Algemene Verhuur-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden NL

2022
Indu-Tools B.V.
Inschrijving kamer van koophandel nr. 24383521

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verhuurovereenkomsten en leveringen van diensten door Indu-Tools B.V. (hierna te noemen: “Indu-Tools”) en/of de aan haar gelieerde vennootschappen aan huurder gedaan.
 2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige over­eenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
 3. Indien de huurder andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Indu-Tools niet bindend, niet toepasselijk en worden deze door Indu-Tools hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Indu-Tools te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van huurder, geven huurder nimmer het recht zich bij een latere overeenkomst daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
 5. Wanneer huurder in een andere dan de Nederlandse taal van deze voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de vertaling daarvan.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn gedurende een door Indu-Tools aan te geven termijn geldig (zie artikel 2 onder c van deze voorwaarden) en geschieden tegelijkertijd geheel vrijblijvend. Zij zijn naar beste weten door Indu-Tools gedaan en gebaseerd op eventueel bij de aanvraag door huurder verstrekte gegevens. Indu-Tools kan de aanbieding/prijsopgave nog gedurende drie (3) volle werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
 2. De door Indu-Tools in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrij­blij­vend te zijn verstrekt. Indu-Tools is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprake­lijkheid.
 3. De geldigheidsduur van een aanbieding of prijsopgave bedraagt twee weken na dagtekening ervan.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

 1. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Indu-Tools, onver­schillig of deze daarbij in het kader van verhuur op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrich­ten, een en ander in de ruimste zin.
 2. Alle met Indu-Tools gesloten overeenkom­sten worden eerst bindend na schrif­telijke bevestiging daarvan door Indu-Tools, dan wel doordat Indu-Tools met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele afwijkingen van overeen­komsten binden Indu-Tools eerst, indien en voor zover deze door Indu-Tools zijn geaccepteerd en schriftelijk beves­tigd. Huurder wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Indu-Tools gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien huurder niet uiterlijk binnen 24 uur, nadat hij van de afwijking(en) kennis heeft genomen of had kunnen nemen, schrifte­lijk tegen deze afwijking(en) heeft geprotesteerd. Huurder wordt geacht kennis te hebben genomen van afwijking(en) op het moment dat Indu-Tools met de verhuur en/of de daaraan gerelateerde werkzaamheden waarop de afwijking(en) betrekking heeft (hebben), is aangevangen. Alleen de directie en – indien van toepassing – de persoon die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemach­tigd, kan en mag namens Indu-Tools overeen­komsten sluiten.
 3. Indu-Tools heeft te allen tijde het recht de op­dracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Indu-Tools deze derden, desnoods achter­af, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Indu-Tools zou kunnen doen ontstaan.
 4. De overeenkomsten tussen Indu-Tools en huurder hebben een gelimiteerde duur. De van Indu-Tools gehuurde goederen dienen direct bij ontvangst door of namens huurder gekeurd te worden op onder meer, maar daartoe niet beperkt de compleetheid, beschadigingen en functionaliteit. Indien er sprake is van een tekortkoming dient huurder dit uiterlijk binnen één werkdag schriftelijk, waaronder mede te verstaan per e-mail (info@indu-tools.nl), aan Indu-Tools te melden. Blijft huurder hiermee in gebreke, dan kan hij zich nadien niet meer op de tekortkoming beroepen en wordt huurder geacht het gehuurde in goede staat en zonder beschadigingen te hebben ontvangen.
 5. Indu-Tools garandeert op geen enkele wijze de compatibiliteit van het gehuurde met andere apparatuur, programmatuur of andere materialen en/of de bruikbaarheid voor het door de huurder beoogde doel.
 6. Het is huurder niet toegestaan om reparaties en/of onderhoud aan de van Indu-Tools gehuurde goederen te verrichten en/of door derden te laten verrichten.
 7. De gehuurde goederen dienen door huurder direct aan het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als op het moment van aanvang van de huur aan Indu-Tools te worden overhandigd op het zakenadres van Indu-Tools dan wel op een andere door Indu-Tools te bepalen locatie.
 8. Bij een overeenkomst met een koopoptie kan huurder van die koopoptie slechts gebruik maken wanneer hij aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit die (ver)huurovereenkomst heeft voldaan.
 9. Indien op enig moment bij huurder tijdens de huur blijkt, dat om het even welke reden er op de door hem gehuurde informatie dragende goederen nog informatie aanwezig is die niet voor huurder bestemd is, dan dient huurder Indu-Tools daarvan direct in kennis te stellen en medewerking aan Indu-Tools te verlenen om de betreffende informatie te kunnen verwijderen. Huurder zal alsdan de betreffende informatie vertrouwelijk behandelen en niet verspreiden.
 10. Indu-Tools heeft gedurende de duur van de huur te allen tijde het recht om de toestand en de wijze van het gebruik door huurder te controleren. Huurder dient op eerste verzoek van Indu-Tools onverwijld en onbelemmerd toegang tot de (locatie van de) gehuurde goederen te verlenen.
 11. De gehuurde goederen verblijven, tot het moment dat hij de goederen weer aan Indu-Tools heeft overhandigd en deze de retour gekomen huurgoederen heeft gecontroleerd, voor rekening en risico van de huurder, met inbegrip van alle defecten en/of beschadigingen. Huurder is niet alleen aansprakelijk voor de kosten van herstel, maar ook voor de directe en indirecte schade die Indu-Tools daardoor lijdt. Uitzonderingen hierop zijn defecten en beschadigingen als gevolg van een aantoonbaar aan Indu-Tools toe te rekenen tekortkoming, die tijdig, zoals bedoeld in artikel 3.d van deze voorwaarden, door huurder aan Indu-Tools zijn gemeld.
 12. Indien Indu-Tools op enig moment als gevolg van een door haar geconstateerde tekortkoming aan de gehuurde goederen, tot reparatie, onderhoud en/of support moet overgaan en het geconstateerde gebrek is aan Indu-Tools toe te rekenen, zal Indu-Tools dit gebrek binnen een redelijke termijn verhelpen, ofwel het betreffende goed vervangen, dan wel de huursom voor de duur van het gebrek crediteren, zulks te harer keuze. Dit is de enige remedie van huurder. Indu-Tools is in verband met het geconstateerde gebrek op geen enkele wijze en in geen enkele vorm jegens huurder aansprakelijk.
 13. Bij constatering van een defect, schade, diefstal, vermissing of molest dient huurder Indu-Tools terstond op de hoogte te stellen, het gebruik te staken en de aanwijzingen van Indu-Tools op te volgen. Indien huurder gebruik heeft gemaakt van de schadeafkoopregeling vermeld in artikel 4.f. moet de huurder bovendien voldoen aan de eisen gesteld in de schadeafkoopregeling.
 14. Huurder is in geval van vermissing, diefstal, schade door een derde of molest verplicht om terstond na de constatering daarvan aangifte te doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal direct na ontvangst aan Indu-Tools te overleggen. Indien huurder verzuimt (tijdig) aangifte te doen en/of een proces-verbaal van de aangifte aan Indu-Tools te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor de in artikel 3.h. genoemde brand-/diefstalregeling geen dekking biedt. Indien huurder gebruik heeft gemaakt van de brand-/diefstalregeling moet worden voldaan aan de overige voorwaarden gesteld in de brand-/diefstalregeling.
 15. Bij constatering door of namens Indu-Tools van overtreding door huurder van de verplichtingen als bedoeld in artikel 3.f., 3.m. en/of 3.n.,heeft Indu-Tools het recht huurder daarvoor een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van maximaal Euro 2.500,00 (tweeduizend en vijfhonderd Euro) per overtreding. De boete laat onverminderd het recht van Indu-Tools de overeenkomst al dan niet buitengerechtelijk geheel of partieel te ontbinden. Voornoemde boete kan door Indu-Tools naast de wettelijke schadevergoeding worden gevorderd, waarmee derhalve expliciet wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 6:92 lid 2 BW.
 16. Bij verlies, diefstal, schade door een derde, molest of schade die anderszins ontstaat door oorzaken buiten normaal gebruik van de gehuurde goederen is Indu-Tools gerechtigd om de nieuwwaarde daarvan, dan wel de nieuwwaarde van de vervangende goederen, in het geval de oorspronkelijke gehuurde goederen niet meer dan wel niet meer courant leverbaar zijn, bij huurder als direct geleden schade in rekening te brengen. Dit geldt onverminderd de eventueel aan Indu-Tools overige toekomende rechten, waaronder vergoeding van gevolgschade.
 17. Huurder dient tijdig zorg te dragen voor een adequate verzekering, die hij op eerste verzoek van Indu-Tools aan haar kan overleggen, tenzij huurder gebruik heeft gemaakt van de schadeafkoopregeling zoals vermeld in artikel 4.f. van deze voorwaarden.
 18. Het is huurder zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Indu-Tools niet toegestaan, om aan de gehuurde goederen veranderingen aan te brengen, zoals maar daartoe niet beperkt, optisch, esthetisch en/of functioneel. Indien door huurder zonder de toestemming van Indu-Tools veranderingen zijn aangebracht, dan heeft Indu-Tools het recht om de overeenkomst tussentijds, geheel of partieel gerechtelijk of buitengerechtelijk te ontbinden met behoudt van alle (financiële en overige) rechten die zij anders aan de overeenkomst mocht ontlenen, waaronder het recht om als gevolg van voornoemd handelen door huurder, alle ontstane schade op huurder te verhalen.
 19. Het is huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen en/of ten behoeve van de huur van Indu-Tools verkregen materialen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indu-Tools buiten de landsgrenzen te brengen van het land waarin Indu-Tools is gevestigd. Het is huurder evenmin toegestaan de gehuurde goederen onder te verhuren, uit te lenen of anderszins in de macht van derden over te dragen.
 20. Indien de financiële omstandigheden van huurder van dien aard zijn, dat er sprake is van een belastingachterstand en/of niet-nakoming van zijn financiële verplichtingen aan derden, dan dient huurder dit terstond aan Indu-Tools te melden. Indien Indu-Tools door een omissie van huurder ten aanzien van het hier in dit artikel genoemde omstandigheid schade lijdt, zulks naar haar oordeel, dan heeft zij het recht om deze schade op huurder te verhalen, waarbij de waarde van het gehuurde gelijk gesteld dient te worden aan de nieuwwaarde.
 21. Bij terugname van de gehuurde goederen, met inbegrip van software, programmatuur e.d. die informatie dragende eigenschappen bezitten, is Indu-Tools door of namens huurder op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van de daarop aanwezige informatie. Evenmin is Indu-Tools gehouden deze informatie op te slaan en/of te bewaren.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indu-Tools is, behoudens het bepaalde in dit artikel en het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor schade van huurder uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Indu-Tools, haar bestuurders of feitelijk leidinggevende.
 2. Uitsluitend indien in rechte mocht komen vast te staan dat Indu-Tools, ondanks het bepaalde in artikel 4.a van deze voorwaarden en anders dan wegens opzet of bewuste roekeloosheid, toch voor enige schade van huurder aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Indu-Tools beperkt tot de vergoeding van enkel directe schade tot maximaal eenmaal de factuurwaarde.
 3. Behoudens het bepaalde in de vorige artikelleden is Indu-Tools niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals (maar niet beperkt tot) gevolgschade, verlies van gegevens, verontreinigingsschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Indu-Tools is nimmer aansprakelijk uit hoofde van productaansprakelijkheid voor personenschade indien de verhuurde artikelen naar de stand van de wetenschap op het moment van de verhuur niet tot aansprakelijkheid in de zin van lid a van dit artikel zou hebben geleid, zelfs niet als die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Indu-Tools.
 5. Indu-Tools is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, huurder en zijn werknemers en hulppersoneel daaronder begrepen.
 6. Indu-Tools is nimmer aansprakelijk indien huurder en/of derden veranderingen heeft/hebben aangebracht in het door Indu-Tools verhuurde, inclusief het verrichten van reparatie(s) door huurder en/of derden c.q. indien huurder de adviezen, (veiligheids)instructies, gebruikershandelingen en/of (veiligheids)normen van Indu-Tools niet opvolgt/heeft opgevolgd. Daarnaast is Indu-Tools niet aansprakelijk voor ontstane schade als gevolg van verkeerde of onvolledige door huurder verstrekte informatie.
 7. Voor adviezen, die Indu-Tools verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van adviezen gerichte overeenkomst ten grondslag ligt, aanvaardt Indu-Tools geen aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook.
 8. Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materiaal en dergelijke, die Indu-Tools door of vanwege huurder met het oog op de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, aanvaardt Indu-Tools geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid uit welken hoofde ook.
 9. Daarnaast aanvaardt Indu-Tools geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van huurder en/of derden.
 10. Huurder vrijwaart Indu-Tools voor alle aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van enige tussen Indu-Tools en huurder aangegane overeenkomst, ongeacht de grondslag van die aanspraak.
 11. Huurder draagt alle kosten die uit de in lid j. van dit artikel bedoelde vrijwaring voortvloeien.
 12. De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in dit artikel gelden niet in geval van dood of lichamelijk letsel.
 13. Conform artikel 3.m., 3.n en 3.p. is de huurder aansprakelijk voor schade aan, en verlies of diefstal van het gehuurde, ongeacht of hij hieraan schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van verlies en diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat hij een teruggaveplicht heeft ten aanzien van het gehuurde, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of een ingreep van een derde.De huurder kan het onder lid m. van dit artikel genoemde risico grotendeels afkopen door middel van de schadeafkoop- en brand-/diefstalregelingen. Voor de specifieke inhoud verwijst Indu-Tools naar de voorwaarden van de Schadeafkoop- en Brand-/diefstalregeling .

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

 1. De in de aanbiedingen, prijsopgaven, orderbevestigingen en overeenkomsten door Indu-Tools genoemde lever­termijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Indu-Tools niet bindend. Indu-Tools is gerechtigd om een gedeelte te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling voor levering gereed is.
 2. Overschrijding van de door Indu-Tools genoemde levertermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft huurder nooit het recht op schade­vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting of anderszins niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende over­eenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze over­een­komst samenhangende, overeenkomst mocht voort­vloeien.
 3. Bij excessieve overschrijding van de door Indu-Tools genoemde levertermijn, zulks uitsluitend ter beoorde­ling van Indu-Tools, zal Indu-Tools in nader overleg treden met huurder.
 4. Levering geschiedt af bedrijf/magazijn van Indu-Tools of een andere door Indu-Tools te bepalen plaats.
 5. Wanneer na totstandkoming van de overeenkomst de gehuurde goede­ren aan huurder ter beschikking zijn gesteld, maar deze niet door huurder worden geaccepteerd, staan zij gedurende maximaal de overeengekomen huurperiode ter beschikking van huurder, onverminderd het recht van Indu-Tools om overeenkomstig het in de laatste volzin van dit artikellid bepaalde de gehuurde goederen aan een derde te verhuren. Het gehuurde wordt gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van huurder. Na de overeengekomen huurperiode zal het totaalbe­drag dat huurder bij afname van de gehuurde goederen c.q. nakoming van de overeenkomst verschuldigd zou zijn, ver­meerderd met de opslagkosten, van huurder gevorderd worden, zonder enige aftrek wegens het niet-gebruiken van de gehuurde goederen.Indu-Tools heeft het recht om in deze situatie de voor huurder gereedstaande huurgoederen, aan derden te verhuren, doch niet dan nadat Indu-Tools huurder een laatste maal schriftelijk heeft aangemaand en in de gelegenheid heeft gesteld de gehuurde goederen af te nemen. De vergoeding die Indu-Tools in dat geval van derden voor de gehuurde goederen ontvangt, zal in mindering worden gebracht op hetgeen huurder op basis van dit artikellid aan Indu-Tools verschuldigd is.
 6. Na beëindiging van de huur dienen de gehuurde goederen, met inbegrip van niet eenmalige verpakkingen en/of meegeleverde hulpmiddelen, zoals maar daartoe niet beperkt: pallets, kratten en containers, schoon, gesorteerd en onbeschadigd aan Indu-Tools te worden geretourneerd. Daar waar Indu-Tools het retourtransport verzorgt dienen de goederen schoon, gesorteerd en onbeschadigd voor transport parterre gereed te staan bij de hoofdingang en bij schepen ofwel aan de kade, ofwel op een andere voor Indu-Tools goed bereikbare plaats in de directe omgeving van de locatie van huurder.
 7. Indien de huurder niet of niet tijdig vol­doet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende over­eenkomst voortvloei­ende verplichting, is Indu-Tools gerechtigd zonder rechterlijke tussen­komst de uitvoe­ring van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of partieel te ontbinden, zonder dat Indu-Tools tot enige schadevergoeding is gehouden, waarbij geldt dat Indu-Tools pas van deze rechten gebruik zal maken, nadat Indu-Tools – tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is geworden – de huurder schrifte­lijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te komen.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

 1. Indien van toepassing is de keuze van het transportmiddel aan Indu-Tools.
 2. Indien van toepassing geschiedt het transport van de gehuurde goederen voor rekening van de huurder.
 3. Alle gehuurde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzen­ding, hieronder wordt verstaan het moment van laden op de eerste transporteur, voor risico van de huurder. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de huurder aansprake­lijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
 4. Indien van toepassing worden de gehuurde goederen uitsluitend parterre bij de hoofdingang van huurder afgeleverd en bij schepen voor op de kade of een andere in de nabijheid gelegen geschikte losplaats. Indien de gehuurde goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor reke­ning van huurder.Indien huurder ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de gehuurde goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de gehuurde goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Indu-Tools het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van huurder aan het door haar opgegeven adres, nadat deze, middels al dan niet met achterlating van een schriftelijke mededeling, huurder daarvan in kennis heeft gesteld.
 5. Bij aankomst/ in ontvangstneming van de gehuurde goederen dient de huurder zich te overtui­gen van de staat waarin de goederen zich bevin­den. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht in het geval dat deze door een vervoerder bij hem zijn afgeleverd, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Indien huurder niet tevreden is over de staat van de gehuurde goederen dient hij de goederen te weigeren en kan hij contact opnemen met Indu-Tools per e-mail (info@indu-tools.nl) of telefonisch (010 – 8509010). Door onder­tekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Indu-Tools, ver­klaart huurder de gehuurde goede­ren in goede staat te hebben ontvan­gen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

 1. Voor iedere opdracht stelt Indu-Tools afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitslui­tend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Indu-Tools te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfac­toren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren welke bij het tot stand komen van de overeenkomst niet zijn voorzien, is Indu-Tools gerechtigd deze hogere kosten aan huurder door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft huurder binnen vijf (5) werkdagen nadat de prijsverhoging bekend is gemaakt de tijd om de overeenkomst per aangetekende brief gedeeltelijk, namelijk voor de toekomst, te ontbinden.
 2. De in catalogi, website of anderszins vermelde weekprijzen zijn gebaseerd op een minimale huurtermijn van één (1) week. Na deze eerste week zal de prijs gebaseerd zijn op de dagprijs, zijnde het 1/5 deel van de weekprijs. NB: één (1) week = vijf (5) opeenvolgende werkdagen.Goederen met een urenteller worden verhuurd met een maximum van 50 gebruiksuren per week. Indien uit registratie van de urenteller blijkt, dat wederpartij deze goederen langer dan 50 gebruiksuren week heeft gebruikt wordt er een toeslag berekend. Het continu tarief voor compressoren is twee (2) maal het weektarief en voor aggregaten anderhalf (1,5) maal het weektarief.Voor huurtermijnen langer dan vier weken kan een afzonderlijke prijs op aanvraag worden aangeboden en overeengekomen, zulks ter beoordeling van Indu-Tools. NB: De vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, exclusief toeslag voor de schadeafkoop-, brand- en diefstalregelingen.
 3. Bij huur van goederen voor gebruik buiten Nederland en België of voor gebruik op schepen en/of offshore heeft Indu-Tools het recht om daar afzonderlijke tariefafspraken met huurder over te maken.
 4. Onder de prijs of het tarief vallen niet de heffingen van over­heids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekerings­premies etc.
 5. Indu-Tools is gerechtigd vooraf en/of gedurende de uitvoering van de overeenkomst aanbeta­lingen c.q. depot of zekerheid (in bijvoorbeeld de vorm van een bankgarantie) te eisen. Indien huurder niet aan voornoemde eisen voldoet, schiet hij tekort in de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Voor iedere dag (of gedeelte van een dag) dat het gehuurde na beëindiging van de overeenkomst nog niet door huurder aan Indu-Tools is overhandigd is Indu-Tools gerechtigd huurder daarvoor een daghuur in rekening te brengen, zonder dat daartoe de huurder in verzuim en/of in gebreke gesteld behoeft te worden.
 7. Indu-Tools is gerechtigd om bij deelleveringen (alvast) de waarde van de gehele overeenkomst te factureren.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

 1. De betaling van de door Indu-Tools toegezonden facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
 2. Indu-Tools is gerechtigd om voorafgaand aan ter beschikking stelling van de gehuurde goederen een borg te vragen. Het borgbedrag mag nimmer door de huurder worden gebruikt voor verrekening van andere verplichtingen met inbegrip van nog niet voldane huurpenningen die hij op Indu-Tools heeft.
 3. Indu-Tools is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van mini­maal twee procent (2%) aan huurder in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukke­lijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag door huurder worden afgetrok­ken van het factuurbedrag indien het factuurbedrag binnen dertig (30) dagen na factuur­datum wordt betaald.
 4. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelij­king (behoudens als bedoeld in artikel 8.c), te geschieden op een door Indu-Tools aan te wijzen bank- of girorekening.
 5. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na goedkeuring van Indu-Tools. Tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaan­de kortin­gen geen beroep worden gedaan.
 6. Huurder doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening of opschorting van betalingen.

ARTIKEL 9: RECLAMES

 1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, en op factuurbedragen, dienen binnen 24 uur na ontvangst van de gehuurde goederen of de daaraan gerelateerde diensten of van de betreffende facturen, schrifte­lijk en aangete­kend bij Indu-Tools te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de huurder vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.
 2. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer in behandeling genomen worden en wordt huurder geacht de gehuurde goederen en/of de daaraan gerelateerde diensten te hebben goedgekeurd. Wanneer Indu-Tools van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onder­ling overleg te bepalen geldbedrag als verlaging van de huurprijs dan wel schadeloos­stelling uit te keren aan huurder, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instand­houding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de huurder om aan Indu-Tools het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourne­ren; een en ander ter keuze van Indu-Tools.
 3. Indu-Tools is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de huurder op het ogenblik van indie­ning van zijn reclames aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens Indu-Tools, uit welke over­eenkomst met Indu-Tools dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
 4. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Indu-Tools worden geweigerd. Alle retourzendingen van huurder (en de eventuele weigering hiervan door Indu-Tools) geschieden voor rekening en risico van huurder.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. Indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet tijdig of niet volledig nakomt, is huurder direct in verzuim en is Indu-Tools gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder (nadere) ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Indu-Tools toekomende rechten.Indu-Tools heeft dit recht ook, indien er bij huurder sprake is van een (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm, gehele of gedeeltelijke beëindiging van zakelijke activiteiten dan wel een, naar het oordeel van Indu-Tools, dreiging van een of meer van deze omstandigheden, indien beslag onder huurder wordt gelegd dat niet binnen dertig (30) dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of indien er sprake is van een overmachtssituatie zoals bedoeld in artikel 13.a en de uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden voor de periode die is beschreven onder artikel 13.b. Alle vorderingen van Indu-Tools op huurder zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
 2. Bij annulering van de overeenkomst door huurder tot en met 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is huurder Indu-Tools 50% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Bij annulering van de verhuurovereenkomst door huurder binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is huurder aan Indu-Tools 100% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Annulering van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.Bij tussentijdse opzegging door huurder is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode dat de overeenkomst voortduurt na te komen, zonder dat huurder daaraan nog rechten op terugbetaling van de huursom of anderszins kan ontlenen.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE BETALING OF NIET-BETALING

 1. Indien de betaling van de door Indu-Tools toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, wordt de huurder geacht van rechts­wege in verzuim te zijn en heeft Indu-Tools, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de huurder over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Indu-Tools verder toeko­mende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)
  NB: Daar waar de wetgever de aan huurder door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is huurder
  buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: EIGENDOM EN MACHTIGING TOT TERUGHALEN GOEDEREN

 1. Alle gehuurde goederen, met inbegrip van niet eenmalige verpakkingen en/of meegeleverde hulpmiddelen, zoals maar daartoe niet beperkt: pallets, kratten en containers blijven het onbetwiste eigendom van Indu-Tools.
 2. Indien een huurder enige verplichting uit de overeen­komst met betrekking de gehuurde goederen en/of daaraan gerelateerde diensten niet nakomt, is Indu-Tools zonder nadere ingebrekestelling gerech­tigd de gehuurde goederen en/of meegeleverde hulpmiddelen terug te nemen, in welk geval Indu-Tools gerechtigd is de over­een­komst zonder rechter­lijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onvermin­derd het recht van Indu-Tools zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Indu-Tools geleden of nog te lijden schade, waaronder begre­pen, maar daartoe niet beperkt: geleden verlies, gederfde winst, interest, trans­portkosten etc.
 3. Indu-Tools behoudt zich het recht voor om goederen, ge­reedschappen, materi­alen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van huurder onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat huurder volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Indu-Tools heeft voldaan.
 4. Indu-Tools is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde terug te halen en van het terrein van huurder weg te nemen als huurder niet stipt aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet. Huurder verleent hiertoe op eerste verzoek van Indu-Tools alle benodigde medewerking en verleent Indu-Tools (of een door Indu-Tools aan te wijzen derde) reeds nu voor alsdan toestemming om hiertoe de (bedrijfs-) panden van huurder te betreden.

ARTIKEL 13: DERDENBEDING

 1. In afwijking van artikel 12.a kan Indu-Tools in haar bedrijfsvoering gebruik maken van “sale and leaseback” constructies met een derde financier die betrekking hebben op de goederen die verhuurd worden aan huurder. Indien de goederen waar de overeenkomst tussen huurder en Indu-Tools op ziet geen (beoogd) onderwerp zijn van een sale and leaseback constructie gedurende de looptijd van de overeenkomst, blijft artikel 12 onverminderd van kracht en is dit artikel 13 niet van toepassing.
 2. Voor zover conform artikel 13.a dit artikel 13 van toepassing is, verklaart huurder ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van de goederen bij een derde, dus niet zijnde Indu-Tools of de huurder, kan (komen te) berusten of dat de goederen zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van betaling van al hetgeen deze derde van Indu-Tools te vorderen heeft of mocht hebben.
 3. Niettegenstaande het bestaan van de overeenkomst zal huurder de goederen op eerste verzoek aan deze derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de goederen zal vorderen op grond van een objectief aantoonbare en vaststaande niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van Indu-Tools jegens deze derde. Als gevolg van deze opeising wordt de overeenkomst tussen Indu-Tools en huurder van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als hierboven beschreven, dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 4. Indien de situatie zoals vermeld in artikel 13.c zich voordoet en de derde het gebruik van de goederen door huurder zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst en onder gelijkluidende condities.
 5. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 BW geheel uit.
 6. Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door Indu-Tools worden herroepen.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

 1. Indu-Tools is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij niet of niet langer uitvoering kan geven aan de overeenkomst, indien dit een gevolg is van – al dan niet voorzienbare – omstandigheden, die buiten de macht of risicosfeer van Indu-Tools zijn gelegen (“overmacht”). Als omstandigheden die buiten de macht of risicosfeer van Indu-Tools liggen, hebben in ieder geval te gelden: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog of een daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Indu-Tools, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, ziekte, de uitbraak van pandemieën of infectieziekten en de gevolgen daarvan, onheil van buitenaf zoals natuurverschijnselen, weersomstandigheden, brand of uitval van toevoer van elektriciteit, gas of water, verkeersstoringen, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, niet tijdig presteren van toeleveranciers of hulppersonen, maatregelen van overheidswege e.d.Er is sprake van omstandigheden die buiten de macht of risicosfeer van Indu-Tools zijn gelegen, ongeacht of de overmacht zich heeft voorge­daan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveran­ciers, transpor­teurs, gros­siers, etc.
 2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst ten gevolge van overmacht is Indu-Tools gerech­tigd de uitvoering van de overeenkomst gedurende de duur van de overmachtssituatie op te schorten, zonder jegens huurder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn. Indien de overmachtssituatie langer dan zes (6) maanden heeft geduurd, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk gerechtelijk of buitengerechtelijk te ontbinden.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

 1. De intellectuele eigendomsrechten die rusten op alle door Indu-Tools al dan niet specifiek ten behoeve van huurder vervaardigde en door hem gehuurde goederen, daaraan gerelateerde diensten etc. behoren uitsluitend Indu-Tools toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën van Indu-Tools is ten strengste verboden.
 2. Indien huurder zich niet aan artikel 14.a van deze voorwaarden houdt, maakt Indu-Tools zonder nadere inge­brekestel­ling en/of rechterlijke tussen­komst, aanspraak op een onmiddellijk opeisbare boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die over­tre­ding voortduurt. Voornoemde boete kan door Indu-Tools naast de wettelijke schadevergoeding worden gevorderd, waarmee derhalve expliciet wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 6:92 lid 2 BW.

ARTIKEL 16: GARANTIES

 1. Door Indu-Tools wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de gehuurde goederen zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Indu-Tools schriftelijk en aangetekend door de huurder van zijn verzoek tot nakoming van garantieverplichtingen in kennis is gesteld.
 2. Wordt er door Indu-Tools wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de gehuurde goederen. Ook hier dient Indu-Tools eerst schriftelijk aangetekend door huurder van diens verzoek tot nakoming van de garantieverplichtingen in kennis gesteld te worden.
 3. De garantie geef recht op herstel of vervanging van de gehuurde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de huursom voor de gehuurde goederen, zulks volledig naar keuze van Indu-Tools Onheil van buitenaf levert overmacht op en kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Indu-Tools

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen, prijsopgaves, opdrachten en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Indu-Tools.
 3. Indien enig artikel of artikellid van deze voor­waarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldig­heid van andere artikelen of artikelleden.

 

© Indu-Tools B.V. versie juli 2022