Algemene Verhuurvoorwaarden van I-RENTAL N.V.

Artikel 1 – Definities en algemene bepalingen

1.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder :
a. Verhuurder : I-RENTAL N.V.
b. Huurder : de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrekking tot een (potentiële) huurovereenkomst.
c. Partijen : Verhuurder en Huurder gezamenlijk.
d. Materieel : alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde roerende goederen, al dan niet in eigendom van Verhuurder.
e. Week : een periode van vijf opeenvolgende huurdagen, waarbij een weekend (zaterdag en zondag) niet wordt meegerekend,
tenzij de huurperiode op zaterdag of zondag aanvangt.
f. Huurdag : elke aangevatte kalenderdag, met uitsluiting van zaterdagen en zondagen. Echter, wanneer de huur op zaterdag
aanvangt, worden zaterdag en zondag wel als huurdagen beschouwd. Feestdagen op maandag t/m vrijdag worden steeds
beschouwd als huurdagen.
g. Schriftelijk : in document, fax, e-mail, EDI, internet of ander elektronisch medium.
1.2 Mondelinge afspraken hebben tussen Partijen slechts rechtskracht, nadat zij schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd, dan
wel nadat door of namens Huurder enig schriftelijk document, bijv. doch niet uitsluitend een verhuurcontract, bij aflevering
van het Materieel is ondertekend.
1.3 Verhuurder kan een legitimatie (rijbewijs en/of identiteitskaart/paspoort) vragen van de Huurder of van degene die het
Materieel namens Huurder komt afhalen, dan wel in ontvangst nemen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder.
2.2 Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Huurder af en aanvaardt slechts afwijkingen van deze
Algemene Verhuurvoorwaarden, indien Verhuurder schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

Artikel 3 – Offerte en overeenkomst

3.1 Elke offerte door Verhuurder aan Huurder uitgebracht is vrijblijvend.
3.2 Gegevens, prijzen daarbij inbegrepen, in drukwerk, catalogi, folders of op het internet vormen geen bindend aanbod
vanwege de Verhuurder. Hieraan kunnen door Huurder geen rechten worden ontleend.
3.3 Een overeenkomst tot verhuur komt op het eerste van de volgende momenten tot stand: 1) op het moment van
ondertekening van de verhuurovereenkomst door of namens Huurder of 2) op het moment dat de opdracht van Huurder aan
Verhuurder naar aanleiding van de offerte schriftelijk door Verhuurder is bevestigd of 3) op het moment van ondertekening
door Huurder van de offerte opgemaakt door Verhuurder aan Huurder of 4) op het moment dat voldaan is aan de vereisten
van van artikel 1.2 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden.

Artikel 4 – Huurtermijn

4.1 De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één huurdag of een veelvoud hiervan. Voor bepaald Materieel
geldt een minimum huurperiode.
4.2 De huurperiode start op de dag en het uur waarop het Materieel aan Huurder ter beschikking wordt gesteld, tenzij Partijen
anders overeenkomen. De huurperiode eindigt op de dag en het uur waarop het Materieel in het magazijn van Verhuurder
wordt teruggebracht, tenzij Partijen anders overeenkomen. Echter in het geval Verhuurder door Huurder verzocht wordt om
het Materieel on-site op te halen, zal de huurperiode eindigen op de dag van ophaling indien aan de volgende dubbele
voorwaarde is voldaan : de Huurder dient de Verhuurder schriftelijk (fax, e-mail) én minimaal 2 dagen voorafgaand aan de
gevraagde datum van ophaling te berichten. Mondelinge vragen tot ophaling van Materieel worden als niet bestaande
beschouwd; enkel schriftelijke en tijdig gestelde vragen worden aanvaard onder uitdrukkelijke uitsluiting van mondelinge
bewijsvoering. Bijkomend, in het geval de Verhuurder gevraagd wordt door Huurder om Materieel on-site te gaan ophalen
maar waarbij Huurder de 2 verplichte dagen notice time niet respecteert, zal de Huurder niet alleen verantwoordelijk blijven
voor het betalen van de huurpenningen tot de dag van effectieve ophaling door Verhuurder, maar ook verantwoordelijk zijn
voor alle schades, vermissingen en diefstal welke mogelijk plaatshebben tot op het effectieve moment van ophaling, zelfs
indien de effectieve datum van ophaling door de Verhuurder later is dan de gevraagde datum van ophaling door Huurder
4.3 Materieel met een urenteller wordt aan Huurder verhuurd met een maximum van 8 gebruiksuren per huurdag, dan wel 40
gebruiksuren per week. Indien uit de registratie van de urenteller blijkt dat Huurder dit Materieel langer dan 8 gebruiksuren
per huurdag heeft gebruikt, dan wel meer dan 40 gebruiksuren per week, dient Huurder voor elk uur extra gebruik een
vergoeding te betalen ten bedrage van 40% van het corresponderende uurtarief dat geldt voor de gehuurde periode.

Artikel 5 – Beschikbaar Materieel

5.1 De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het Materieel dat Verhuurder in eigendom én in voorraad heeft.
5.2 Indien de gewenste goederen niet voorradig zijn in geen van de vestigingen van Verhuurder, kan Verhuurder desgewenst
bemiddelen om het gewenste materieel alsnog te leveren. In voorkomend geval is Huurder gebonden aan de voorwaarden
van de door Verhuurder ingeschakelde derde. Huurder vergoedt aan Verhuurder het nader overeen te komen huurtarief.
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of met het door de derde geleverde Materieel.
5.3 Het Materieel wordt door de Verhuurder in schone en goed bruikbare staat geleverd.

Artikel 6 – Transport van Materieel door Verhuurder

6.1 Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen, tenzij het Materieel door of namens
Verhuurder wordt getransporteerd. In het laatste geval zijn uitsluitend de kosten van het transport voor rekening van
Huurder.
6.2 Wanneer dit met Huurder is afgesproken, verzorgt Verhuurder tegen een separaat overeen te komen tarief het transport van
en naar de door de Huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats,
niet zijnde schepen of offshore-installaties, inclusief laden en lossen.
6.3 Verhuurder bericht Huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven
tijdstippen geen rechten ontlenen.
6.4 Aflevering in gedeelten is toegestaan.
6.5 Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven
eigendom van de Verhuurder of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door de Huurder statiegeld
wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan
derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt Huurder de nieuwprijs met een
opslag van 15%.
6.6 Huurder dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip het benodigde en
bevoegde personeel aanwezig is voor het in ontvangst of retour nemen van het Materieel. Indien Huurder hieraan niet
voldoet, behoudt Verhuurder zich het recht voor om het Materieel respectievelijk mee terug te nemen dan wel voor
rekening en risico van Huurder te laten staan. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de extra kosten voor een nieuwe
aflevering of retourname komen geheel voor rekening van Huurder.

Artikel 7 – Verplichtingen en bevoegdheden van Verhuurder

7.1 Verhuurder is bevoegd het Materieel af te leveren met afwijkingen op ondergeschikte punten van de toegezegde
eigenschappen, waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend worden gerekend: geringe kleur-, dessin-, gewicht- en of
maatverschillen, andere onderdelen of programmatuur die technisch en kwalitatief gelijkwaardig zijn en het functioneren
niet negatief beïnvloeden.
7.2 Verhuurder verzorgt het preventief en correctief onderhoud van het Materieel gedurende de huurperiode en draagt daarvan
de kosten voor zover deze voortvloeien uit normaal gebruik door de Huurder. Indien hiervan geen sprake is, zijn de kosten
voor rekening van de Huurder. Bedoeld onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en
16.00 uur.
7.3 Indien het Materieel bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, wordt het herstel door of namens Verhuurder
verzorgd op een zo kort mogelijke termijn.
7.4 Verhuurder stelt aan Huurder de benodigde gebruiksaanwijzingen, op verzoek van de huurder, ter beschikking.

Artikel 8 – Verplichtingen van Huurder

8.1 Het Materieel mag alleen door Huurder zelf en/of zijn werknemers in de uitoefening van hun functie worden gebruikt. Het
verhuurde materieel mag door Huurder niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd zonder
dat Verhuurder daarvoor schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, heeft verleend. Bovendien is de Huurder
niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de verhuurovereenkomst over te dragen aan een derde zonder
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van de Verhuurder.
8.2 Het Materieel dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met het
Materieel en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van het Materieel voor het gebruik dat Huurder
van het Materieel wenst te maken, dient Huurder vooraf Verhuurder te raadplegen.
8.3 Huurder is er voor verantwoordelijk, dat het Materieel uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving en/of richtlijnen in de branche wordt gebruikt.
8.4 Huurder is er voor verantwoordelijk dat Materieel dat uitsluitend door personeel met een specifieke deskundigheid mag
worden gebruikt, niet wordt gebruikt door personeel dat deze deskundigheid mist.
8.5 Huurder is verplicht de door Verhuurder gegeven gebruiksinstructie – in welke vorm dan ook verstrekt –nauwgezet na te
leven en in het bijzonder zorg te dragen voor het als normaal beschouwde dagelijkse onderhoud, waaronder bij
dieselgedreven apparatuur tenminste wordt verstaan: controleren van de oliestand, radiator- en accu-inhoud en bij
compressoren bovendien het aftappen van condens. Tevens is Huurder verplicht om Verhuurder te berichten wanneer een
periodieke onderhoudsbeurt en/of veiligheidsinspectie (gegevens zijn leesbaar op de aangebrachte onderhouds- en/of
veiligheidssticker) uitgevoerd kan worden ter plaatse. Huurder stelt Verhuurder in de gelegenheid om alle benodigde
werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren.
8.6 Huurder is gehouden om over alle vergunningen, toestemmingen en machtigingen te beschikken die nodig zijn voor het
werken met het Materieel.
8.7 Huurder zal het Materieel in goede staat houden en in schone, goede en direct bruikbare staat terugleveren aan Verhuurder,
behoudens normale slijtage. Een transporteur die in opdracht van de Verhuurder het Materieel komt halen of brengen, heeft
geen bevoegdheid om namens Verhuurder de staat van het Materieel te controleren, te tellen en/of de aard van het
Materieel vast te stellen. Indien het Materieel voorzien is van een lekbak, waarin olie en reststoffen worden verzameld, zal
Huurder deze lekbak voor teruglevering ledigen en reinigen. Verhuurder kan de kosten voor reiniging bij Huurder in rekening
brengen.
8.8 Het is Huurder niet toegestaan om buiten het in artikel 8.5 genoemde dagelijkse onderhoud zelf werkzaamheden aan het
Materieel uit te voeren, veranderingen, uitbreidingen of voorzieningen aan te brengen of dit door derden te laten doen.
8.9 Indien van toepassing draagt Huurder zelf zorg voor de correcte omgevingscondities, zoals veilige elektrische aansluitingen,
toe- en afvoer van koelwater, condensafvoer en eventuele afvoerkanalen voor ventilatielucht.
8.10 Montage, demontage en installatie van het Materieel vindt plaats door en voor rekening van Huurder, tenzij anders
overeengekomen.
8.11 Het Materieel is voor risico van Huurder vanaf de start van de huurperiode tot het einde van de huurperiode als bedoeld in
artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden.
8.12 Huurder is verplicht om bij de start van de huurperiode het Materieel terstond op gebreken te onderzoeken. Huurder dient
eventuele gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden,bij gebreke waarvan het Materieel wordt geacht in
goede staat te zijn geleverd.
8.13 Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, vernietiging, beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld,
doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat een dergelijke omstandigheid zich heeft voorgedaan. Huurder
is tevens verplicht om verhuurder te vrijwaren van alle aanspraken die derden op het gehuurde Materieel (mochten) willen
doen gelden.
8.14 Indien Huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde Materieel aan Verhuurder te (laten) bezorgen, dient
Huurder aan Verhuurder een door Verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen voor de vermissing van het
Materieel, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde vermiste Materieel, verhoogd met een toeslag van 15% voor
administratie- en handelingskosten. Bovendien blijven de huurpenningen van het vermiste Materieel aanrekenbaar tot op
het ogenblik dat de vermissing door de Huurder aan de Verhuurder wordt gesignaleerd, of tot op het ogenblik dat de
vermissing wordt vastgesteld door de Verhuurder bij retourname van Materieel.
8.15 Storingen aan materieel dienen onmiddellijk, doch binnen 24 uur te worden gemeld aan de serviceverlenende afdeling van
de verhuurder. In geval van storing wordt de betreffende machine door de verhuurder ter plaatse gerepareerd voor rekening
van de huurder, tenzij het gebrek wordt veroorzaakt door normale slijtage of door gebrek aan de installatie zelf. Voor
storingen van meer dan een dag wordt geen huur berekend, mis de storing tijdig is gemeld en het gevolg is van normale
slijtage of een gebrek aan de installatie zelf. Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
personen, welke de verhuurder hiervoor heeft aangewezen, met uitzondering van de dagelijkse controlewerkzaamheden
volgens de instructies.

Artikel 9 – Prijzen, facturatie en betaling

9.1 Huurder dient de door Verhuurder conform zijn meest recente prijslijst in rekening gebrachte huurtarieven te voldoen
ongeacht of aan alle administratieve vereisten is voldaan.
9.2 De huurtarieven gelden uitsluitend voor gebruik van het Materieel in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Voor
gebruik in andere landen, op schepen en in de offshore, worden met Huurder aanvullende (tarief)afspraken gemaakt.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten en schade als gevolg van niet vooraf afgesproken gebruik van het Materieel
in andere dan in dit artikel genoemde landen, op schepen of offshore.
9.3 De Verhuurder is bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen gedurende de huurperiode, indien de huurperiode langer
duurt dan 60 kalenderdagen. Tevens is de Verhuurder bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen, indien wettelijke
bepalingen of kostprijsbepalende factoren hem daartoe verplichten. De Huurder dient aan de Verhuurder binnen 1 week na
kennisgeving van de prijswijziging te berichten of de huur wordt voortgezet overeenkomstig de nieuwe tarieven of de huur
wordt beëindigd.
9.4 Betaling van de huurtarieven dient in beginsel contant bij teruglevering van het Materieel door Huurder te geschieden.
Uitsluitend ter beoordeling van de Verhuurder kan betaling na ontvangst van een factuur op rekening plaatsvinden met
inachtneming van tussen Huurder en Verhuurder overeengekomen termijnen.
9.5 In geval Verhuurder bereid is om de Huurder in de gelegenheid te stellen de betaling van de huurtarieven na ontvangst van
de factuur te voldoen, vindt facturatie plaats of direct na het einde van de huurtermijn of per 2 of 4 weken, welk moment
eerder is. Huurder dient binnen 30 dagen nadagtekening van de desbetreffende factuur te betalen zonder aftrek of
schuldvergelijking.
9.6 Over een achterstallige termijn is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, Huurder vanaf de vervaldag de
wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke
incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald. Het bovenstaande geldt onverminderd de
bevoegdheid van Verhuurder om iedere openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het geval Huurder nalatig is
met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen.
9.7 Verhuurder kan altijd een borgsom of ander vorm van zekerheid van de Huurder eisen. Na het einde van de huurperiode
geeft de Verhuurder aan de Huurder de borg terug onder aftrek van eventuele nog onbetaalde huurpenningen en/of
schadevergoedingen en/of kosten die Verhuurder heeft gemaakt of moet maken om het Materieel te vervangen of weer in
de staat te brengen waarin de Huurder deze heeft ontvangen.
9.8 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw, transport, brandstof, verpakking, verbruiksstoffen en
milieuheffingen of -toeslagen.
9.9 Dieselgedreven Materieel en/of brandstoftanks worden met een volle tank geleverd en het verbruik wordt bij retour van het
Materieel in rekening gebracht.
9.10 Op al het Materieel met een verbrandingsmotor geldt een milieutoeslag.
9.11 De Verhuurder is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van de Huurder op de Verhuurder, te verrekenen met
vorderingen van de Verhuurder en/of aan de Verhuurder verbonden maatschappijen, op de Huurder.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 In geval van tijdelijke overmacht kunnen de Partijen de nakoming van hun verplichtingen opschorten gedurende een
wederzijds overeen te komen termijn van maximaal 1 maand, onder de voorwaarde dat de in overmacht verkerende partij
onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, haar wederpartij daarvan in kennis stelt.
Partijen zullen zich beraden over de gevolgen van deze situatie en kunnen onder meer besluiten om, indien deze situatie
langer duurt dan 2 maanden de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn.
Blijvende overmacht levert direct een ontbindingsmogelijkheid op. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die
de uitvoering van de overeenkomst belemmeren en die Partijen, waaronder begrepen toe- of onderleveranciers, niet in hun
macht hebben, ook al waren deze voorzienbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging
en/of diefstal en het niet verwijderen van reststoffen van het Materieel opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode,
behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door Verhuurder
na afloop van de huurperiode. In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder de nieuwprijs
met een toeslag van 15% voor administratie- en handelingskosten. In alle voornoemde gevallen – vermissing, verlies,
vernietiging en/of diefstal van het Materieel – blijft de Huurder gehouden tot het betalen van de huurpenningen tot op het
ogenblik dat de calamiteit door de Huurder aan de Verhuurder wordt gesignaleerd, of tot op het ogenblik dat de calamiteit
wordt vastgesteld door de Verhuurder bij retourname van Materieel.
11.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade, van eender welke aard, die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het
Materieel, hier onder meer zowel inbegrepen de rechtstreekse, onrechtstreekse, materiële, financiële en/of economische
schade als de gevolgschade. Huurder vrijwaart Verhuurder in de meest ruime zin van het woord voor alle aanspraken van
Huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade.
11.3 Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door Verhuurder te
maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Huurder
komen.
11.4 Boetes voor overtredingen met het Materieel die tijdens de huurperiode door of namens Huurder worden veroorzaakt,
dienen door Huurder per ommegaande aan Verhuurder te worden voldaan.
11.5 Indien Verhuurder aansprakelijk is voor door Huurder geleden schade, is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag
van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. In geen geval is Verhuurder aansprakelijk voor indirecte en/of
gevolgschade.

Artikel 12 – Verzekering

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, maakt Huurder gebruik van de door Verhuurder gesloten verzekeringen.
Hiertoe dient Huurder een toeslag op de totale huursom te voldoen. Huurder zal een bedrag voor eigen risico dienen te
aanvaarden. Verhuurder zal Huurder voorafgaand aan het aangaan van de huurovereenkomst over de hoogte van de toeslag,
de dekking en het eigen risico informeren.
12.2 Indien Huurder geen gebruik maakt van de in het vorige lid geboden mogelijkheid tot verzekering van het Materieel, is
Huurder verplicht het Materieel op andere wijze voldoende te verzekeren. Op eerste verzoek van Verhuurder dient Huurder
hiervan bewijs aan Verhuurder te overleggen.

Artikel 13 – Annulering of opschorting van een reeds gegeven opdracht

13.1 Indien Huurder een reeds gegeven opdracht annuleert dan wel opschort en dit binnen de 2 weken voor aanvang van de
huurperiode behoudt Verhuurder zich het recht voor om een schadeloosstelling te vragen ten bedrage van 30% van de
aangeboden huurprijs, onverminderd het recht om in voorkomend geval ook de reeds gemaakte kosten voor
werkvoorbereiding, installatiekosten, personeelswerving, … te verhalen op de Huurder.
13.2 De Huurder dient bovendien kosten voor op maat geleverd materieel of reeds bij derden bestelde of gehuurde materialen,
die niet zonder kosten aan de leverancier van Verhuurder kunnen worden geretourneerd, volledig te vergoeden.
13.3 Indien in geval van opschorting de opdracht alsnog wordt uitgevoerd, worden reeds gedane betalingen – conform
hogervermelde artikelen 13.1 en 13.2 i- in mindering gebracht van de factuur voor de volledig uitgevoerde opdracht.

Artikel 14 – Ontbinding

14.1 Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Verhuurder gesloten
overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder het recht deze
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
14.2 In geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder, heeft Verhuurder het
recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van deze en van alle overige tussen Huurder en
Verhuurder lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot enige
schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de aan Verhuurder verder toekomende rechten. In deze
gevallen is elke vordering, welke Verhuurder ten laste van Huurder heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Huurder
verklaart zich bovendien expliciet akkoord met het feit dat Verhuurder in deze gevallen – faillissement, surseance van
betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder – haar Materieel onmiddellijk kan terugvorderen en/of (laten)
ophalen bij de Huurder, zonder dat Huurder zich op enigerwijze hier zich zal tegen verzetten.
14.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door de
Huurder van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden, zijn geheel voor rekening van
Huurder.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen (waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan
naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen Huurder en Verhuurder, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van de Rechtbank van Antwerpen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
15.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Verhuurvoorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die
wat betreft inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.

2020
Indu-Tools B.V.
Chamber of Commerce registration no. 24383521

 

ARTICLE 1: APPLICABILITY

 1. These terms and conditions apply to all offers made to and hire agreements concluded with the hirer, as well as services provided to the hirer by Indu-Tools B.V. (hereinafter referred to as: “Indu-Tools”) and/or its affiliated companies.
 2. These terms and conditions shall apply both within and outside the Netherlands, irrespective of the place of residence or place of business of the parties to any agreement, irrespective of the place where the agreement was concluded or should have been implemented.
 3. If the hirer applies other general terms and conditions, e.g. purchase conditions, these shall not be binding on Indu-Tools, shall not apply, and are hereby expressly rejected by Indu-Tools.
 4. Any derogations from these terms and conditions applied/allowed by Indu-Tools at any time in favour of the hirer shall never entitle the hirer to invoke them in a subsequent agreement or to demand the application of such a derogation as had this been established in respect of the hirer.
 5. If the hirer learns or has learnt of these terms and conditions in a language other than Dutch and there are differences in interpretation of the text, the Dutch version shall prevail over the translation thereof.

 

ARTICLE 2: OFFERS

 1. All offers and quotations shall be valid for a period of time to be specified by Indu-Tools (see Article 2 under c of these terms and conditions) and shall be without obligation. They have been made to the best of Indu-Tools’ knowledge and are based on any information provided by the hirer at the time of application. Indu-Tools may revoke the offer/quotation for a period of three (3) full working days after receipt of acceptance, in which case no agreement will be concluded.
 2. Any specification provided by Indu-Tools in images, websites, multimedia, catalogues, leaflets, drawings or in any other way with respect to size, capacity, performance, colour, material structure, finish or results shall be deemed to be approximations and without obligation.
  Indu-Tools shall not be bound to this specification and therefore accepts no liability for any inaccuracies in this data.
 3. The period of validity of an offer or quotation is two weeks from the date of the offer or quotation.

 

ARTICLE 3: ASSIGNMENTS/AGREEMENTS

 1. Assignment shall be understood to mean: any agreement with Indu-Tools, irrespective of whether the latter undertakes to carry out work within the scope of hire, or to provide personnel, equipment or space, or to deliver any other performance, in the broadest sense of the word.
 2. All agreements entered into with Indu-Tools shall be binding only following written confirmation by Indu-Tools or after Indu-Tools has commenced performance of the assignment. Any derogations from agreements shall only be binding on Indu-Tools if and insofar as accepted and confirmed in writing by Indu-Tools. The hirer shall be deemed to have accepted amendments or additions to agreements entered into with Indu-Tools if the hirer has not objected in writing against such derogation(s) within 24 hours after he became or could have become aware of the derogation(s). The hirer shall be deemed to have taken cognizance of the derogation(s) once Indu-Tools commences hire and/or the related work to which the derogation(s) relates.Only the board of management and – if applicable – the person expressly authorised by the board of management can and may enter into agreements on behalf of Indu-Tools.
 3. Indu-Tools shall at all times be entitled to have all or part of the assignment carried out by third parties, whereby these terms and conditions also operate in favour of these third parties, provided that Indu-Tools authorises such third parties in writing, if necessary afterwards, to invoke these terms and conditions without this authorisation being able to create any obligations towards Indu-Tools.
 4. The agreements between Indu-Tools and the hirer are of limited duration. The goods hired from Indu-Tools must be inspected immediately upon receipt by or on behalf of the hirer for, among other things, but not limited to, completeness, damage and functionality. In the event of a defect, the hirer must report this to Indu-Tools in writing, including by email (info@indu-tools.nl), within one working day at the latest. If the hirer fails to do so, he may no longer invoke the defect at a later stage and the hirer shall be deemed to have received the hired good in good condition and without damage.
 5. Indu-Tools does not in any way guarantee the compatibility of the hired good with other equipment, software or other materials and/or its usability for the purpose intended by the hirer.
 6. The hirer shall not be permitted to carry out repairs and/or maintenance on the goods hired from Indu-Tools and/or have these carried out by third parties.
 7. Immediately at the end of the agreement. the hired goods shall be returned to Indu-Tools by the hirer in the same condition as upon commencement of the hire, at the business address of Indu-Tools or at another location to be determined by Indu-Tools.
 8. In the case of an agreement with an option to purchase, the hirer may only exercise that option to purchase if he has fulfilled all his obligations arising from that hire or rental agreement.
 9. If, at any time during the hire period, the hirer becomes aware that, for whatever reason, information not intended for the hirer is still present on the goods he has hired, the hirer shall immediately inform Indu-Tools thereof and cooperate with Indu-Tools in order to remove the relevant information. In that case, the hirer shall treat the relevant information confidentially and not distribute it.
 10. Indu-Tools shall at all times during the hire period have the right to check the condition and the manner of use by the hirer. At Indu-Tools’ first request, the hirer shall grant immediate and unhindered access to the (location of the) hired goods.
 11. The hired goods shall remain for the account and risk of the hirer, including all defects and/or damage, until he has returned the goods to Indu-Tools and the latter has checked the returned hired goods.The hirer shall be liable not only for the costs of repair, but also for any resulting direct and indirect damage Indu-Tools suffers. Exceptions to this include defects and damage as a result of a shortcoming that is demonstrably attributable to Indu-Tools, which has been reported by the hirer to Indu-Tools in a timely fashion as referred to in Article 3.d of these terms and conditions.
 12. If at any time Indu-Tools is required to carry out repairs or maintenance and/or provide support with respect to the hired goods as a result of a shortcoming it has observed and the observed shortcoming is attributable to Indu-Tools, Indu-Tools shall remedy this shortcoming within a reasonable period of time, replace the goods in question or credit the hire price for the duration of the shortcoming, at its discretion. This is the hirer’s sole remedy. Indu-Tools shall not be liable in any way or form to the hirer in connection with the observed defect.
 13. In the event of a defect, damage, theft, loss or wilful damage, the hirer shall immediately inform Indu-Tools, stop using the good and follow the instructions given by Indu-Tools. If the hirer has taken advantage of the damage waiver scheme stated in Article 4.f., the hirer must also comply with the requirements set out in the damage waiver scheme.
 14. In the event of loss, theft, damage by a third party or wilful damage, the hirer shall be obliged to report this to the police immediately after it has been discovered and to provide Indu-Tools with a copy of the report immediately after receipt. If the hirer fails to report to the police and/or submit an official report to Indu-Tools (in good time), the theft shall be considered an embezzlement, in respect of which the fire/theft scheme referred to in Article 3.h. does not provide cover. If the hirer has made use of the fire/theft scheme, the other conditions set out in the fire/theft scheme must be met.
 15. Upon discovery by or on behalf of Indu-Tools of a violation by the hirer of the obligations referred to in Articles 3.f., 3.m. and/or 3.n., Indu-Tools shall have the right to impose an immediately due and payable penalty with a maximum of € 2.500,00 (two thousand and five hundred Euro) per violation. The penalty shall be without prejudice to Indu-Tools’ right to terminate the agreement in whole or in part, in or out of court. This penalty may be claimed by Indu-Tools in addition to the statutory compensation, thus explicitly derogating from the provisions of Book 6, article 92, paragraph 2 of the Dutch Civil Code.
 16. In the event of loss, theft, damage caused by a third party, wilful damage or damage otherwise resulting from causes outside normal use of the hired goods, Indu-Tools shall be entitled to charge the new value thereof, or the new value of the replacement goods if the original hired goods are no longer or no longer readily available, to the hirer as direct damage. This shall apply without prejudice to any other rights of Indu-Tools, including compensation for consequential damage.
 17. The hirer shall effect adequate insurance in a timely manner, which he must submit to Indu-Tools at its first request, unless the hirer has made use of the damage waiver scheme as stated in Article 4.f. of these terms and conditions.
 18. Without the explicit prior written consent of Indu-Tool, the hirer shall not be allowed to make changes to the hired goods, such as, but not limited to, optical, aesthetic and/or functional changes. If changes are made by the hirer without Indu-Tools’ consent, Indu-Tools shall have the right to terminate the agreement prematurely, in full or in part, judicially or extrajudicially, while retaining all (financial and other) rights it might otherwise derive from the agreement, including the right to recover from the hirer all damage suffered as a result of the aforementioned actions by the hirer.
 19. Without the explicit written consent of Indu-Tools, the hirer shall not be permitted to bring the hired goods and/or materials acquired from Indu-Tools for the hire outside the borders of the country in which Indu-Tools is established. Nor shall the hirer be permitted to hire out, lend or otherwise bring the hired goods under the control of third parties.
 20. If the hirer’s financial circumstances are of such a nature that they have resulted in tax arrears and/or non-fulfilment of his financial obligations towards third parties, the hirer shall immediately notify Indu-Tools thereof. If Indu-Tools suffers damage as a result of an omission on the part of the hirer in respect of the circumstance referred to in this article, in its opinion, it shall be entitled to recover such damage from the hirer, whereby the value of the hired good shall be deemed to be equal to the new value.
 21. Upon returning the hired goods, including software etc. that has data-carrying properties, Indu-Tools shall in no way be liable to or on behalf of the hirer for the loss of the information contained therein, nor shall Indu-Tools be obliged to store and/or retain this information.

 

ARTICLE 4: LIABILITY

 1. Subject to the provisions of this article and the provisions of Article 9 of these terms and conditions, Indu-Tools shall not be liable for damage suffered by the hirer for any reason whatsoever, including all direct and indirect damage, such as consequential damage or trading loss, unless such damage was caused by intent or deliberate recklessness on the part of Indu-Tools, its directors or de facto manager.
 2. Only if it is established in court that Indu-Tools, despite the provisions of Article 4.a of these terms and conditions and other than due to intent or wilful recklessness, is nevertheless liable for any damage suffered by the hirer, the liability of Indu-Tools shall be limited to compensation of direct damage only, with a maximum of once the invoice value.
 3. Subject to the provisions of the previous paragraphs, Indu-Tools shall not be liable for indirect damage, such as (but not limited to) consequential damage, loss of data, pollution damage, loss of income or profit, lost savings and damage due to business interruption.
 4. Indu-Tools shall never be liable by virtue of product liability for personal injury if, according to the state of the art at the time of the hire, the hired goods would not have led to liability within the meaning of paragraph a) of this article, even if such damage was caused by intent or deliberate recklessness on the part of Indu-Tools.
 5. Indu-Tools shall not be liable for any damage resulting from errors or omissions on the part of third parties, including the hirer and its employees and auxiliary staff.
 6. Indu-Tools shall never be liable if the hirer and/or third parties have made changes to the goods hired out by Indu-Tools, including repair(s) carried out by the hirer and/or third parties, or if the hirer does not follow/has not followed the advice, (safety) instructions, user manuals and/or (safety) standards of Indu-Tools. In addition, Indu-Tools shall not be liable for damage resulting from incorrect or incomplete information provided by the hirer.
 7. Indu-Tools accepts no liability whatsoever for advice provided by Indu-Tools without an express agreement for the provision of advice.
 8. Indu-Tools assumes no responsibility or liability for drawings, designs, calculations, instructions, materials, etc. provided by or on behalf of the hirer for the performance of the agreement.
 9. In addition, Indu-Tools assumes no liability for damage to the property of the hirer and/or third parties.
 10. The hirer shall indemnify Indu-Tools against all claims of third parties for the performance of any agreement entered into between Indu-Tools and the hirer, irrespective of the basis of such claim.
 11. The hirer shall bear all costs arising from the indemnification referred to in paragraph j. of this article.
 12. The limitations of liability referred to in this article shall not apply in the event of death or bodily injury.
 13. In accordance with Articles 3.m., 3.n. and 3.p., the hirer shall be liable for damage to, and loss or theft of, the hired good, irrespective of whether he is at fault. The hirer shall be obliged to implement measures to prevent the loss and theft of the hired good, considering that he is under the obligation to return the hired good, which obligation is not lifted, even by chance, or an intervention by a third party.The hirer may buy off the risk mentioned under paragraph m. of this article for the most part by means of the damage waiver and fire/theft schemes. For the specific content, Indu-Tools would like to refer to the terms and conditions of the Damage Waiver and Fire/Theft Scheme.

 

ARTICLE 5: TIME AND PLACE OF DELIVERY

 1. The delivery periods stated in the offers, quotations, confirmations of assignment and agreements by Indu-Tools are made to the best of Indu-Tools’ knowledge and will be observed to the extent possible, but they shall not be binding on Indu-Tools. Indu-Tools shall be entitled to deliver a part or to wait with the delivery until the entire order is ready for delivery.
 2. Exceeding the periods specified by Indu-Tools, for whatever reason, shall never entitle the hirer to compensation, termination of the agreement or suspension or otherwise non-fulfilment of any obligation that may arise for the hirer from the relevant agreement or from any other agreement whether or not related to this agreement.
 3. In the event of excessive exceeding of the delivery period specified by Indu-Tools, at Indu-Tools’ sole discretion, Indu-Tools shall consult with the hirer.
 4. Delivery takes place ex works/warehouse of Indu-Tools or any other place to be determined by Indu-Tools.
 5. If, after conclusion of the agreement, the hired goods have been presented to the hirer, but are not accepted by the hirer, they shall be at the disposal of the hirer for a maximum period of the agreed hire period, without prejudice to Indu-Tools’ right to rent out the hired goods to a third party in accordance with the provisions of the last sentence of this paragraph. During this period, the hired goods shall be stored at the expense of the hirer. After the agreed hire period, the total amount the hirer would owe in the event of taking delivery of the hired goods and/or compliance with the agreement, plus the storage costs, shall be claimed from the hirer, without any deduction on account of the non-use of the hired goods.In this situation, Indu-Tools shall have the right to rent out the hired goods ready for the hirer to third parties, but only after Indu-Tools has sent the hirer a last written reminder and has afforded the hirer the opportunity to take delivery of the hired goods. Any payment that Indu-Tools receives from third parties for the hired goods shall be deducted from the amount the hirer owes Indu-Tools on the basis of this paragraph.
 6. After termination of the hire, the hired goods, including non-returnable packaging and/or tools supplied, such as, but not limited to: pallets, crates and containers, must be returned to Indu-Tools clean, sorted and undamaged. Where Indu-Tools takes care of the return transport, the goods must be ready for transport, clean, sorted and undamaged, on the ground floor at the main entrance, and for transport by ship, either at the quay or at any other place within the immediate vicinity of the hirer’s location that is easily accessible for Indu-Tools.
 7. If the hirer fails to fulfil any obligation arising from this or any other agreement related to the assignment, Indu-Tools shall be entitled to suspend performance of the agreement or to terminate the agreement in whole or in part without judicial intervention, without being liable to pay any compensation, and Indu-Tools shall only exercise these rights after Indu-Tools has given the hirer written notice of default and granted the hirer a reasonable period of time in which to comply, unless performance has already become permanently impossible.

 

ARTICLE 6: TRANSPORT AND TRANSPORT RISK

 1. Where applicable, Indu-Tools shall choose the means of transport.
 2. Where applicable, the transport of the hired goods shall be at the expense of the hirer.
 3. All hired goods shall travel at the risk of the hirer from the moment of dispatch, which shall be understood to mean the moment of loading on the first carrier. Even when carriage paid delivery may have been agreed, the hirer shall be liable for all damage sustained during transport.
 4. If applicable, the hired goods shall only be delivered on the ground floor at the main entrance of the hirer and in case of ships on the quay or any other suitable unloading place within the vicinity. If the hired goods are to be delivered other than on the ground floor, any associated additional costs and risks shall entirely be borne by the hirer.If the hirer is not present at the time of delivery, or is unable to take delivery of the hired goods, or is otherwise in default of taking delivery of the hired goods, Indu-Tools shall have the right to convert the delivery into an obligation for the hirer to collect the goods at the address specified by Indu-Tools, after the hirer has been informed thereof by leaving a written notification or otherwise.
 5. Upon arrival/acceptance of the hired goods, the hirer shall ascertain the condition in which the goods are found. If it appears that damage has been caused to goods or material where these have been delivered to him by a carrier, he shall take all measures to obtain compensation from the carrier. If the hirer is not satisfied with the condition of the hired goods, he must refuse the goods and may contact Indu-Tools by email (info@indu-tools.nl) or by telephone (010 – 8509010). By signing the receipt, provided by or on behalf of Indu-Tools, the hirer declares that he has received the hired goods in good condition.

 

ARTICLE 7: PRICES AND COSTS

 1. Indu-Tools sets a price or a rate separately for each assignment. This price or rate is intended solely as the amount payable for the service to be provided by Indu-Tools, including the standard associated costs. The prices stated in the offer are based on the then known cost price factors, exchange rates, wages, taxes, duties, charges, freight, etc.In the event of an increase in one or more of the cost price factors that was not provided for when the agreement was entered into, Indu-Tools shall be entitled to pass on these higher costs to the hirer. If the price increase amounts to more than 10%, the hirer shall have five (5) working days after the price increase has been announced to partially terminate the agreement by registered letter, i.e. with respect to the future.
 2. The weekly prices stated in catalogues, on the website or otherwise are based on a minimum hire period of one (1) week. After this first week, the price will be based on the daily price, being 1/5 of the weekly price. Please note: one (1) week = five (5) consecutive working days.Goods with an hour counter are hired out with a maximum of 50 hours of use per week. If registration of the hour counter shows that the other party has used these goods for more than 50 hours of use per week, a surcharge will apply. The continuous rate for compressors is two (2) times the weekly rate and for aggregates one and a half (1.5) times the weekly rate.For hire periods exceeding four weeks, a separate price may be offered and agreed upon request, at Indu-Tools’ discretion. Please note: The stated prices are, if applicable, exclusive of surcharges for damage, fire and theft schemes.
 3. When hiring goods for use outside the Netherlands and Belgium or for use on ships and/or offshore, Indu-Tools shall have the right to make separate rate agreements with the hirer.
 4. The price or rate does not include any government or other levies, including fines, insurance premiums, etc.
 5. Indu-Tools shall be entitled to require payments and/or deposit or security (e.g. in the form of a bank guarantee) in advance and/or during the performance of the agreement. If the hirer fails to meet the above requirements, he shall be deemed to have failed in the performance of the agreement.
 6. For each day (or part of a day) that the hired good has not been returned to Indu-Tools by the hirer after termination of the agreement, Indu-Tools shall be entitled to charge the hirer a daily fee, without the hirer being required to be declared to be in default and/or be given notice of default.
 7. In the event of partial deliveries, Indu-Tools shall be entitled to invoice (in advance) the value of the entire agreement.

 

ARTICLE 8: PAYMENT CONDITIONS

 1. Invoices sent by Indu-Tools must be paid within thirty (30) days of the invoice date, without deduction of discounts and without any form of compensation.
 2. Indu-Tools shall be entitled to request a deposit prior to making the hired goods available. The deposit amount may never be used by the hirer for settlement of other obligations he has towards Indu-Tools, including hire payments not yet made.
 3. Indu-Tools shall be entitled to charge the hirer a credit restriction surcharge of at least two per cent (2%); however, this must be explicitly stated on the invoice. This surcharge may be deducted from the invoice amount by the hirer if the invoice amount is paid within thirty (30) days of the invoice date.
 4. All payments must be made to a bank or giro account designated by Indu-Tools, without any deduction or set-off (except as referred to in Article 8.c).
 5. Discounts can only be granted after approval by Indu-Tools. Unless otherwise agreed in writing, these discounts shall be granted only once. Previous discounts cannot be invoked for subsequent transactions.
 6. The hirer expressly waives his right to offset or suspend payments.

 

ARTICLE 9: COMPLAINTS

 1. Any complaints, both with respect to delivery of goods and invoice amounts, must be submitted to Indu-Tools in writing and by registered letter within 24 hours of receipt of the hired goods or the related services or of the relevant invoices, accurately stating the facts to which the complaints relate. The hirer’s right to complain lapses with respect to goods processed by or on behalf of the hirer.
 2. If submitted complaints do not comply with the above, they can no longer be considered and the hirer shall be deemed to have approved the hired goods and/or the related services. If Indu-Tools is of the opinion that a justified complaint has been submitted, it shall have the right to either pay the hirer a sum of money, to be determined in mutual consultation, as a reduction of the hire price or indemnification, or to make a new delivery while maintaining the existing agreement, all this subject to the obligation of the hirer to return the wrong or faulty goods to Indu-Tools delivered carriage paid; all this at the discretion of Indu-Tools.
 3. Indu-Tools shall only be obliged to consider submitted complaints if, at the time of submission of the complaints, the hirer has fully met all its obligations which have become due to Indu-Tools, arising from any agreement of whatever nature with Indu-Tools.
 4. Returns that have not or insufficiently been stamped or packed shall be refused by Indu-Tools. All returns by the hirer (and any refusal to accept these by Indu-Tools) shall be at the expense and risk of the hirer.

 

ARTICLE 10: CANCELLATION/TERMINATION AND SUSPENSION

 1. If the hirer fails to fulfil one or more of his obligations arising from the agreement on time or in full, the hirer shall be immediately in default and Indu-Tools shall be entitled, without judicial intervention, without (further) notice of default and without being liable to pay any compensation, to suspend the obligations arising from the agreement and/or to terminate the agreement in whole or in part with immediate effect, without prejudice to all other rights of Indu-Tools.Indu-Tools shall also have this right in the event of the hirer’s bankruptcy or petition for bankruptcy, suspension of payments, admission to the WSNP (Debt Rescheduling (Natural Persons) Act) programme, other forms of debt counselling, liquidation of the company, complete or partial cessation of business activities or, in Indu-Tools’ opinion, the threat of one or more of these circumstances, if an attachment is levied against the hirer that will not be lifted within thirty (30) days of the date of attachment or in the event of a situation of force majeure within the meaning of Article 13.a, owing to which the performance of the agreement has become permanently impossible for the period described in Article 13.b. In that case, all claims of Indu-Tools against the hirer shall be immediately due and payable.
 2. If the hirer cancels the agreement up to 7 days before commencement of the hire period, the hirer shall owe Indu-Tools 50% of the total agreed hire price. If the hirer cancels the hire agreement within 7 days of commencement of the hire period, the hirer shall owe Indu-Tools 100% of the total agreed hire price. Cancellation of the agreement shall always be in writing.
 3. In the event of premature cancellation by the hirer, the hirer shall be obliged to comply with the financial obligations for the remaining period of the agreement, without the hirer being able to derive any rights to a refund of the hire price or otherwise.

 

ARTICLE 11: COMPENSATION IN THE EVENT OF LATE PAYMENT OR NON-PAYMENT

 1. If payment of the invoices sent by Indu-Tools has not been made within 30 (thirty) days of the invoice date, the hirer shall be deemed to be in default by operation of law and Indu-Tools shall be entitled, without further notice of default being required, to charge the hirer interest at the statutory rate with a minimum of 1% per month or part thereof on the entire amount owed, without prejudice to the other rights of Indu-Tools, including the right to all collection costs, both judicial and extrajudicial, the latter being fixed in advance at 15% of the sum to be collected, with a minimum of € 250.00 (in words; two hundred and fifty euro).Please note: Where legislation has stipulated by law the extrajudicial collection costs to be charged to the hirer, the hirer shall owe extrajudicial collection costs by virtue of the relevant provisions.

 

ARTICLE 12: OWNERSHIP AND AUTHORISATION TO RECOVER GOODS

 1. All hired goods, including non-returnable packaging and/or tools supplied, such as, but not limited to: pallets, crates and containers, shall remain the undisputed property of Indu-Tools.
 2. If the hirer fails to comply with any obligation under the agreement with respect to the hired goods and/or related services, Indu-Tools shall be entitled, without further notice of default being required, to recover the hired goods and/or associated tools, in which case Indu-Tools shall be entitled to terminate the agreement in whole or in part without judicial intervention, without prejudice to Indu-Tools’ right, if necessary, to claim judicial or extrajudicial compensation for any damage suffered or to be suffered by Indu-Tools, including, but not limited to: loss suffered, loss of profit, interest, transport costs, etc.
 3. Indu-Tools reserves the right to retain any goods, tools, materials, cars, money, negotiable instruments, (financial) documents etc. it holds under any title whatsoever from the hirer until the hirer has fulfilled his financial and other obligations towards Indu-Tools in full.
 4. Indu-Tools shall at all times be entitled to recover the hired goods and to remove them from the hirer’s premises if the hirer fails to meet his (payment) obligations in a timely manner. At Indu-Tools’ first request, the hirer shall provide all necessary cooperation to this end and authorise Indu-Tools (or a third party to be designated by Indu-Tools) to enter the (business) premises of the hirer for this purpose.

 

ARTICLE 13: FORCE MAJEURE

 1. Indu-Tools shall not be obliged to fulfil any obligation if it is unable or no longer able to fulfil the agreement due to circumstances – foreseeable or unforeseeable – which are beyond Indu-Tools’ control or sphere of risk (“force majeure”). Circumstances beyond the control or sphere of risk of Indu-Tools shall in any case include: serious disturbances in its production process, war or a similar situation, mobilisation, riots, strikes, excessive absenteeism of Indu-Tools personnel, sit-down strikes, blockades, boycotts, illness, the outbreak of pandemics or infectious diseases and their consequences, external contingencies such as natural phenomena, weather conditions, fire or failure of the supply of electricity, gas or water, traffic disruptions, lockouts, loss or damage during transport, late performance of suppliers or agents, government measures e. d.Circumstances beyond the control or scope of risk of Indu-Tools shall be deemed to exist irrespective of whether the force majeure occurred in its own company or elsewhere, such as in companies of suppliers, transporters, wholesalers, etc.
 2. In the event of inability to perform the agreement due to force majeure, Indu-Tools shall be entitled to suspend performance of the agreement for the duration of the force majeure situation, without being liable to the hirer in any way. If the force majeure situation has lasted for more than six (6) months, either party shall be entitled to terminate the agreement in whole or in part, either in court or out of court.

 

ARTICLE 14: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, DESIGN PROTECTION

 1. The intellectual property rights vested in all goods, related services, etc. manufactured by Indu-Tools, whether or not specifically for the hirer, and hired by the hirer belong exclusively to Indu-Tools. Use or alternative use of these rights, designs and/or ideas of Indu-Tools is strictly prohibited.
 2. If the hirer fails to comply with Article 14.a of these terms and conditions, Indu-Tools shall be entitled, without further notice of default and/or judicial intervention, to an immediately payable penalty of at least € 11,500.00 (in words; eleven thousand and five hundred euro) per day or part of a day during which the violation continues. This penalty may be claimed by Indu-Tools in addition to the statutory compensation, thus explicitly derogating from the provisions of Book 6, article 92, paragraph 2 of the Dutch Civil Code.

 

ARTICLE 15: WARRANTIES

 1. Indu-Tools only provides a warranty in accordance with the provisions of the warranty clause to the extent that this is included with the hired goods. In such cases, the warranty shall only come into effect once Indu-Tools has been notified in writing and by registered letter by the hirer of his request to fulfil warranty obligations.
 2. If Indu-Tools does provide a warranty, but without a warranty clause, the maximum warranty period shall be 6 months from the delivery of the hired goods. Here, too, Indu-Tools must first be notified by the hirer in writing by registered letter of his request to fulfil the warranty obligations.
 3. The warranty shall entitle the hirer to repair or replacement of the hired goods, or to full or partial crediting of the hire price for the hired goods, at Indu-Tools’ sole discretion. External contingencies constitute force majeure and can never lead to any mandatory warranty provision by Indu-Tools.

 

ARTICLE 16: APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

 1. All offers, quotations, assignments and agreements are governed by Dutch law.
 2. All disputes shall be submitted to the judgement of the absolutely competent court in the district of Rotterdam or to the judgement of another competent court, however, at the discretion of Indu-Tools.
 3. If any article or paragraph of these terms and conditions becomes invalid, this shall not affect the validity of any other articles or paragraphs.

© Indu-Tools B.V. version July 2020

 

Conditions générales de location de I-Rental S.A.

Article 1 – Définitions et dispositions générales

1.1 Pour les besoins des présentes Conditions générales, on retiendra les définitions suivantes :
a. Loueur : I-RENTAL S.A.
b. Locataire : le cosignataire (potentiel) d’un contrat de location (potentiel) avec le Loueur.
c. Parties : le Loueur et le Locataire, collectivement.
d. Matériel : tous les biens meubles donnés en location par le Loueur au Locataire, appartenant ou non au Loueur.
e. Semaine : période de cinq jours de location consécutifs, le week-end (samedi et dimanche) non compris, sauf si la location commence un samedi ou un dimanche.
f. Journée de location : tout jour calendrier entamé, à l’exclusion des samedis et dimanches. Cependant, si la location commence un samedi, le samedi et le dimanche sont considérés comme journées de location. Les jours fériés du lundi au vendredi inclus sont toujours considérés comme journées de location.
g. Par écrit : dans un document papier, sur une télécopie, dans un e-mail, par EDI, par Internet ou tout autre média électronique.
1.2 Les conventions orales entre les Parties ne sortent leurs effets qu’après avoir été confirmées par écrit par le Loueur ou après qu’un document écrit (exemple non limitatif : un contrat de location) a été signé par ou au nom du Locataire à la livraison du Matériel.
1.3 Le loueur peut demander une preuve d’identité (permis de conduire et/ou carte d’identité/passeport) au Locataire ou à la personne qui enlève le Matériel ou en prend réception au nom du Locataire.

Article 2 – Champ d’application

2.1 Les présentes Conditions générales s’appliquent à toutes les relations juridiques entre le Loueur et le Locataire.
2.2 Le Loueur refuse expressément les conditions générales du Locataire et n’accepte les dérogations aux présentes Conditions générales de location que si le Loueur a approuvé ces dérogations par écrit.

Article 3 – Offre et contrat

3.1 Toute offre adressée par le Loueur au Locataire est faite sans engagement.
3.2 Les données (y compris les prix) qui figurent sur les imprimés, les catalogues, les dépliants ou l’Internet ne constituent pas une offre engageant le Loueur. Ces documents ne confèrent aucun droit au Locataire.
3.3 Le contrat de location prend naissance avec le premier des événements suivants : 1) la signature du contrat de location par ou au nom du Locataire, 2) la confirmation écrite de la commande par le Locataire suite à l’offre, 3) la signature par le Locataire de l’offre du Loueur, ou 4) la réalisation des conditions de l’article 1.2 des présentes Conditions générales de location.

Article 4 – Terme de location

4.1 La location dure au moins une journée de location, ou un multiple de la journée de location. Certains Matériels s’accompagnent d’une période de location minimale.
4.2 La période de location commence le jour et à l’heure où le Matériel est mis à la disposition du Locataire, sauf si les Parties en conviennent autrement. La période de location prend fin le jour et à l’heure où le Matériel est restitué au magasin du Locataire, sauf si les Parties en conviennent autrement. Cependant, si le Locataire invite le Loueur à venir chercher le Matériel sur son site, la période de location prendra fin le jour de l’enlèvement pourvu que la double condition suivante soit remplie : le Locataire avertit le Loueur par écrit (télécopie, e-mail) ET au moins 2 jours avant la date d’enlèvement demandée. Les demandes orales d’enlèvement du Matériel sont considérées comme nulles ; seules les demandes écrites, formulées à temps, sont acceptées, à l’exclusion expresse de la preuve orale. De plus, si le Locataire demande au Loueur de venir chercher le Matériel sur son site mais sans respecter le préavis obligatoire de deux jours, le Locataire ne restera pas seulement responsable du paiement des loyers jusqu’au jour de l’enlèvement effectif par le Loueur, mais aussi de tous les dommages, pertes et vols pouvant survenir jusqu’au moment effectif de l’enlèvement, même si la date effective de l’enlèvement par le Loueur est postérieure à la date d’enlèvement demandée par le Locataire.
4.3 Le Matériel avec compteur d’heures est loué au Locataire avec un maximum de huit heures d’utilisation par journée de location ou 40 heures d’utilisation par semaine. Si le relevé des compteurs d’heures révèle que le Locataire a utilisé le Matériel plus de 8 heures par journée de location ou plus de 40 heures par semaine, le Locataire devra payer pour chaque heure d’utilisation supplémentaire une redevance égale à 40 % du tarif horaire applicable à la période de location.

Article 5 – Matériel disponible

5.1 Les tarifs de location s’appliquent exclusivement au Matériel qui appartient au Loueur et est disponible en stock.
5.2 Si le Matériel souhaité n’est pas en stock sur les sites du Loueur, celui-ci peut au besoin faire appel à un tiers pour fournir le Matériel. Le cas échéant, le Locataire sera tenu par les conditions du tiers sollicité par le Loueur. Le Locataire paiera au Loueur un tarif à convenir. Le Loueur ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés par ou avec le Matériel livré par le tiers.
5.3 Le Matériel est livré par le Loueur en bon état de propreté et de fonctionnement.

Article 6 – Transport du Matériel par le Loueur

6.1 Le Locataire assume les frais et les risques du transport, y compris le chargement et le déchargement, sauf si le Matériel est transporté par ou au nom du Loueur. Dans ce dernier cas, seuls les frais de transport sont à la charge du Locataire.
6.2 Lorsqu’il en est convenu ainsi avec le Locataire, le Loueur assure, pour un prix à convenir séparément, le transport de et vers l’endroit désigné par le Locataire, au rez-de-chaussée, en un point accessible au moyen de transport, y compris le chargement et le déchargement, hors navires ou installations offshore.
6.3 Le Loueur informe le Locataire le plus exactement possible quant aux heures de livraison ou d’enlèvement. Le fait de spécifier ces heures ne confère aucun droit au Locataire.
6.4 La livraison par parties est autorisée.
6.5 Les accessoires utilisés dans le transport qui ne sont pas destinés à un usage unique (palettes, caisses, conteneurs, etc.) restent la propriété du Loueur ou de son transporteur, même si le Locataire a payé une consigne pour ces accessoires. Ces accessoires doivent être restitués à la première demande. Ils ne peuvent être mis à la disposition de tiers. S’ils ne sont pas restitués, le Locataire sera redevable de leur prix à neuf, avec un supplément de 15%.
6.6 Le Locataire doit veiller à ce que le personnel nécessaire et compétent soit présent à la date et à l’heure convenues pour la réception ou le retour du Matériel. Si le Locataire ne respecte pas cette obligation, le Loueur se réserve le droit de repartir avec le Matériel ou de laisser le Matériel sur place à la charge et aux risques du Locataire. Les frais qui en résulteront ainsi que les frais supplémentaires d’une nouvelle livraison ou d’un nouvel enlèvement seront intégralement mis à la charge du Locataire.

Article 7 – Obligations et droits du Loueur

7.1 Le Loueur peut livrer le Matériel avec des différences mineures par rapport aux caractéristiques promises, par exemple mais sans limitation : petites différences de couleur, de dessin, de poids ou de taille, autres pièces ou programmations techniquement et qualitativement équivalentes, n’influençant pas négativement le fonctionnement.
7.2 Le Loueur assure l’entretien préventif et correctif du Matériel pendant la période de location. Il prend en charge le coût de l’entretien dans la mesure où le locataire fait un usage normal du Matériel. Dans le cas contraire, les frais d’entretien seront à la charge du Locataire. L’entretien sera dans la mesure du possible effectué les jours ouvrables entre 8 heures et 16 heures.
7.3 Si le Matériel, utilisé normalement, ne fonctionne pas convenablement, la réparation sera réalisée par ou au nom du Loueur, dans le délai le plus court possible.
7.4 Le Loueur met à la disposition du Locataire qui en fait la demande les modes d’emploi nécessaires.

Article 8 – Obligations du Locataire

8.1 Le matériel ne peut être utilisé que par le Locataire lui-même et/ou son personnel, dans l’exercice de leur fonction. Le Locataire ne peut mettre le Matériel loué à la disposition de tiers ni le sous-louer sans l’autorisation écrite du Loueur, éventuellement soumise à des conditions. De plus, le Locataire ne peut céder à un tiers les droits et obligations résultant du contrat de location sans l’autorisation écrite et préalable du Loueur, éventuellement soumise à des conditions.
8.2 Le Matériel doit être utilisé conformément à sa destination. En cas de doute ou de méconnaissance du Matériel et/ou de la teneur des instructions d’utilisation et/ou de l’aptitude du Matériel à l’usage que le Locataire souhaite faire du Matériel, le Locataire doit commencer par consulter le Loueur.
8.3 Il appartient au Locataire de veiller à ce que le Matériel soit exclusivement utilisé dans le respect de la législation, de la réglementation et des prescriptions en vigueur dans le secteur d’activité.
8.4 Il appartient également au Locataire de veiller à ce que l’utilisation du Matériel réservé aux personnes possédant des compétences spécifiques soit interdite au personnel ne possédant pas ces compétences.
8.5 Le Locataire est tenu de lire attentivement les instructions d’utilisation remises par le Loueur, sous quelque forme que ce soit, et en particulier de veiller à l’entretien journalier considéré comme normal. Pour les équipements à moteur diesel, cet entretien comprend au minimum : le contrôle du niveau d’huile, du contenu du radiateur et de la batterie, et pour les compresseurs, la purge du condenseur. Le Locataire est également tenu d’avertir le Loueur lorsqu’un entretien périodique et/ou une inspection de sécurité (les données à cet effet figurent sur l’étiquette d’entretien et/ou de sécurité apposée sur le Matériel) sont à effectuer sur place. Le Locataire permettra au Loueur de mener à bien toutes les opérations nécessaires sur le Matériel.
8.6 Le Locataire est tenu de disposer de tous les permis, autorisations et habilitations nécessaires pour utiliser le Matériel.
8.7 Le Locataire restituera le Matériel au Loueur en bon état de propreté, de fonctionnement et d’utilisation immédiate, hors usure normale. Un transporteur chargé d’enlever ou de rapporter le Matériel pour le compte du Loueur n’est pas compétent pour contrôler l’état du Matériel au nom du Loueur, le compter ni déterminer la nature du Matériel. Si le Matériel est muni d’un bac de réception recueillant les résidus d’huile et autres, le Locataire videra et nettoiera ce bac avant la restitution du Matériel. Le Loueur peut mettre à la charge du Locataire les frais de nettoyage.
8.8 En dehors de l’entretien journalier visé à l’article 8.5, le Locataire ne peut effectuer lui-même ni faire effectuer par des tiers aucune intervention, modification ou extension sur le Matériel.
8.9 Le cas échéant, le Locataire veille lui-même aux bonnes conditions ambiantes, notamment la sécurité des raccordements électriques, l’arrivée et l’évacuation de l’eau de refroidissement, l’évacuation de la condensation et les éventuelles conduites de sortie de l’air de ventilation.
8.10 Le montage, le démontage et l’installation du Matériel sont effectués par et pour le compte du Locataire, sauf s’il en est convenu autrement.
8.11 Le Locataire assume les risques du Matériel à partir du début de la période de location jusqu’à la fin de la période de location visée à l’article 4.2 de ces Conditions générales.
8.12 Au début de la période de location, le Locataire est tenu de vérifier immédiatement que le Matériel ne présente pas de défaut. Le Locataire doit signaler les éventuels défauts sans retard, mais au plus tard dans les 24 heures, sans quoi le Matériel sera réputé livré en bon état.
8.13 Le Locataire est tenu de signaler sans retard, mais au plus tard dans les 24 heures qui suivent, au Loueur, tout dommage, disparition, perte, vol, destruction, saisie et/ou action de tiers. Le Locataire est également tenu de garantir le Loueur contre toute revendication qu’un tiers pourrait faire valoir sur le Matériel loué.
8.14 Si, pour une raison quelconque, le Locataire n’est pas en mesure de remettre ou de faire remettre le Matériel au Loueur, le Locataire devra payer au Loueur une indemnité à fixer par le Loueur pour l’absence du Matériel, indemnité égale à la valeur à neuf du Matériel absent, augmentée d’un supplément de 15% pour frais d’administration et autres. De plus, les loyers du Matériel manquant resteront exigibles jusqu’au moment où la disparition est signalée au Loueur par le Locataire, ou jusqu’au moment où la disparition est constatée par le Loueur au retour du Matériel.
8.15 Les pannes frappant le matériel doivent être signalées immédiatement, en tout cas dans les 24 heures, au service technique du Loueur. En cas de panne, la machine concernée sera réparée sur place par le Loueur, aux frais du Locataire, sauf si la panne est due à une usure normale ou à un défaut de l’installation elle-même. Si la panne dure plus d’une journée, le loyer n’est pas exigible, pourvu que la panne ait été signalée à temps et qu’elle résulte d’une usure normale ou d’un défaut de l’installation elle-même. Les interventions sur l’installation sont exclusivement réservées aux personnes désignées à cette fin par le Loueur, à l’exception des contrôles journaliers préconisés par les instructions d’utilisation.

Article 9 – Prix, facturation et paiement

9.1 Le Locataire doit payer au Loueur les loyers portés en compte conformément à la liste de prix la plus récente, indépendamment du fait que toutes les obligations administratives sont remplies ou non.
9.2 Les tarifs de location s’appliquent exclusivement au Matériel loué en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Espagne. Pour les autres pays, les navires et les installations offshore, les tarifs et autres modalités seront convenus avec le Locataire. Le Loueur n’est jamais responsable des frais et dommages résultant d’une utilisation non convenue du Matériel dans d’autres pays que ceux visés par cet article, sur des navires ou sur des installations offshore.
9.3 Le Loueur peut modifier le prix convenu pendant la période de location si celle-ci dure plus de 60 jours calendrier. Le Loueur peut également modifier le prix convenu si des dispositions légales ou des facteurs déterminants pour le prix l’y contraignent. Dans la semaine qui suit la notification du changement de prix, le Locataire doit signaler au Loueur s’il poursuit la location au nouveau tarif ou s’il met fin à la location.
9.4 Le paiement des loyers est en principe effectué comptant à la restitution du Matériel par le Locataire. À la seule discrétion du Loueur, le paiement peut être effectué après réception d’une facture, dans le délai convenu entre le Locataire et le Loueur.
9.5 Si le Loueur est disposé à accepter que le Locataire paie les loyers après réception de la facture, la facturation a lieu à la fin de la période de location ou toutes les 2 ou 4 semaines, selon l’événement qui survient le premier. Le Locataire doit payer la facture 30 jours après la date de celle-ci, sans déduction ni compensation.
9.6 Sur les arriérés de paiement, le Locataire est redevable, sans mise en demeure, des intérêts commerciaux légaux à partir de l’échéance, ainsi que des frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires, avec un minimum de 15% du montant concerné. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le Loueur conserve la faculté de suspendre l’exécution de ses obligations en cours si le Locataire omet de payer une ou plusieurs échéances dues.
9.7 Le Loueur peut toujours exiger du Locataire une caution ou toute autre forme de garantie. Après la fin de la période de location, le Loueur restitue la caution au Locataire, après en avoir déduit les éventuels loyers impayés et/ou les indemnités et/ou les frais que le Loueur a engagés ou doit engager pour remplacer le Matériel ou le remettre dans l’état où le Locataire l’avait reçu.
9.8 En l’absence d’autre indication, tous les prix s’entendent hors TVA, transport, carburant, emballage, consommables et taxes ou cotisations environnementales.
9.9 Le matériel à moteur diesel et/ou les réservoirs de carburant sont livrés avec le plein. La consommation est facturée au retour du Matériel.
9.10 Tous les Matériels à moteur à combustion font l’objet d’une taxe environnementale.
9.11 Le Loueur a le droit de compenser les créances financières du Locataire sur le Loueur par des créances du Loueur et/ou de sociétés apparentées au Loueur sur le Locataire.

Article 10 – Force majeure

10.1. En cas de force majeure temporaire, les Parties peuvent suspendre l’exécution de leurs obligations pendant un délai fixé d’un commun accord, ne dépassant pas un mois, à condition que la Partie frappée par la force majeure informe immédiatement l’autre partie des circonstances qui ont donné naissance à la force majeure. Les parties se concerteront au sujet des conséquences de la situation. Elles peuvent notamment décider, si la situation dure plus de deux mois, de mettre fin au contrat sans dédommagement ni indemnité. Une force majeure durable entraîne une possibilité immédiate de résiliation. Par force majeure, il faut entendre les circonstances qui entravent l’exécution du contrat et qui échappent au contrôle des Parties, y compris les fournisseurs et sous-traitants, même si ces circonstances étaient prévisibles à la conclusion du contrat.

Article 11 – Responsabilité

11.1 Le Locataire est responsable de tout dommage subi par le Loueur en cas de dégâts, disparition, perte, destruction et/ou vol du Matériel et non-élimination des résidus, survenus ou causés pendant la période de location, à l’exclusion des dommages résultant d’une utilisation ou usure normale, même si ces dommages n’apparaissent qu’après la fin de la période de location, lors de l’inspection par le Loueur. En cas de disparition, perte, destruction et/ou vol, le Locataire est redevable du prix à neuf, avec un supplément de 15% pour les frais d’administration et autres. Dans tous les cas cités (disparition, perte, destruction et/ou vol du Matériel), le Locataire reste tenu de payer les loyers jusqu’au moment où la calamité est signalée par le Locataire au Loueur, ou jusqu’au moment où la calamité est constatée par le Loueur au retour du Matériel.
11.2 Le Locataire est responsable de tous les dommages, quelle qu’en soit la nature, survenus pendant la période de location, en relation avec ou à cause du Matériel, y compris mais sans limitation les dommages directs, indirects, matériels, financiers et/ou économiques, ainsi que les dommages consécutifs. Le Locataire garantit le Loueur, au sens le plus large du terme, contre toutes les demandes d’indemnisation de ces dommages de la part du Locataire ou de tiers.
11.3 Si le Locataire ne respecte pas ces conditions, tous les frais engagés ou à engager par le Loueur seront mis à la charge du Locataire, y compris tous les frais judiciaires et/ou extrajudiciaires.
11.4 Les amendes infligées pendant la période de location dans le cadre de l’utilisation du Matériel par ou au nom du Locataire doivent être immédiatement payées au Loueur.
11.5 Si le Loueur est responsable d’un dommage subi par le Locataire, sa responsabilité est limitée au montant du dommage direct, sans pouvoir dépasser le prix de la location. En aucun cas, le Loueur ne pourra être tenu pour responsable d’un dommage indirect et/ou consécutif.
11.6 L’engagement entre le Loueur et le Locataire est une obligation de moyens et non une obligation de résultat.

2020
Indu-Tools B.V.
Eintragung Industrie- und Handelskammer (Kamer van Koophandel) Nr. 24383521

ARTIKEL 1: ANWENDBARKEIT

 1. Sämtliche Angebote, Vermietungen und Lieferungen von Dienstleistungen der Indu-Tools B.V. (im Folgenden „Indu-Tools“ genannt) oder der mit ihr verbundenen Gesellschaften an den Mieter unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Indu- Tools B.V.
 2. Diese Bedingungen gelten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Niederlande, ungeachtet des Wohn- oder Geschäftssitzes irgendeiner vertraglich verbundenen Partei, sowie ungeachtet des Ortes, an dem der Vertrag geschlossen wurde oder hätte ausgeführt werden sollen.
 3. Eventuelle andere allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters, wie z.B. Einkaufsbedingungen, sind für Indu-Tools nicht bindend und werden hiermit von Indu-Tools ausdrücklich abgelehnt.
 4. Eventuelle Abweichungen von den vorliegenden Bedingungen, die von Indu-Tools zu irgendeinem Zeitpunkt zugunsten des Mieters angewandt/ erlaubt werden, geben dem Mieter niemals das Recht, sich in einem späteren Vertrag darauf zu berufen oder die Anwendung einer solchen Abweichung zu verlangen, die für ihn festgelegt wurde.
 5. Wenn der Mieter von vorliegenden Bedingungen in einer anderen Sprache als der niederländischen Kenntnis nimmt oder hätte nehmen können, und Auslegungsunterschiede hinsichtlich des Textes vorliegen, prävaliert die niederländische Version vor der entsprechenden Übersetzung des Textes

 

ARTIKEL 2: ANGEBOTE

 1. Sämtliche Angebote und Kostenvoranschläge gelten für einen von Indu-Tools anzugebenden Zeitraum (siehe Artikel 2.c der vorliegenden Bedingungen) und sind gleichzeitig völlig unverbindlich. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen von Indu-Tools erstellt und basieren auf allen Informationen, die der Mieter zum Zeitpunkt der Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Indu-Tools kann das Angebot/den Kostenvoranschlag während eines Zeitraums von drei (3) vollen Arbeitstagen nach Erhalt der Annahme widerrufen; in diesem Fall ist kein Vertrag zustande gekommen.
 2. Die von Indu-Tools in Abbildungen, Websites, Multimedia, Katalogen, Broschüren, Zeichnungen oder auf andere Weise gemachten Angaben über Größe, Kapazität, Leistung, Farbe, Materialstruktur, Finish oder Ergebnisse sind als annähernd und unverbindlich zu betrachten.Indu-Tools ist an diese Angabe nicht gebunden und übernimmt keine Haftung für eventuelle Ungenauigkeiten in diesen Angaben.
 3. Die Gültigkeitsdauer eines Angebots oder eines Kostenvoranschlags beträgt 2 Wochen ab dem Datum des Angebots oder des Kostenvoranschlags.

 

ARTIKEL 3: AUFTRÄGE/VERTRÄGE

 1. Unter Auftrag wird verstanden: jeglicher Vertrag mit Indu-Tools, unabhängig davon, ob sich Indu-Tools verpflichtet, Arbeiten im Rahmen einer Vermietung durchzuführen, Personal, Ausrüstung oder Raum zur Verfügung zu stellen oder eine andere Leistung im weitesten Sinne des Wortes zu erbringen.
 2. Sämtliche mit Indu-Tools geschlossenen Verträge werden erst nach schriftlicher Bestätigung durch Indu-Tools oder nachdem Indu-Tools mit der Ausführung des Auftrags begonnen hat, verbindlich. Eventuelle Abweichungen von geschlossenen Verträgen sind für Indu-Tools nur dann verbindlich, wenn und soweit sie von Indu-Tools akzeptiert und schriftlich bestätigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Mieter Änderungen von oder Ergänzungen zu den mit Indu-Tools geschlossenen Verträgen akzeptiert hat, wenn der Mieter nicht innerhalb von 24 Stunden, nachdem er von der/den Abweichung(en) Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen können, der/den Abweichung(en) widerspricht. Es wird davon ausgegangen, dass der Mieter die Abweichung(en) in dem Moment zur Kenntnis genommen hat, in dem Indu-Tools mit der Vermietung und/oder den damit verbundenen Arbeiten beginnt, auf die sich die Abweichung(en) bezieht.Nur die Geschäftsführung und – falls zutreffend – die von der Geschäftsführung ausdrücklich bevollmächtigte Person kann und darf Verträge im Namen von Indu-Tools abschließen.
 3. Indu-Tools hat jederzeit das Recht, den Auftrag ganz oder teilweise von Dritten ausführen zu lassen, wobei die vorliegenden Bedingungen auch gegenüber diesen Dritten gelten, vorausgesetzt, dass Indu-Tools diese Dritten schriftlich, gegebenenfalls auch rückwirkend, ermächtigt, sich auf diese Bedingungen zu berufen, ohne dass diese Ermächtigung Verpflichtungen gegenüber Indu-Tools begründen kann.
 4. Die zwischen Indu-Tools und dem Mieter abgeschlossenen Verträge haben eine begrenzte Laufzeit. Die von Indu-Tools gemieteten Gegenstände müssen unverzüglich nach Erhalt durch oder im Auftrag des Mieters auf Vollständigkeit, Beschädigung und Funktionalität überprüft werden. Bei einem eventuell vorliegenden Mangel muss der Mieter Indu-Tools spätestens innerhalb eines Arbeitstages schriftlich benachrichtigen. Die Schriftform wird auch durch eine E-Mail (info@indu-tools.nl) gewahrt. Andernfalls kann sich der Mieter im Nachhinein nicht mehr auf den Mangel berufen, und es wird davon ausgegangen, dass der Mieter die Mietsache in gutem Zustand und ohne Schäden erhalten hat.
 5. Indu-Tools garantiert in keinster Weise die Kompatibilität der Mietsache mit anderer Hardware, Software oder anderen Materialien und/oder ihre Anwendbarkeit für den vom Mieter beabsichtigten Zweck.
 6. Es ist dem Mieter nicht erlaubt, Reparaturen und/oder Wartung an den von Indu-Tools gemieteten Gegenständen vorzunehmen und/oder von Dritten vornehmen zu lassen.
 7. Die gemieteten Gegenstände sind vom Mieter unverzüglich nach Vertragsende an Indu-Tools in demselben Zustand wie bei Mietbeginn an der Geschäftsadresse von Indu-Tools oder an einem anderen von Indu-Tools zu bestimmenden Ort zu übergeben.
 8. Bei einem Vertrag mit Kaufoption kann der Mieter nur dann von dieser Kaufoption Gebrauch machen, wenn er alle seine sich aus diesem (Wieder-)Mietvertrag ergebenden Verpflichtungen erfüllt hat
 9. Sofern sich zu irgendeinem Zeitpunkt während der Mietdauer herausstellt, dass aus irgendeinem Grund noch immer Informationsträger auf den gemieteten Gegenständen vorhanden sind, die nicht für den Mieter bestimmt sind, muss der Mieter Indu-Tools unverzüglich davon in Kenntnis setzen und mit Indu-Tools zusammenarbeiten, um die betreffenden Informationen zu entfernen. Der Mieter wird die betreffenden Informationen sodann vertraulich behandeln und nicht verbreiten.
 10. Indu-Tools hat während der Mietdauer jederzeit das Recht, den Zustand und die Art und Weise der Nutzung durch den Mieter zu kontrollieren. Der Mieter muss auf erstes Ersuchen von Indu-Tools einen sofortigen und ungehinderten Zugang zur Mietsache und/oder deren Standort gewähren.
 11. Die gemieteten Gegenstände bleiben bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Mieter die Gegenstände an Indu-Tools zurückgibt und diese die zurückgegebenen gemieteten Gegenstände überprüft haben, auf Kosten und Risiko des Mieters. Dies schließt auch alle Mängel und/oder Schäden ein.Der Mieter haftet nicht nur für die Kosten der Reparatur, sondern auch für die direkten und indirekten Schäden, die Indu-Tools dadurch entstehen. Davon ausgenommen sind Mängel und Schäden, die auf einen Indu-Tools nachweislich zuzurechnenden Mangel zurückzuführen sind und die Indu-Tools vom Mieter gemäß Artikel 3.d der vorliegenden Bedingungen rechtzeitig gemeldet wurden.
 12. Falls Indu-Tools zu irgendeinem Zeitpunkt die gemieteten Gegenstände aufgrund eines von Indu-Tools festgestellten Mangels reparieren, warten und/oder supporten muss und der festgestellte Mangel Indu-Tools zuzuschreiben ist, wird Indu-Tools diesen Mangel innerhalb einer angemessenen Frist nach eigenem Ermessen beheben, die betreffenden Gegenstände ersetzen oder den Mietpreis für die Dauer des Mangels gutschreiben. Dies ist das einzige Rechtsmittel des Mieters. Indu-Tools haftet im Zusammenhang mit dem festgestellten Mangel in keinster Weise und in keinster Form gegenüber dem Mieter.
 13. Bei Feststellung eines Mangels, einer Beschädigung, eines Diebstahls, eines Verlusts oder eines Fehlens muss der Mieter Indu-Tools unverzüglich informieren, die Nutzung einstellen und die Anweisungen von Indu-Tools befolgen. Wenn der Nutzer von der in Artikel 4.f. genannten Schadensverzichtsregelung Gebrauch gemacht hat, muss der Mieter auch die darin festgelegten Anforderungen erfüllen.
 14. Im Falle von Verlust, Diebstahl, Beschädigung durch Dritte oder Schäden ist der Mieter verpflichtet, dies sofort nach der Feststellung bei der Polizei anzuzeigen und Indu-Tools sofort nach Erhalt eine Kopie des Anzeigeprotokolls zu übermitteln. Wenn der Mieter das (rechtzeitige) Stellen einer Anzeige bzw. die Vorlage eines Anzeigenprotokolls versäumt, wird der Diebstahl als Veruntreuung betrachtet, wofür die in Artikel 3.h. genannte Brand-/Diebstahlregelung keine Deckung bietet. Wenn der Mieter von der Brand-/Diebstahlregelung Gebrauch gemacht hat, müssen die übrigen Bedingungen der Brand-/Diebstahlregelung erfüllt sein.
 15. Wenn Indu-Tools oder ein Dritter feststellt, dass der Mieter gegen die in Artikel 3.f., 3.m. und/oder 3.n. genannten Verpflichtungen verstoßen hat, hat Indu-Tools das Recht auf Verhängung einer sofort fälligen Vertragsstrafe von höchstens 2.500,00 Euro (in Worten: zweitausend-fünfhundert Euro) pro Verstoß. Die Vertragsstrafe lässt das Recht von Indu-Tools unberührt, den Vertrag ganz oder teilweise außergerichtlich oder nicht außergerichtlich aufzulösen. Vorgenannte Vertragsstrafe kann von Indu-Tools zusätzlich zum gesetzlichen Schadensersatz gefordert werden und weicht damit ausdrücklich von den Bestimmungen in Artikel 6:92 Absatz 2 des niederländischen BGBs ab.
 16. Bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung durch Dritte oder Schäden, die einerlei durch welche Ursachen außerhalb des normalen Gebrauchs der gemieteten Gegenstände verursacht wurden, ist Indu-Tools berechtigt, dem Mieter den Neuwert der gemieteten Gegenstände oder den Neuwert der Ersatzgegenstände, falls die ursprünglich gemieteten Gegenstände nicht mehr oder nicht mehr aktuell verfügbar sind, als unmittelbar erlittenen Schaden in Rechnung zu stellen. Dies gilt unbeschadet aller anderen Rechte von Indu-Tools, einschließlich der Entschädigung für Folgeschäden.
 17. Der Mieter muss rechtzeitig für eine angemessene Versicherung sorgen, die er Indu-Tools auf erstes Anfordern vorlegen kann, es sei denn, der Mieter hat von der Schadensverzichtsregelung gemäß Artikel 4.f. der vorliegenden Bedingungen Gebrauch gemacht.
 18. Vorbehaltlich einer ausdrücklichen vorherigen und schriftlichen Zustimmung von Indu-Tools ist es dem Mieter nicht erlaubt, Änderungen an den gemieteten Gegenständen vorzunehmen, wie z.B., jedoch nicht darauf beschränkt, optische, ästhetische und/oder funktionelle Änderungen. Falls der Mieter ohne Zustimmung von Indu-Tools Änderungen vornimmt, hat Indu-Tools das Recht, den Vertrag vorzeitig, ganz oder teilweise, gerichtlich oder außergerichtlich zu kündigen, unter Beibehaltung aller (finanziellen und anderen) Rechte, die andernfalls aus dem Vertrag abgeleitet werden könnten, einschließlich des Rechts, vom Mieter alle Schäden zurückzufordern, die sich aus den oben genannten Handlungen ergeben.
 19. Vorbehaltlich einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von Indu-Tools ist es dem Mieter nicht erlaubt, die gemieteten Gegenstände und/oder Materialien, die er zum Zwecke der Anmietung von Indu-Tools erhalten hat, außerhalb der Grenzen des Landes zu bringen, in dem Indu-Tools ihren Sitz hat. Dem Mieter ist es ebenfalls nicht erlaubt, die gemieteten Gegenstände weiter zu vermieten, zu verleihen oder anderweitig an Dritte zu übertragen.
 20. Der Mieter muss Indu-Tools unverzüglich darüber informieren, wenn die finanziellen Verhältnisse des Mieters so beschaffen sind, dass ein Steuerrückstand und/oder die Nichterfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber Dritten vorliegen. Falls Indu-Tools aufgrund einer Unterlassung des Mieters und nach eigenem Ermessen in Bezug auf den in diesem Artikel genannten Umstand einen Schaden erleidet, so hat Indu-Tools das Recht, diesen Schaden vom Mieter zurückzufordern, wobei der Wert der Mietsache dem Neuwert entspricht.
 21. Bei Rücknahme der gemieteten Gegenstände, einschließlich Software, Programmen usw., die informationstragende Eigenschaften besitzen, haftet Indu-Tools in keiner Weise durch oder im Namen des Mieters für den Verlust der darin enthaltenen Informationen. Indu-Tools ist auch nicht dazu verpflichtet, diese Informationen zu speichern und/oder aufzubewahren.

 

ARTIKEL 4: HAFTUNG

 1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels und der Bestimmungen des Artikels 9 der vorliegenden Bedingungen haftet Indu-Tools nicht für Schäden, die der Mieter aus welchem Grund auch immer erlitten hat, einschließlich aller direkten und indirekten Schäden, wie Folgeschäden oder entgangene Gewinne, es sei denn, diese Schäden wurden durch Vorsatz oder bewusste Leichtfertigkeit von Indu-Tools, ihren Geschäftsführern oder tatsächlich Leitenden verursacht.
 2. Nur wenn vor Gericht festgestellt wird, dass Indu-Tools trotz der Bestimmungen in Artikel 4.a der vorliegenden Bedingungen und außer bei Vorsatz oder bewusstem Leichtsinn dennoch für einen vom Mieter erlittenen Schaden haftbar ist, beschränkt sich die Haftung von Indu-Tools ausschließlich auf den Ersatz direkter Schäden bis zu einem Höchstbetrag des einfachen Rechnungswertes.
 3. Vorbehaltlich der in den vorherigen Absätzen genannten Fälle haftet Indu-Tools nicht für indirekte Schäden, wie (aber nicht beschränkt auf) Folgeschäden, Datenverlust, Verschmutzungsschäden, entgangene Einnahmen oder Gewinne, verlorene Einsparungen und Schäden aufgrund von Geschäftsstagnation.
 4. Indu-Tools haftet niemals im Rahmen der Produkthaftung für Personenschäden, wenn die gemieteten Gegenstände nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anmietung nicht zu einer Haftung im Sinne von Absatz a dieses Artikels geführt hätten, auch dann nicht, wenn ein solcher Schaden durch Vorsatz oder bewussten Leichtsinn von Indu-Tools verursacht wurde.
 5. Indu-Tools haftet nicht für Schäden, die aus Fehlern oder Unterlassungen Dritter, einschließlich des Mieters und seiner Angestellten und Hilfspersonen, entstehen.
 6. Indu-Tools haftet niemals, wenn der Mieter und/oder Dritte Änderungen an dem von Indu-Tools gemieteten Gegenstand vorgenommen haben, einschließlich der Durchführung von Reparaturen durch den Mieter und/oder Dritte, oder wenn der Mieter die Empfehlungen, (Sicherheits-) Anweisungen, Benutzeraktionen und/oder (Sicherheits-) Standards von Indu-Tools nicht befolgt. Darüber hinaus ist Indu-Tools nicht haftbar für Schäden infolge unrichtiger oder unvollständiger Informationen des Mieters.
 7. Indu-Tools übernimmt keinerlei Haftung für Empfehlungen, die von Indu-Tools ohne ausdrückliche Zustimmung zur Beratung erteilt werden.
 8. Indu-Tools übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Zeichnungen, Entwürfe, Berechnungen, Anweisungen, Materialien usw., die vom Mieter oder in seinem Namen für die Ausführung des Vertrags zur Verfügung gestellt werden.
 9. Darüber hinaus übernimmt Indu-Tools keine Haftung für Schäden am Eigentum des Mieters und/oder Dritter.
 10. Der Mieter hält Indu-Tools schadlos gegen alle Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit der Erfüllung eines zwischen Indu-Tools und dem Mieter abgeschlossenen Vertrags, unabhängig von der Grundlage eines solchen Anspruchs.
 11. Der Mieter trägt alle Kosten, die sich aus der in Absatz j. dieses Artikels genannten Schadloshaltung ergeben
 12. Die in diesem Artikel genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von Tod oder Körperverletzung.
 13. Gemäß Artikel 3.m., 3.n. und 3.p. haftet der Mieter für Beschädigung, Verlust oder Diebstahl des Mietobjekts, und zwar unabhängig davon, ob ihn ein Verschulden trifft. Der Mieter ist verpflichtet, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um den Verlust und Diebstahl der Mietsache zu verhindern, da er zur Rückgabe der Mietsache verpflichtet ist, die nicht, auch nicht zufällig oder durch den Eingriff eines Dritten, aufgehoben wird.Der Mieter kann den größten Teil des in Absatz m. dieses Artikels genannten Risikos mit Hilfe der Schadensverzichts- und Brand-/Diebstahlregelungen abtreten. Bezüglich des genauen Inhalts verweist Indu-Tools auf die Bedingungen der Schadensverzichts- und Brand-/Diebstahlregelung.

 

ARTIKEL 5: LIEFERFRIST UND LIEFERORT

 1. Die in den Angeboten, Kostenvoranschlägen, Auftrags-bestätigungen und Vereinbarungen von Indu-Tools genannten Lieferfristen werden von Indu-Tools nach bestem Wissen und Gewissen festgelegt und so weit wie möglich eingehalten, sind jedoch für Indu-Tools nicht verbindlich. Indu-Tools ist zu Teillieferungen berechtigt oder mit der Lieferung zu warten, bis die gesamte Bestellung zur Auslieferung bereit ist.
 2. Eine sich einerlei aus welchem Grund auch immer ergebende Überschreitung der von Indu-Tools angegebenen Lieferfristen gibt dem Mieter niemals das Recht auf Schadenersatz, Rücktritt vom Vertrag oder Aussetzung oder anderweitige Nichterfüllung einer sich für ihn aus dem betreffenden Vertrag oder aus einem anderen Vertrag ergebenden Verpflichtung, und zwar unabhängig davon, ob sie mit diesem Vertrag zusammenhängt oder nicht.
 3. Bei einer übermäßigen Überschreitung der von Indu-Tools angegebenen Lieferfrist wird Indu-Tools nach eigenem Ermessen weitere Beratungen mit dem Mieter aufnehmen.
 4. Die Lieferung erfolgt ab Firmensitz/Lagerort von Indu-Tools oder an einen anderen von Indu-Tools zu bestimmenden Ort.
 5. Wenn die gemieteten Gegenstände nach Zustandekommen des Vertrags dem Mieter zur Verfügung gestellt wurden, diese aber vom Mieter nicht angenommen werden, stehen sie dem Mieter für einen maximalen Zeitraum der vereinbarten Mietzeit zur Verfügung, unbeschadet des Rechts von Indu-Tools, die gemieteten Gegenstände gemäß den Bestimmungen des letzten Satzes dieses Absatzes an einen Dritten zu vermieten. In diesem Zeitraum wird die Mietsache auf Kosten des Mieters gelagert. Nach Ablauf der vereinbarten Mietdauer wird der Gesamtbetrag, den der Mieter im Falle der Übernahme der Mietsache und/oder der Vertragserfüllung schulden würde, zuzüglich der Lagerkosten, ohne Abzug wegen der Nichtbenutzung der Mietsache vom Mieter eingefordert.
  In dieser Situation hat Indu-Tools das Recht, die gemieteten Gegenstände an Dritte zu vermieten, jedoch erst, nachdem Indu-Tools dem Mieter eine letzte schriftliche Mahnung und die Gelegenheit zur Abnahme der gemieteten Gegenstände gegeben hat Die Vergütung, die Indu-Tools von Dritten für die gemieteten Gegenstände erhält, wird von dem abgezogen, was der Mieter Indu-Tools auf der Grundlage dieses Artikels schuldet.
 6. Nach Beendigung des Mietverhältnisses müssen die gemieteten Gegenstände, einschließlich Einwegverpackungen und/oder Zubehör, wie z.B., jedoch nicht darauf beschränkt, Paletten, Kisten und Container, sauber, sortiert und unbeschädigt an Indu-Tools zurückgegeben werden. Wenn Indu-Tools den Rücktransport organisiert, so müssen die Gegenstände sauber, sortiert und unbeschädigt für den Transport im Erdgeschoss des Haupteingangs und für Schiffe entweder am Kai oder an einem anderen für Indu-Tools leicht zugänglichen Ort in unmittelbarer Nähe des Standortes des Mieters bereitstehen.
 7. Wenn der Mieter irgendeine sich aus diesem oder irgendeinem anderen Vertrag im Zusammenhang mit dem Auftrag ergebende Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt, ist Indu-Tools berechtigt, ohne gerichtliche Vermittlung die Erfüllung des Vertrages auszusetzen oder den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen, ohne zu irgendeiner Entschädigung verpflichtet zu sein, wobei Indu-Tools diese Rechte erst ausübt, nachdem Indu-Tools – es sei denn, die Erfüllung ist bereits dauerhaft unmöglich geworden – den Mieter schriftlich in Verzug gesetzt und ihm eine angemessene Frist zur Erfüllung eingeräumt hat.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT UND TRANSPORTRISIKO

 1. Die Wahl des Transportmittels ist, falls zutreffend, Indu-Tools überlassen.
 2. Die Kosten des Transports der gemieteten Gegenstände trägt, falls zutreffend, der Mieter.
 3. Alle gemieteten Gegenstände werden ab dem Zeitpunkt des Versands, d.h. ab dem Zeitpunkt der Verladung auf den ersten Frachtführer, auf Risiko des Mieters befördert. Auch bei einer eventuellen Frei-Haus-Lieferung haftet der Mieter für sämtliche während des Transports auftretende Schäden.
 4. Falls zutreffend werden die gemieteten Gegenstände nur im Erdgeschoss am Haupteingang des Mieters und an Schiffe zur Entladung am Kai oder an einem anderen geeigneten Ort in der Nähe geliefert. Wenn die gemieteten Gegenstände an eine andere Stelle als im Erdgeschoss geliefert werden sollen, gehen die damit verbundenen zusätzlichen Kosten und Risiken vollständig zu Lasten des Mieters.Wenn der Mieter zum Zeitpunkt der Lieferung nicht anwesend oder nicht in der Lage ist, die gemieteten Gegenstände zu übernehmen, oder ist er anderweitig mit der Übernahme der gemieteten Gegenstände in Verzug, hat Indu-Tools das Recht, die Lieferung in eine Abholverpflichtung des Mieters an der von Indu-Tools angegebenen Adresse umzuwandeln, nachdem der Mieter durch eine schriftliche Mitteilung mit oder ohne Hinterlassung einer schriftlichen Mitteilung darüber informiert wurde.
 5. Bei Ankunft/Annahme der gemieteten Gegenstände muss sich der Mieter vom Zustand der Gegenstände überzeugen. Wenn sich dann ein Schaden an Gegenständen oder Materialien herausstellt, sofern diese ihm von einem Frachtführer geliefert worden sind, so muss er alle Maßnahmen unternehmen, um von dem Frachtführer Schadenersatz zu erhalten Wenn der Mieter mit dem Zustand der gemieteten Gegenstände nicht zufrieden ist, muss er die Annahme der Gegenstände verweigern und kann Indu-Tools per E-Mail (info@indu-tools.nl) oder telefonisch (010 – 8509010) kontaktieren. Mit der Unterzeichnung der von oder im Namen von Indu-Tools zur Verfügung gestellten Empfangsbestätigung erklärt der Mieter, die gemieteten Gegenstände in gutem Zustand erhalten zu haben.

 

ARTIKEL 7: PREISE UND KOSTEN

 1. Für jeden Auftrag legt Indu-Tools einen separaten Preis oder Tarif fest. Dieser Preis oder Tarif ist ausschließlich als der Betrag gedacht, der für die von Indu-Tools zu erbringende Leistung einschließlich der normalen damit verbundenen Kosten zu zahlen ist. Die im Angebot genannten Preise basieren auf den zu diesem Zeitpunkt bekannten Selbstkostenpreisen, Wechselkursen, Löhnen, Steuern, Zöllen, Gebühren, Frachten usw.Im Falle eines Anstiegs von einem oder mehrerer Preisfaktoren, der bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar war, ist Indu-Tools zur Weitergabe diese höheren Kosten an den Mieter berechtigt. Bei einer Preiserhöhung von über 10 % kann der Mieter innerhalb einer Frist von fünf (5) Werktagen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung den Vertrag per Einschreiben teilweise, also für die Zukunft, aufzulösen.
 2. Die in Katalogen, auf der Website oder an anderer Stelle genannten Wochenpreise basieren auf einer Mindestmietdauer von einer (1) Woche. Nach dieser ersten Woche wird der Preis auf dem Tagespreis basieren, der 1/5 des Wochenpreises entspricht. Bitte beachten: eine (1) Woche = fünf (5) aufeinander folgende Arbeitstage.Gegenstände mit einem Stundenzähler werden mit höchstens 50 Nutzungsstunden pro Woche vermietet. Wenn aus der Registrierung des Stundenzählers hervorgeht, dass der Mieter diese Gegenstände über 50 Stunden pro Woche benutzt hat, wird ein Zuschlag berechnet. Der Dauertarif für Kompressoren beträgt das Zweifache (2) des Wochentarifs und für Aggregate das Anderthalbfache (1,5) des Wochentarifs.Bei Mietdauern von über vier Wochen kann auf Anfrage und nach dem Ermessen von Indu-Tools ein separater Preis angeboten und vereinbart werden. BITTE BEACHTEN: Die angegebenen Preise verstehen sich, falls zutreffend, ohne Zuschläge für Schadensverzichts-. Brand- oder Diebstahlregelungen.
 3. Bei einer Mietung von Gegenständen zur Verwendung außerhalb der Niederlande und Belgiens oder zur Verwendung auf Schiffen und/oder Offshore hat Indu-Tools das Recht, mit dem Mieter separate Tarifvereinbarungen abzuschließen.
 4. Der Preis oder Tarif enthält keine Abgaben von der Regierung oder anderen Behörden, einschließlich Bußgelder, Versicherungsprämien usw.
 5. Indu-Tools ist berechtigt, im Voraus und/oder während der Vertragserfüllung Vorauszahlungen und/oder Anzahlungen oder Sicherheiten (z.B. in Form einer Bankgarantie) zu verlangen. Wenn der Mieter die vorgenannten Voraussetzungen nicht erfüllt, erfüllt er auch nicht die Ausführung des Vertrags.
 6. Für jeden Tag (oder Teil eines Tages), an dem die Mietsache nach Beendigung des Vertrages vom Mieter noch nicht an Indu-Tools übergeben wurde, ist Indu-Tools berechtigt, dem Mieter die Tagesmiete in Rechnung zu stellen, ohne dass der Mieter in Verzug ist und/oder sich in Verzug befindet.
 7. Indu-Tools ist berechtigt, bei Teillieferungen den Wert des gesamten Vertrags (im Voraus) in Rechnung zu stellen.

 

ARTIKEL 8: ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

 1. Die Bezahlung der von Indu-Tools gesendeten Rechnungen muss innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug von Rabatten und ohne jegliche Form von Verrechnung erfolgen.
 2. Indu-Tools ist berechtigt, eine Kaution zu verlangen, bevor die gemieteten Gegenstände zur Verfügung gestellt werden. Der Kautionsbetrag darf vom Mieter niemals zur Verrechnung anderer Verpflichtungen, einschließlich noch nicht bezahlter Miete für Indu-Tools, verwendet werden.
 3. Indu-Tools ist berechtigt, dem Mieter einen Kreditbeschränkungszuschlag von mindestens zwei Prozent (2 %) in Rechnung zu stellen, dies muss dann jedoch ausdrücklich auf der Rechnung angegeben werden. Dieser Zuschlag kann vom Mieter vom Rechnungsbetrag abgezogen werden, wenn der Rechnungsbetrag innerhalb von dreißig (30) Tagen ab dem Rechnungsdatum bezahlt wird.
 4. Sämtliche Zahlungen müssen auf ein von Indu-Tools benanntes Bank- oder Girokonto ohne Abzüge oder Verrechnung erfolgen (mit Ausnahme der in Artikel 8.c genannten Fälle).
 5. Rabatte bedürfen ausschließlich der Zustimmung von Indu-Tools. Vorbehaltlich einer anderslautenden schriftlichen Vereinbarung werden diese Rabatte einmalig gewährt. Bei folgenden Transaktionen können vorherige Rabatte nicht in Anspruch genommen werden.
 6. Der Mieter verzichtet ausdrücklich auf sein Recht zur Verrechnung oder Aussetzung von Zahlungen.

 

ARTIKEL 9: REKLAMATIONEN

 1. Jegliche Reklamationen, sowohl bei der Lieferung von Gegenständen, als auch bei den Rechnungsbeträgen, müssen Indu-Tools schriftlich und per Einschreiben innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der gemieteten Gegenstände oder der damit verbundenen Dienstleistungen oder der entsprechenden Rechnungen unter genauer Angabe der Tatsachen eingereicht werden, auf die sich die Reklamationen beziehen. Das Reklamationsrecht des Mieters erlischt in Bezug auf Gegenstände, die vom oder im Auftrag des Mieters verarbeitet werden.
 2. Wenn eingereichte Beschwerden nicht den obigen Bestimmungen entsprechen, können sie nicht mehr bearbeitet werden, und es wird davon ausgegangen, dass der Mieter die gemieteten Gegenstände und/oder die damit verbundenen Dienstleistungen akzeptiert hat. Wenn nach Auffassung von Indu-Tools eine berechtigte Reklamation vorliegt, hat sie das Recht, entweder dem Mieter einen einvernehmlich festzulegenden Geldbetrag als Mietminderung oder Entschädigung zu zahlen oder eine neue Lieferung unter Beibehaltung der bestehenden Vereinbarung vorzunehmen, mit der Verpflichtung des Mieters, die falsche oder fehlerhafte Lieferung frachtfrei an Indu-Tools zurückzusenden; dies alles nach Ermessen von Indu-Tools.
 3. Indu-Tools ist nur dann verpflichtet, eingereichte Reklamationen zur Kenntnis zu nehmen, wenn der Mieter zum Zeitpunkt der Einreichung der Reklamation allen seinen fälligen und zahlbaren Verpflichtungen gegenüber Indu-Tools, die sich aus irgendeinem Vertrag mit Indu-Tools ergeben, vollständig nachgekommen ist.
 4. Die Annahme von nicht oder nicht ausreichend frankierten Rücksendungen wird von Indu-Tools verweigert. Sämtliche Rücksendungen des Mieters (sowie deren eventuelle Nichtannahme von Indu-Tools) erfolgen auf Kosten und Risiko des Mieters.

 

ARTIKEL 10: ANNULLIERUNG/ KÜNDIGUNG UND AUSSETZUNG

 1. Wenn der Mieter eine oder mehrere seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erfüllt, ist der Mieter sofort in Verzug und Indu-Tools ist berechtigt, ihre sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ohne gerichtliche Vermittlung, ohne (weitere) Inverzugsetzung und ohne zu irgendeinem Schadenersatz verpflichtet zu sein, auszusetzen und/oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise aufzulösen, unbeschadet aller anderen Rechte, die Indu-Tools zustehen.Indu-Tools hat dieses Recht auch im Falle eines Konkurses oder eines Konkursantrags des Mieters, eines Zahlungsaufschubs, einer Schuldensanierung, anderer Formen der Schuldnerberatung, der Auflösung der Gesellschaftsform, der vollständigen oder teilweisen Einstellung der Geschäftstätigkeit oder, nach Ermessen von Indu-Tools, der Drohung eines oder mehrerer dieser Umstände, wenn der Mieter gepfändet wird, diese nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Datum der Pfändung aufgehoben wird, oder im Falle höherer Gewalt im Sinne von Artikel 13. a und ihm die Ausführung des Vertrags für den in Artikel 13.b beschriebenen Zeitraum dauerhaft unmöglich geworden ist. Sämtliche Forderungen von Indu-Tools gegen den Mieter sind dann sofort fällig und zahlbar.
 2. Wenn der Mieter den Vertrag bis zu 7 Tage vor Mietbeginn annulliert, schuldet der Mieter Indu-Tools 50 % des gesamten vereinbarten Mietbetrags. Wenn der Mieter den Mietvertrag innerhalb von 7 Tagen vor Beginn der Mietdauer annulliert, schuldet der Mieter Indu-Tools 100 % des gesamten vereinbarten Mietbetrags. Eine Annullierung des Vertrags bedarf immer der Schriftform.
 3. Bei einer vorzeitigen Kündigung durch den Mieter ist dieser verpflichtet, die finanziellen Verpflichtungen für die Restlaufzeit des Vertrages zu erfüllen, ohne dass er daraus Ansprüche auf Rückzahlung des Mietpreises oder sonstiges ableiten kann.

 

ARTIKEL 11: ENTSCHÄDIGUNG BEI ZAHLUNGSVERZUG ODER NICHTZAHLUNG

 1. Wenn die Zahlung der von Indu-Tools versandten Rechnungen nicht innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Rechnungsdatum erfolgt ist, gilt der Mieter von Rechts wegen als in Verzug und Indu-Tools ist berechtigt, ohne weitere Inverzugsetzung den gesamten ihr geschuldeten Betrag dem Mieter in Rechnung zu stellen, Zinsen zum gesetzlichen Verzugszinssatz mit einem Minimum von 1 % pro angefangenen Monat zu erheben, unbeschadet der anderen Rechte von Indu-Tools, einschließlich des Rechts auf alle gerichtlichen und außergerichtlichen Inkassokosten, wobei letztere im Voraus auf 15 % des einzuziehenden Betrags festgelegt werden, mit einem Mindestbetrag von EURO 250,00 (in Worten: zweihundertfünfzig Euro).BITTE BEACHTEN: Hat der Gesetzgeber die dem Mieter aufzubürdenden außergerichtlichen Inkassokosten gesetzlich festgelegt, so schuldet der Mieter aufgrund der darin enthaltenen Bestimmungen außergerichtliche Inkassokosten.

 

ARTIKEL 12: EIGENTUM UND BERECHTIGUNG ZUR RÜCKHOLUNG VON GEGENSTÄNDEN

 1. Alle gemieteten Gegenstände, einschließlich Einwegverpackungen und/oder Zubehör, wie z.B., jedoch nicht darauf beschränkt, Paletten, Kisten und Container, bleiben unbestrittenes Eigentum von Indu-Tools.
 2. Wenn ein Mieter irgendeine vertragliche Verpflichtung in Bezug auf die gemieteten Gegenstände und/oder die damit verbundenen Dienstleistungen nicht erfüllt, ist Indu-Tools berechtigt, ohne weitere Inverzugsetzung die gemieteten Gegenstände und/oder die damit verbundenen Ressourcen wieder in Besitz zu nehmen. In diesem Fall ist Indu-Tools berechtigt, den Vertrag ohne gerichtliche Vermittlung ganz oder teilweise aufzulösen, unbeschadet des Rechts von Indu-Tools, falls erforderlich, eine gerichtliche oder außergerichtliche Entschädigung für alle Schäden zu fordern, die Indu-Tools erlitten hat oder noch erleiden wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: erlittene Verluste, entgangene Gewinne, Zinsen, Transportkosten, usw.
 3. Indu-Tools behält sich das Recht vor, alle Gegenstände, Werkzeuge, Materialien, Autos, Geld, Wertpapiere, (Finanz-) Dokumente usw., die einerlei aus welchem Titel sie besitzt, zu behalten, bis der Mieter seine finanziellen und anderen Verpflichtungen gegenüber Indu-Tools vollständig erfüllt hat.
 4. Indu-Tools ist jederzeit berechtigt, die Mietsache zurückzuholen und aus den Räumlichkeiten des Mieters zu entfernen, wenn der Mieter seinen (Zahlungs-)Verpflichtungen nicht pünktlich nachkommt. Auf erste Forderung von Indu-Tools wird der Mieter zu diesem Zweck alle erforderliche Mitarbeit leisten und Indu-Tools (oder einem von Indu-Tools zu benennenden Dritten) die Erlaubnis erteilen, zu diesem Zweck die (Geschäfts-)Räumlichkeiten des Mieters zu betreten.

 

ARTIKEL 13: HÖHERE GEWALT

 1. Indu-Tools ist nicht zur Erfüllung irgendeiner Verpflichtung verpflichtet, wenn sie nicht oder nicht mehr in der Lage ist, den Vertrag zu erfüllen, wenn dies auf – vorhersehbare oder unvorhersehbare – Umstände zurückzuführen ist, die außerhalb der Kontrolle oder des Risikobereichs von Indu-Tools liegen („höhere Gewalt”). Als Umstände, die außerhalb des Kontroll- oder Risikobereichs von Indu-Tools liegen, gelten in jedem Fall: schwere Störungen des Produktionsprozesses, Krieg oder eine ähnliche Situation, Mobilmachung, Aufruhr, Streiks, übermäßige Abwesenheit der Mitarbeiter von Indu-Tools wegen Krankheit, Sitzstreiks, Blockaden, Boykott, Krankheit, Ausbruch von Pandemien oder Infektionskrankheiten und deren Folgen, externe Katastrophen wie Naturereignisse, Witterungsbedingungen, Feuer oder Ausfall der Strom-, Gas- oder Wasserversorgung, Verkehrsstörungen, Aussperrungen, Verlust oder Beschädigung während des Transports, verspätete Leistung von Lieferanten oder Hilfskräften, staatliche Maßnahmen u.ä.
  Also Umstände, die außerhalb der Kontrolle oder des Risikobereichs von Indu-Tools liegen, unabhängig davon, ob die höhere Gewalt im eigenen Unternehmen oder anderswo, z.B. in Unternehmen von Zulieferern, Transporteuren, Großhändlern usw., eingetreten ist.
 2. Im Falle der Unmöglichkeit der Vertragserfüllung aufgrund höherer Gewalt ist Indu-Tools berechtigt, die Vertragserfüllung für die Dauer der Umstände höherer Gewalt auszusetzen, ohne gegenüber dem Mieter in irgendeiner Weise haftbar zu sein. Wenn die Umstände höherer Gewalt länger als sechs (6) Monate gedauert haben, ist jede der Parteien berechtigt, die Vertrag ganz oder teilweise entweder gerichtlich oder außergerichtlich aufzulösen.

 

ARTIKEL 14: RECHTE GEISTIGEN EIGENTUMS, MUSTERSCHUTZ

 1. Die Rechte geistigen Eigentums an allen von Indu-Tools hergestellten und gemieteten Gegenständen, Dienstleistungen usw., gehören, ob speziell für den Mieter realisiert oder nicht, ausschließlich Indu-Tools. Nutzung oder alternative Nutzung dieser Rechte, Entwürfe und/oder Ideen von Indu-Tools ist strengstens verboten.
 2. Wenn der Mieter Artikel 14.a dieser Bedingungen nicht einhält, wird Indu-Tools ohne weitere Inverzugsetzung und/oder gerichtliche Vermittlung eine sofort fällige Vertragsstrafe in Höhe von mindestens EURO 11.500,00 (in Worten: elftausendfünfhundert Euro) pro Tag oder Teil des Tages fordern, an dem der Verstoß fortgesetzt wird. Vorgenannte Vertragsstrafe kann von Indu-Tools zusätzlich zum gesetzlichen Schadensersatz gefordert werden und weicht damit ausdrücklich von den Bestimmungen in Artikel 6:92 Absatz 2 des niederländischen BGBs ab.

 

ARTIKEL 15: GARANTIEN

 1. Indu-Tools gewährt eine Garantie gemäß den Bestimmungen der Garantieklausel nur insoweit, soweit sie den gemieteten Gegenständen beigefügt sind. In solchen Fällen tritt die Garantie erst in Kraft, nachdem Indu-Tools schriftlich und per Einschreiben vom Mieter über seine Forderung auf Erfüllung der Garantieverpflichtungen informiert wurde.
 2. Falls Indu-Tools eine Garantie gewährt, aber keine Garantieklausel vorgesehen ist, beträgt die Dauer der Garantiezeit maximal 6 Monate nach Lieferung der gemieteten Gegenstände. Auch hier muss Indu-Tools zunächst schriftlich per Einschreiben über die Forderung des Mieters auf Erfüllung der Garantieverpflichtungen informiert werden.
 3. Die Garantie gibt das Recht auf Reparatur oder Ersatz der gemieteten Gegenstände oder auf eine vollständige oder teilweise Gutschrift des Mietpreises für die gemieteten Gegenstände, nach alleinigem Ermessen von Indu-Tools. Eine externe Katastrophe stellt höhere Gewalt dar und kann niemals zu einer obligatorischen Garantie von Indu-Tools führen.

 

ARTIKEL 16: GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND

 1. Sämtliche Angebote, Kostenvoranschläge, Aufträge und Verträge unterliegen niederländischem Recht.
 2. Alle Streitigkeiten werden dem Urteil des nach Wahl von Indu-Tools absolut zuständigen Richters im Bezirk Rotterdam oder dem Urteil eines anderen zuständigen Gerichts unterworfen.
 3. Sollte ein Artikel oder Absatz der vorliegenden Bedingungen ungültig werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Artikel oder Absätze davon unberührt.

 

© Indu-Tools B.V. Version Juli 2020