(0)

Beverwijk

0251 72 61 69

Rotterdam

010 85 090 10

Algemene Verhuurvoorwaarden van I-RENTAL N.V.

Artikel 1 – Definities en algemene bepalingen

1.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder :
a. Verhuurder : I-RENTAL N.V.
b. Huurder : de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrekking tot een (potentiële) huurovereenkomst.
c. Partijen : Verhuurder en Huurder gezamenlijk.
d. Materieel : alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde roerende goederen, al dan niet in eigendom van Verhuurder.
e. Week : een periode van vijf opeenvolgende huurdagen, waarbij een weekend (zaterdag en zondag) niet wordt meegerekend,
tenzij de huurperiode op zaterdag of zondag aanvangt.
f. Huurdag : elke aangevatte kalenderdag, met uitsluiting van zaterdagen en zondagen. Echter, wanneer de huur op zaterdag
aanvangt, worden zaterdag en zondag wel als huurdagen beschouwd. Feestdagen op maandag t/m vrijdag worden steeds
beschouwd als huurdagen.
g. Schriftelijk : in document, fax, e-mail, EDI, internet of ander elektronisch medium.
1.2 Mondelinge afspraken hebben tussen Partijen slechts rechtskracht, nadat zij schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd, dan
wel nadat door of namens Huurder enig schriftelijk document, bijv. doch niet uitsluitend een verhuurcontract, bij aflevering
van het Materieel is ondertekend.
1.3 Verhuurder kan een legitimatie (rijbewijs en/of identiteitskaart/paspoort) vragen van de Huurder of van degene die het
Materieel namens Huurder komt afhalen, dan wel in ontvangst nemen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder.
2.2 Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Huurder af en aanvaardt slechts afwijkingen van deze
Algemene Verhuurvoorwaarden, indien Verhuurder schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

Artikel 3 – Offerte en overeenkomst

3.1 Elke offerte door Verhuurder aan Huurder uitgebracht is vrijblijvend.
3.2 Gegevens, prijzen daarbij inbegrepen, in drukwerk, catalogi, folders of op het internet vormen geen bindend aanbod
vanwege de Verhuurder. Hieraan kunnen door Huurder geen rechten worden ontleend.
3.3 Een overeenkomst tot verhuur komt op het eerste van de volgende momenten tot stand: 1) op het moment van
ondertekening van de verhuurovereenkomst door of namens Huurder of 2) op het moment dat de opdracht van Huurder aan
Verhuurder naar aanleiding van de offerte schriftelijk door Verhuurder is bevestigd of 3) op het moment van ondertekening
door Huurder van de offerte opgemaakt door Verhuurder aan Huurder of 4) op het moment dat voldaan is aan de vereisten
van van artikel 1.2 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden.

Artikel 4 – Huurtermijn

4.1 De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één huurdag of een veelvoud hiervan. Voor bepaald Materieel
geldt een minimum huurperiode.
4.2 De huurperiode start op de dag en het uur waarop het Materieel aan Huurder ter beschikking wordt gesteld, tenzij Partijen
anders overeenkomen. De huurperiode eindigt op de dag en het uur waarop het Materieel in het magazijn van Verhuurder
wordt teruggebracht, tenzij Partijen anders overeenkomen. Echter in het geval Verhuurder door Huurder verzocht wordt om
het Materieel on-site op te halen, zal de huurperiode eindigen op de dag van ophaling indien aan de volgende dubbele
voorwaarde is voldaan : de Huurder dient de Verhuurder schriftelijk (fax, e-mail) én minimaal 2 dagen voorafgaand aan de
gevraagde datum van ophaling te berichten. Mondelinge vragen tot ophaling van Materieel worden als niet bestaande
beschouwd; enkel schriftelijke en tijdig gestelde vragen worden aanvaard onder uitdrukkelijke uitsluiting van mondelinge
bewijsvoering. Bijkomend, in het geval de Verhuurder gevraagd wordt door Huurder om Materieel on-site te gaan ophalen
maar waarbij Huurder de 2 verplichte dagen notice time niet respecteert, zal de Huurder niet alleen verantwoordelijk blijven
voor het betalen van de huurpenningen tot de dag van effectieve ophaling door Verhuurder, maar ook verantwoordelijk zijn
voor alle schades, vermissingen en diefstal welke mogelijk plaatshebben tot op het effectieve moment van ophaling, zelfs
indien de effectieve datum van ophaling door de Verhuurder later is dan de gevraagde datum van ophaling door Huurder
4.3 Materieel met een urenteller wordt aan Huurder verhuurd met een maximum van 8 gebruiksuren per huurdag, dan wel 40
gebruiksuren per week. Indien uit de registratie van de urenteller blijkt dat Huurder dit Materieel langer dan 8 gebruiksuren
per huurdag heeft gebruikt, dan wel meer dan 40 gebruiksuren per week, dient Huurder voor elk uur extra gebruik een
vergoeding te betalen ten bedrage van 40% van het corresponderende uurtarief dat geldt voor de gehuurde periode.

Artikel 5 – Beschikbaar Materieel

5.1 De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het Materieel dat Verhuurder in eigendom én in voorraad heeft.
5.2 Indien de gewenste goederen niet voorradig zijn in geen van de vestigingen van Verhuurder, kan Verhuurder desgewenst
bemiddelen om het gewenste materieel alsnog te leveren. In voorkomend geval is Huurder gebonden aan de voorwaarden
van de door Verhuurder ingeschakelde derde. Huurder vergoedt aan Verhuurder het nader overeen te komen huurtarief.
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of met het door de derde geleverde Materieel.
5.3 Het Materieel wordt door de Verhuurder in schone en goed bruikbare staat geleverd.

Artikel 6 – Transport van Materieel door Verhuurder

6.1 Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen, tenzij het Materieel door of namens
Verhuurder wordt getransporteerd. In het laatste geval zijn uitsluitend de kosten van het transport voor rekening van
Huurder.
6.2 Wanneer dit met Huurder is afgesproken, verzorgt Verhuurder tegen een separaat overeen te komen tarief het transport van
en naar de door de Huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats,
niet zijnde schepen of offshore-installaties, inclusief laden en lossen.
6.3 Verhuurder bericht Huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven
tijdstippen geen rechten ontlenen.
6.4 Aflevering in gedeelten is toegestaan.
6.5 Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven
eigendom van de Verhuurder of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door de Huurder statiegeld
wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan
derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt Huurder de nieuwprijs met een
opslag van 15%.
6.6 Huurder dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip het benodigde en
bevoegde personeel aanwezig is voor het in ontvangst of retour nemen van het Materieel. Indien Huurder hieraan niet
voldoet, behoudt Verhuurder zich het recht voor om het Materieel respectievelijk mee terug te nemen dan wel voor
rekening en risico van Huurder te laten staan. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de extra kosten voor een nieuwe
aflevering of retourname komen geheel voor rekening van Huurder.

Artikel 7 – Verplichtingen en bevoegdheden van Verhuurder

7.1 Verhuurder is bevoegd het Materieel af te leveren met afwijkingen op ondergeschikte punten van de toegezegde
eigenschappen, waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend worden gerekend: geringe kleur-, dessin-, gewicht- en of
maatverschillen, andere onderdelen of programmatuur die technisch en kwalitatief gelijkwaardig zijn en het functioneren
niet negatief beïnvloeden.
7.2 Verhuurder verzorgt het preventief en correctief onderhoud van het Materieel gedurende de huurperiode en draagt daarvan
de kosten voor zover deze voortvloeien uit normaal gebruik door de Huurder. Indien hiervan geen sprake is, zijn de kosten
voor rekening van de Huurder. Bedoeld onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en
16.00 uur.
7.3 Indien het Materieel bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, wordt het herstel door of namens Verhuurder
verzorgd op een zo kort mogelijke termijn.
7.4 Verhuurder stelt aan Huurder de benodigde gebruiksaanwijzingen, op verzoek van de huurder, ter beschikking.

Artikel 8 – Verplichtingen van Huurder

8.1 Het Materieel mag alleen door Huurder zelf en/of zijn werknemers in de uitoefening van hun functie worden gebruikt. Het
verhuurde materieel mag door Huurder niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd zonder
dat Verhuurder daarvoor schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, heeft verleend. Bovendien is de Huurder
niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de verhuurovereenkomst over te dragen aan een derde zonder
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van de Verhuurder.
8.2 Het Materieel dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met het
Materieel en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van het Materieel voor het gebruik dat Huurder
van het Materieel wenst te maken, dient Huurder vooraf Verhuurder te raadplegen.
8.3 Huurder is er voor verantwoordelijk, dat het Materieel uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving en/of richtlijnen in de branche wordt gebruikt.
8.4 Huurder is er voor verantwoordelijk dat Materieel dat uitsluitend door personeel met een specifieke deskundigheid mag
worden gebruikt, niet wordt gebruikt door personeel dat deze deskundigheid mist.
8.5 Huurder is verplicht de door Verhuurder gegeven gebruiksinstructie – in welke vorm dan ook verstrekt –nauwgezet na te
leven en in het bijzonder zorg te dragen voor het als normaal beschouwde dagelijkse onderhoud, waaronder bij
dieselgedreven apparatuur tenminste wordt verstaan: controleren van de oliestand, radiator- en accu-inhoud en bij
compressoren bovendien het aftappen van condens. Tevens is Huurder verplicht om Verhuurder te berichten wanneer een
periodieke onderhoudsbeurt en/of veiligheidsinspectie (gegevens zijn leesbaar op de aangebrachte onderhouds- en/of
veiligheidssticker) uitgevoerd kan worden ter plaatse. Huurder stelt Verhuurder in de gelegenheid om alle benodigde
werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren.
8.6 Huurder is gehouden om over alle vergunningen, toestemmingen en machtigingen te beschikken die nodig zijn voor het
werken met het Materieel.
8.7 Huurder zal het Materieel in goede staat houden en in schone, goede en direct bruikbare staat terugleveren aan Verhuurder,
behoudens normale slijtage. Een transporteur die in opdracht van de Verhuurder het Materieel komt halen of brengen, heeft
geen bevoegdheid om namens Verhuurder de staat van het Materieel te controleren, te tellen en/of de aard van het
Materieel vast te stellen. Indien het Materieel voorzien is van een lekbak, waarin olie en reststoffen worden verzameld, zal
Huurder deze lekbak voor teruglevering ledigen en reinigen. Verhuurder kan de kosten voor reiniging bij Huurder in rekening
brengen.
8.8 Het is Huurder niet toegestaan om buiten het in artikel 8.5 genoemde dagelijkse onderhoud zelf werkzaamheden aan het
Materieel uit te voeren, veranderingen, uitbreidingen of voorzieningen aan te brengen of dit door derden te laten doen.
8.9 Indien van toepassing draagt Huurder zelf zorg voor de correcte omgevingscondities, zoals veilige elektrische aansluitingen,
toe- en afvoer van koelwater, condensafvoer en eventuele afvoerkanalen voor ventilatielucht.
8.10 Montage, demontage en installatie van het Materieel vindt plaats door en voor rekening van Huurder, tenzij anders
overeengekomen.
8.11 Het Materieel is voor risico van Huurder vanaf de start van de huurperiode tot het einde van de huurperiode als bedoeld in
artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden.
8.12 Huurder is verplicht om bij de start van de huurperiode het Materieel terstond op gebreken te onderzoeken. Huurder dient
eventuele gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden,bij gebreke waarvan het Materieel wordt geacht in
goede staat te zijn geleverd.
8.13 Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, vernietiging, beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld,
doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat een dergelijke omstandigheid zich heeft voorgedaan. Huurder
is tevens verplicht om verhuurder te vrijwaren van alle aanspraken die derden op het gehuurde Materieel (mochten) willen
doen gelden.
8.14 Indien Huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde Materieel aan Verhuurder te (laten) bezorgen, dient
Huurder aan Verhuurder een door Verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen voor de vermissing van het
Materieel, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde vermiste Materieel, verhoogd met een toeslag van 15% voor
administratie- en handelingskosten. Bovendien blijven de huurpenningen van het vermiste Materieel aanrekenbaar tot op
het ogenblik dat de vermissing door de Huurder aan de Verhuurder wordt gesignaleerd, of tot op het ogenblik dat de
vermissing wordt vastgesteld door de Verhuurder bij retourname van Materieel.
8.15 Storingen aan materieel dienen onmiddellijk, doch binnen 24 uur te worden gemeld aan de serviceverlenende afdeling van
de verhuurder. In geval van storing wordt de betreffende machine door de verhuurder ter plaatse gerepareerd voor rekening
van de huurder, tenzij het gebrek wordt veroorzaakt door normale slijtage of door gebrek aan de installatie zelf. Voor
storingen van meer dan een dag wordt geen huur berekend, mis de storing tijdig is gemeld en het gevolg is van normale
slijtage of een gebrek aan de installatie zelf. Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
personen, welke de verhuurder hiervoor heeft aangewezen, met uitzondering van de dagelijkse controlewerkzaamheden
volgens de instructies.

Artikel 9 – Prijzen, facturatie en betaling

9.1 Huurder dient de door Verhuurder conform zijn meest recente prijslijst in rekening gebrachte huurtarieven te voldoen
ongeacht of aan alle administratieve vereisten is voldaan.
9.2 De huurtarieven gelden uitsluitend voor gebruik van het Materieel in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Voor
gebruik in andere landen, op schepen en in de offshore, worden met Huurder aanvullende (tarief)afspraken gemaakt.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten en schade als gevolg van niet vooraf afgesproken gebruik van het Materieel
in andere dan in dit artikel genoemde landen, op schepen of offshore.
9.3 De Verhuurder is bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen gedurende de huurperiode, indien de huurperiode langer
duurt dan 60 kalenderdagen. Tevens is de Verhuurder bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen, indien wettelijke
bepalingen of kostprijsbepalende factoren hem daartoe verplichten. De Huurder dient aan de Verhuurder binnen 1 week na
kennisgeving van de prijswijziging te berichten of de huur wordt voortgezet overeenkomstig de nieuwe tarieven of de huur
wordt beëindigd.
9.4 Betaling van de huurtarieven dient in beginsel contant bij teruglevering van het Materieel door Huurder te geschieden.
Uitsluitend ter beoordeling van de Verhuurder kan betaling na ontvangst van een factuur op rekening plaatsvinden met
inachtneming van tussen Huurder en Verhuurder overeengekomen termijnen.
9.5 In geval Verhuurder bereid is om de Huurder in de gelegenheid te stellen de betaling van de huurtarieven na ontvangst van
de factuur te voldoen, vindt facturatie plaats of direct na het einde van de huurtermijn of per 2 of 4 weken, welk moment
eerder is. Huurder dient binnen 30 dagen nadagtekening van de desbetreffende factuur te betalen zonder aftrek of
schuldvergelijking.
9.6 Over een achterstallige termijn is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, Huurder vanaf de vervaldag de
wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke
incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald. Het bovenstaande geldt onverminderd de
bevoegdheid van Verhuurder om iedere openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het geval Huurder nalatig is
met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen.
9.7 Verhuurder kan altijd een borgsom of ander vorm van zekerheid van de Huurder eisen. Na het einde van de huurperiode
geeft de Verhuurder aan de Huurder de borg terug onder aftrek van eventuele nog onbetaalde huurpenningen en/of
schadevergoedingen en/of kosten die Verhuurder heeft gemaakt of moet maken om het Materieel te vervangen of weer in
de staat te brengen waarin de Huurder deze heeft ontvangen.
9.8 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw, transport, brandstof, verpakking, verbruiksstoffen en
milieuheffingen of -toeslagen.
9.9 Dieselgedreven Materieel en/of brandstoftanks worden met een volle tank geleverd en het verbruik wordt bij retour van het
Materieel in rekening gebracht.
9.10 Op al het Materieel met een verbrandingsmotor geldt een milieutoeslag.
9.11 De Verhuurder is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van de Huurder op de Verhuurder, te verrekenen met
vorderingen van de Verhuurder en/of aan de Verhuurder verbonden maatschappijen, op de Huurder.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 In geval van tijdelijke overmacht kunnen de Partijen de nakoming van hun verplichtingen opschorten gedurende een
wederzijds overeen te komen termijn van maximaal 1 maand, onder de voorwaarde dat de in overmacht verkerende partij
onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, haar wederpartij daarvan in kennis stelt.
Partijen zullen zich beraden over de gevolgen van deze situatie en kunnen onder meer besluiten om, indien deze situatie
langer duurt dan 2 maanden de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn.
Blijvende overmacht levert direct een ontbindingsmogelijkheid op. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die
de uitvoering van de overeenkomst belemmeren en die Partijen, waaronder begrepen toe- of onderleveranciers, niet in hun
macht hebben, ook al waren deze voorzienbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging
en/of diefstal en het niet verwijderen van reststoffen van het Materieel opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode,
behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door Verhuurder
na afloop van de huurperiode. In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder de nieuwprijs
met een toeslag van 15% voor administratie- en handelingskosten. In alle voornoemde gevallen – vermissing, verlies,
vernietiging en/of diefstal van het Materieel – blijft de Huurder gehouden tot het betalen van de huurpenningen tot op het
ogenblik dat de calamiteit door de Huurder aan de Verhuurder wordt gesignaleerd, of tot op het ogenblik dat de calamiteit
wordt vastgesteld door de Verhuurder bij retourname van Materieel.
11.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade, van eender welke aard, die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het
Materieel, hier onder meer zowel inbegrepen de rechtstreekse, onrechtstreekse, materiële, financiële en/of economische
schade als de gevolgschade. Huurder vrijwaart Verhuurder in de meest ruime zin van het woord voor alle aanspraken van
Huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade.
11.3 Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door Verhuurder te
maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Huurder
komen.
11.4 Boetes voor overtredingen met het Materieel die tijdens de huurperiode door of namens Huurder worden veroorzaakt,
dienen door Huurder per ommegaande aan Verhuurder te worden voldaan.
11.5 Indien Verhuurder aansprakelijk is voor door Huurder geleden schade, is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag
van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. In geen geval is Verhuurder aansprakelijk voor indirecte en/of
gevolgschade.

Artikel 12 – Verzekering

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, maakt Huurder gebruik van de door Verhuurder gesloten verzekeringen.
Hiertoe dient Huurder een toeslag op de totale huursom te voldoen. Huurder zal een bedrag voor eigen risico dienen te
aanvaarden. Verhuurder zal Huurder voorafgaand aan het aangaan van de huurovereenkomst over de hoogte van de toeslag,
de dekking en het eigen risico informeren.
12.2 Indien Huurder geen gebruik maakt van de in het vorige lid geboden mogelijkheid tot verzekering van het Materieel, is
Huurder verplicht het Materieel op andere wijze voldoende te verzekeren. Op eerste verzoek van Verhuurder dient Huurder
hiervan bewijs aan Verhuurder te overleggen.

Artikel 13 – Annulering of opschorting van een reeds gegeven opdracht

13.1 Indien Huurder een reeds gegeven opdracht annuleert dan wel opschort en dit binnen de 2 weken voor aanvang van de
huurperiode behoudt Verhuurder zich het recht voor om een schadeloosstelling te vragen ten bedrage van 30% van de
aangeboden huurprijs, onverminderd het recht om in voorkomend geval ook de reeds gemaakte kosten voor
werkvoorbereiding, installatiekosten, personeelswerving, … te verhalen op de Huurder.
13.2 De Huurder dient bovendien kosten voor op maat geleverd materieel of reeds bij derden bestelde of gehuurde materialen,
die niet zonder kosten aan de leverancier van Verhuurder kunnen worden geretourneerd, volledig te vergoeden.
13.3 Indien in geval van opschorting de opdracht alsnog wordt uitgevoerd, worden reeds gedane betalingen – conform
hogervermelde artikelen 13.1 en 13.2 i- in mindering gebracht van de factuur voor de volledig uitgevoerde opdracht.

Artikel 14 – Ontbinding

14.1 Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Verhuurder gesloten
overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder het recht deze
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
14.2 In geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder, heeft Verhuurder het
recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van deze en van alle overige tussen Huurder en
Verhuurder lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot enige
schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de aan Verhuurder verder toekomende rechten. In deze
gevallen is elke vordering, welke Verhuurder ten laste van Huurder heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Huurder
verklaart zich bovendien expliciet akkoord met het feit dat Verhuurder in deze gevallen – faillissement, surseance van
betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder – haar Materieel onmiddellijk kan terugvorderen en/of (laten)
ophalen bij de Huurder, zonder dat Huurder zich op enigerwijze hier zich zal tegen verzetten.
14.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door de
Huurder van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden, zijn geheel voor rekening van
Huurder.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen (waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan
naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen Huurder en Verhuurder, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
van de Rechtbank van Antwerpen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
15.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Verhuurvoorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die
wat betreft inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.