakoming van de overeenkomst optreedt, is Indu-Tools gerechtigd de vervanging of verbetering, c.q. nakoming voor rekening van Opdrachtnemer op andere wijze te (doen) effectueren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de van Opdrachtnemer bedongen garanties.

Artikel 19. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

19.1.

Opdrachtnemer staat ervoor in dat de goederen en de wijze van dienstverlening op het moment van levering voldoen aan de bepalingen van dwingend recht die op dat moment gelden in het land waar de goederen c.q. leveringen van diensten zullen worden gebruikt. Opdrachtnemer zal Indu-Tools tijdig, maar in elk geval voor aflevering informeren omtrent vergunningen die nodig zijn voor de productie, levering en het gebruik van de goederen c.q. de levering van diensten en zal Indu-Tools alle assistentie verlenen die nodig is om deze vergunningen te verkrijgen. Indu-Tools is gerechtigd deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de vereiste vergunning niet (tijdig) wordt verkregen.

19.2.

Door Opdrachtnemer geleverde goederen c.q. diensten zullen steeds voldoen aan op het moment van aflevering geldende voorschriften en aan redelijkerwijs te verwachten wijzigingen daarin. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst zullen reeds aan Indu-Tools geleverde goederen c.q. diensten door Opdrachtnemer op verzoek van Indu-Tools tegen alsdan overeen te komen voorwaarden aan de nieuwe voorschriften worden aangepast. Opdrachtnemer zal op handen zijnde relevante wijzigingen in regelgeving tijdig met Indu-Tools bespreken.

Artikel 20. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

20.1.

Opdrachtnemer garandeert, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, en de kwaliteit van de diensten die op grond van de Overeenkomst worden geleverd, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van levering en die vereist zijn voor het normale gebruik van de goederen resp. de diensten. Voor de levering van goederen geldt daarbij in het bijzonder maar niet uitsluitend dat alle goederen die Opdrachtnemer levert uit hoofde van de Overeenkomst te allen tijde CE (Conformité Européene) gekeurd moeten zijn en dat, indien vereist, alle bijbehorende documentatie direct wordt aangeleverd bij aflevering van de goederen, zoals omschreven in artikel 8.3 van deze AIV.

20.2.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade van Indu-Tools door toerekenbaar tekortkomen van Opdrachtnemer of door onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, zoals (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, verontreinigingsschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

20.3.

In geval dat er sprake is van meer dan één (1) Opdrachtnemer, zijn alle Opdrachtnemers jegens Indu-Tools hoofdelijk aansprakelijk. Ook wanneer (een) Opdrachtnemer(s) de andere Opdrachtnemer opvolgt, is (zijn) zowel de nieuwe als de vorige Opdrachtnemer(s) hoofdelijk jegens Indu-Tools aansprakelijk.

20.4.

In geval op Indu-Tools enige aansprakelijkheid mocht rusten vergoedt Indu-Tools slechts schade waarvan Opdrachtnemer aantoont, dat zij het directe gevolg is van de gebeurtenis waarvoor Indu-Tools rechtens aansprakelijk is te houden, indien en voor zover de door Indu-Tools afgesloten verzekeringsovereenkomst deze schade dekt, met een maximum een derde (1/3) van de waarde van de Overeenkomst.

20.5.

De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kunnen niet worden ingeroepen door de partij die aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt door fraude of bedrog, of opzet of bewuste roekeloosheid van de inroepende partij, haar bestuurders of feitelijk leidinggevenden.

20.6.

Opdrachtnemer is verplicht Indu-Tools te vrijwaren voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens Indu-Tools die zijn gebaseerd op of verband houden met de opvolging door Indu-Tools van door Opdrachtnemer in zijn onderzoeken, adviezen en/of rapporten, tekening, gedane aanbevelingen en/of adviezen. Opdrachtnemer draagt alle kosten die gemoeid zijn met deze vrijwaring.

Artikel 21. INTELLECTUELE EIGENDOM

21.1.

De rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de levering van diensten ontstaan – waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten bij Indu-Tools en zullen zo nodig door Opdrachtnemer aan Indu-Tools in eigendom worden overgedragen.

21.2.

Opdrachtnemer vrijwaart Indu-Tools volledig voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door Opdrachtnemer verrichte diensten, indien Opdrachtnemer die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens(dragers), geschriften of voorwerpen, die aan Indu-Tools door of vanwege Opdrachtnemer ter nakoming van de Overeenkomst zijn verstrekt.

Artikel 22. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN DATABESCHERMING

22.1.

Opdrachtnemer zal persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (“AVG”), op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes betreffende de verwerking en, bescherming en beveiliging van persoonsgegevens verwerken, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. Opdrachtnemer zal zich er maximaal voor inspannen om zeker te stellen dat de persoonsgegevens te allen tijde correct en volledig zijn. Opdrachtnemer zal zijn volledige medewerking verlenen aan Indu-Tools om (i) betrokkenen in de zin van de AVG toegang te laten krijgen tot hun persoonsgegevens, (ii) persoonsgegevens te verwijderen of te corrigeren, en/of (iii) aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn (of, indien Indu-Tools het er niet mee eens is dat persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te leggen dat de betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt).

22.2.

Opdrachtnemer zal in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geen persoonsgegevens verzenden naar of verstrekken aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij Opdrachtnemer daartoe de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indu-Tools heeft gekregen, al dan niet voorzien van aanvullende voorwaarden, in welk geval het bepaalde in artikel 22.1 onverkort geldt.

22.3.

Opdrachtnemer zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens die verwerkt worden te beschermen tegen elke vorm van ongewenste of onwettige verwerking. Opdrachtnemer zal Indu-Tools in staat stellen deze maatregelen te beoordelen.

22.4.

Indien zich een inbreuk in verband met door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst of Opdracht verwerkte persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG voordoet of heeft voorgedaan, is Opdrachtnemer verplicht Indu-Tools daarvan onmiddellijk en uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na ontdekking in kennis te stellen. Opdrachtnemer zal in dit kader alle gevraagde informatie en medewerking aan Indu-Tools verstrekken.

Artikel 23. GEHEIMHOUDING

23.1.

Opdrachtnemer onderkent dat de vertrouwelijke informatie welke aan hem bekend wordt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, een strikt vertrouwelijk karakter draagt. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: de inhoud van de Overeenkomst alsmede alle gegevens en informatie, die in het kader van de Overeenkomst worden verstrekt, alsmede gegevens en informatie die zijn verkregen uit bewerking van ontvangen vertrouwelijke informatie, waaronder ondernemingsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord. Informatie betreffende relaties van Indu-Tools is altijd vertrouwelijke informatie.

23.2.

De bepalingen van dit artikel 23 zijn niet van toepassing op informatie die:

a)            openbaar is of wordt anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij inzake de Overeenkomst;

b)            afkomstig is van een derde partij die met betrekking tot de informatie geen geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende partij heeft;

c)            die onafhankelijk is c.q. wordt ontwikkeld c.q. verkregen door de ontvangende partij, zonder gebruikmaking van de verstrekte informatie en zonder toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij inzake de Overeenkomst;

d)            de ontvangende partij dient te verstrekken ter voldoening aan een wettelijke plicht of op justitiële vordering.

23.3.

Opdrachtnemer zal vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift noch anderszins, aan derden bekend maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Indu-Tools.

23.4.

Ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie, afkomstig van Indu-Tools, die – in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook – bij Opdrachtnemer berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt Opdrachtnemer zich:

a)            de vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst;

b)            de vertrouwelijke informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze vertrouwelijke informatie, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van Indu-Tools dan wel, na verkregen toestemming van Indu-Tools, te vernietigen;

c)            de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door een zo beperkt mogelijke kring van personen waarvan Opdrachtnemer in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn;

d)            medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens Indu-Tools op bewaring en gebruik van vertrouwelijke informatie.

23.5.

Opdrachtnemer draagt er zorg voor, dat de bij de werkzaamheden betrokken werknemers en door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden op de hoogte zijn van bovenstaande verplichtingen en contractueel tot deze geheimhouding verplicht zijn. Op eerste verzoek van Indu-Tools toont Opdrachtnemer aan dat aan de in dit artikellid beschreven verplichting naar tevredenheid van Indu-Tools is voldaan.

Artikel 24. ONVERBINDENDHEID

24.1.

Indien enig artikel of artikellid van deze AIV ongeldig of onverbindend wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen of artikelleden en blijven deze onverminderd van kracht.

Artikel 25. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

25.1.

Op deze AIV, de Overeenkomst en op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

25.2.

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam.

 

 

© Indu-Tools B.V. versie juni 2022